Мо­сков­ська по­лі­ція об­шу­ка­ла Бі­блі­о­те­ку укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра вран­ці по­лі­ція про­ве­ла об­шук у Бі­бліо­те­ці укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Мо­скві. За да­ни­ми ЗМІ, пра­во­охо­рон­ці шу­ка­ли ін­фор­ма­цій­ні ма­те­рі­а­ли « ру­со­фоб­сько­го ха­ра­кте­ру » . По­лі­цей­ських та­кож ці­ка­ви­ли і ті ма­те­рі­а­ли, де « спо­тво­рю­ю­ться істо­ри­чні фа­кти » . «Об­шу­ки три­ва­ють у бу­дів­лі Бі­блі­о­те­ки укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри на вул. Три­фо­нов­ській. Опе­ра­тив­ни­ки ви­лу­ча­ють з бі­блі­о­те­ки до­ку­мен­ти, еле­ктрон­ні но­сії і де­яку лі­те­ра­ту­ру», — роз­по­вів спів­ро­змов­ник ін­фор­ма­цій­но­му агент­ству «Мо­сква». За да­ни­ми агент­ства, на­сам­пе­ред по­лі­цію ці­ка­ви­ли ек­зем­пля­ри га­зе­ти «Час Ру­ху», один з ав­то­рів якої — Бо­рис Тарасюк, екс-гла­ва МЗС Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.