Чор­но­го­рія впев­не­на, що РФ при­че­тна до про­те­стів опо­зи­ції

Den (Ukrainian) - - День Планети -

В уря­ді Чор­но­го­рії на­по­ля­га­ють на то­му, що Ро­сія при­че­тна до остан­ніх про­те­стів опо­зи­ції в кра­ї­ні. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні, роз­мі­ще­но­му на сай­ті ві­дом­ства. «За­ява, опу­блі­ко­ва­на Де­пар­та­мен­том ін­фор­ма­ції та пре­си ро­сій­сько­го МЗС, який ви­сло­вив за­не­по­ко­є­н­ня з при­во­ду ін­фор­ма­ції про на­дмір­не за­сто­су­ва­н­ня си­ли про­ти мир­них де­мон­стран­тів, не вка­зав­ши при цьо­му, що ці «мир­ні де- мон­стран­ти» ки­да­ли пля­шки із за­паль­ною су­міш­шю в по­лі­цей­ських при спро­бі про­ни­кну­ти в бу­дів­лю пар­ла­мен­ту си­ло­вим шля­хом і здій­сни­ти державний пе­ре­во­рот, як по­ві­дом­ля­ли ба­га­то між­на­ро­дних ЗМІ, ли­ше під­твер­джує сло­ва прем’єр-мі­ні­стра Мло Джу­ка­но­ві­ча про при­че­тність Ро­сії до ан­ти­на­тов­ських акцій про­те­сту в По­дго­ри­ці » , — йде­ться в за­яві уря­ду. Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, прем’єр-мі­ністр Чор­но­го­рії Міло Джу­ка­но­вич за­явив, що Ро­сія при­че­тна до мі­тин­гів опо­зи­ції про­ти уря­ду кра­ї­ни. Во­дно­час прес-се­кре­тар пре­зи­ден­та РФ Дми­тро Пє­сков на­звав та­кі за­яви без­під­став­ни­ми. На­га­да­є­мо, се­рія про­те­стних акцій, іні­ці­йо­ва­них ко­а­лі­ці­єю опо­зи­цій­них пар­тій «Де­мо­кра­ти­чний фронт», від­бу­ла­ся в Чор­но­го­рії про­тя­гом остан­ніх кіль­кох ти­жнів. Оста­н­ня ма­со­ва де­мон­стра­ція про­йшла в су­бо­ту і за­вер­ши­ла­ся роз­го­ном акти­ві­стів, про­ти яких по­лі­ція за­сто­су­ва­ла сльо­зо­гін­ний газ та ін­ші спец­за­со­би.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.