У Пав­ло­гра­ді бу­де дру­гий тур

Охен­дов­ський не має жо­дних шан­сів це змі­ни­ти, бо втру­тив­ся Пре­зи­дент

Den (Ukrainian) - - Місцеві Вибори-2015 - Оль­га ХАРЧЕНКО, Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Учо­ра Пав­ло­град­ська те­ри­то­рі­аль­на ви­бор­ча ко­мі­сія на­ре­шті ухва­ли­ла рі­ше­н­ня що­до дру­го­го ту­ру ви­бо­рів мі­сько­го го­ло­ви. На­га­да­є­мо, лі­де­ра­ми пе­ре­го­нів у мі­сті ста­ли Ана­то­лій Вер­ши­на з «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» та Єв­ген Тє­рє­хов — «Ти­та­но­вий Дже­ксон», який ди­вом ли­шив­ся жи­вим че­рез украй тяж­ке по­ра­не­н­ня в АТО і ви­рі­шив по­бо­ро­ти­ся за своє мі­сто про­ти си­сте­ми ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів (див. ін­терв’ю з ним у «Дні» №192-193 від 23—24 жов­тня). Во­дно­час «си­сте­ма» ви­рі­ши­ла по­ка­за­ти свою си­лу че­рез ЦВК.

Згі­дно з по­пе­ре­дні­ми ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня у Вер­ши­ни — по­над 30% го­ло­сів, у Тє­рє­хо­ва — по­над 20%. От­же, має бу­ти дру­гий тур, де в Тє­рє­хо­ва не­по­га­ні шан­си. І тут — при­го­лом­шли­ве рі­ше­н­ня ЦВК. 27 жов­тня Цен­тр­ви­бор­чком (12 чле­нів з 15-ти яко­го ви­ко­ну­ють свої пов­но­ва­же­н­ня ще з ча­сів ке­рів­ни­цтва кра­ї­ною Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча) прийняв по­ста­но­ву № 515 «Про Роз’ясне­н­ня що­до за­сто­су­ва­н­ня окре­мих по­ло­жень За­ко­ну Укра­ї­ни «Про мі­сце­ві ви­бо­ри» під час вста­нов­ле­н­ня ре­зуль­та­тів ви­бо­рів мі­сько­го го­ло­ви», у че­твер­то­му пун­кті якої зокре­ма іде­ться: «...якщо те­ри­то­рі­аль­ною ви­бор­чою ко­мі­сі­єю під час скла­да­н­ня про­то­ко­лу про ре­зуль­та­ти ви­бо­рів мі­сько­го го­ло­ви вста­нов­ле­но, що кіль­кість ви­бор­ців, вклю­че­них до спи­сків ви­бор­ців на ви­бор­чих діль­ни­цях у від­по­від­но­му єди­но­му одно­ман­да­тно­му ви­бор­чо­му окру­зі, є мен­шою ніж 90 ти­сяч, під­ста­ви для прийня­т­тя рі­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня по­втор­но­го го­ло­су­ва­н­ня від­су­тні. У та­ко­му ви­пад­ку на під­ста­ві про­то­ко­лу про ре­зуль­та­ти ви­бо­рів мі­сько­го го­ло­ви в єди­но­му одно­ман­да­тно­му ви­бор­чо­му окру­зі від­по­від­на те­ри­то­рі­аль­на ви­бор­ча ко­мі­сія при­ймає рі­ше­н­ня про ви­зна­н­ня мі­сько­го го­ло­ви обра­ним». Одно­ча­сно у Пав­ло­гра­ді «зни­ка­ють» ви­бор­ці — їх уже стає мен­ше 90 ти­сяч, хо­ча і за­раз на сай­ті ЦВК за­зна­че­на орі­єн­тов­на кіль­кість ви­бор­ців у єди­но­му одно­ман­да­тно­му ви­бор­чо­му окру­зі з ви­бо­рів Пав­ло­град­сько­го мі­сько­го го­ло­ви — 90 208.

За­зна­че­ну по­ста­но­ву вже на­зва­ли прийня­тою з по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства і в КВУ, і в МВС, і на­віть Пре­зи­дент зро­бив за­яву про те, що він обу­ре­ний си­ту­а­ці­єю і спо­ді­ва­є­ться, що «за­кон­не рі­ше­н­ня су­ду за­хи­стить ви­бор­че пра­во ме­шкан­ців Пав­ло­гра­да». «Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія тут пе­ре­ви­щи­ла свої пов­но­ва­же­н­ня, своєю по­ста­но­вою фа­кти­чно під­мі­нив­ши нор­му за­ко­ну, — ко­мен­тує «Дню» Оле­ксандр ЧЕРНЕНКО, екс-го­ло­ва прав­лі­н­ня Ко­мі­те­ту ви­бор­ців Укра­ї­ни, на­ро­дний де­пу­тат від «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» . — Нор­ма за­ко­ну ви­зна­чає ви­бор­чу си­сте­му на ко­жних ви­бо­рах, і во­на ка­же, що в мі­стах на­пе­ре­до­дні ви­бор­чої кам­па­нії за­ле­жно від кіль­ко­сті ви­бор­ців ого­ло­шу­є­ться си­сте­ма аб­со­лю­тної або від­но­сної біль­шо­сті. У ви­пад­ку з Пав­ло­гра­дом ЦВК ого­ло­си­ла ви­бо­ри в два ту­ри. І вся ло­гі­ка ви­бор­чо­го про­це­су, уча­сті кан­ди­да­тів ви­хо­ди­ла з то­го, що в Пав­ло­гра­ді від­бу­ду­ться два ту­ри. Ко­ли ЦВК уже за під­сум­ка­ми го­ло­су­ва­н­ня змі­нює ви­бор­чу си­сте­му в одно­му мі­сті — це пе­ре­ви­ще­н­ня пов­но­ва­жень. Цьо­го допу­сти­ти не мо­жна: або ЦВК має переглянути своє рі­ше­н­ня, або во­но має бу­ти оскар­же­не у су­до­во­му по­ряд­ку. Я знаю, та­кі скар­ги бу­дуть по­да­ва­ти­ся і не одна». Що­до мо­ти­вів ЦВК у прийнят­ті та­ко­го одіо­зно­го рі­ше­н­ня нар­деп за­зна­чає: «Оче­ви­дно, це по­лі­ти­чна за­ан­га­жо­ва­ність. За­мість то­го, щоб кан­ди­дат, який на­брав най­біль­ше го­ло­сів, ішов на дру­гий тур і під­твер­джу­вав свою пе­ре­мо­гу, йо­го хо­чуть ого­ло­си­ти пе­ре­мож­цем, під­мі­нив­ши ви­бор­чу си­сте­му».

Вре­шті мі­ська те­ри­то­рі­аль­на ви­бор­ча ко­мі­сія Пав­ло­гра­да (у скла­ді ко­мі­сії 17 осіб) біль­ші­стю — 12 осіб «за» і п’ять «про­ти» про­го­ло­су­ва­ла за про­ве­де­н­ня дру­го­го ту­ру у ви­бо­рах мі­сько­го го­ло­ви. На засідання бу­ло ви­не­се­но два про­е­кти по­ста­но­ви: пер­ший — ви­зна­ти ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня і обра­ним мі­ським го­ло­вою стає Вер­ши­на, дру­гий — при­зна­чи­ти дру­гий тур го­ло­су- ва­н­ня. Пер­ший ко­мі­сія не під­три­ма­ла. Го­ло­ва ко­мі­сії Лю­бов Ко­мен­дант ска­за­ла, що це рі­ше­н­ня ще бу­де роз­гля­да­ти ЦВК, і са­ме ЦВК оста­то­чно ви­рі­шу­ва­ти­ме, бу­дуть ви­бо­ри чи ні.

Во­дно­час Єв­ген Тє­рє­хов по­дав у Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд по­зов про ви­зна­н­ня про­ти­прав­ною та ска­су­ва­н­ня го­ре­зві­сної по­ста­но­ви ЦВК. А пред­став­ни­ця Пав­ло­град­ської те­ри­то­рі­аль­ної ор­га­ні­за­ції «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» Єв­ге­нія То­кі­но­ва за­яви­ла, що во­ни оскар­жу­ва­ти­муть «про­ти­прав­не рі­ше­н­ня мі­ської ТВК».

Чо­му гро­ма­дя­нам Пав­ло­гра­да прин­ци­по­во від­сто­я­ти сво­го кан­ди­да­та? Про це ко­ре­спон­дент «Дня» по­спіл­ку­вав­ся з мі­стя­на­ми, що зі­йшли­ся до при­мі­ще­н­ня ме­рії, у якій роз­мі­сти­ла­ся те­ри­то­рі­аль­на ко­мі­сія. Усі, з ким вда­ло­ся по­го­во­ри­ти, одно­го­ло­сні у сво­їй до­ві­рі до мо­ло­до­го кан­ди­да­та і під­трим­ці йо­го. «Це на­ша лю­ди­на, ми йо­го всі тут зна­є­мо, він пра­цю­вав еле­ктри­ком на двох ша­хтах, — ду­же по­ря­дний хло­пець», — за­пев­няв «День» фа­кти­чно ко­жен спів­ро­змов­ник.

«Чо­му Терехов? Він мо­ло­дий, пер­спе­ктив­ний. А в усі ре­шта — мер Ме­те­ли­ця, йо­го за­сту­пник Вер­ши­на — уже прой­де­ний етап, во­ни не бу­дуть бо­ро­ти­ся за спра­ве­дли­вість. А Терехов бу­де, — зокре­ма го­во­рить пав­ло­гра­дець Во­ло­ди­мир. — Нас на­ма­га­ю­ться обду­ри­ти. То­му ми сю­ди й при­йшли. Ми ви­ма­га­є­мо дру­го­го ту­ру. Хай пе­ре­мо­жець бу­де обра­но че­сно, за за­ко­ном».

«По-пер­ше, Єв­ген мо­ло­дий, — під­три­мує тез­ка Тє­рє­хо­ва Єв­ген Яно­чкін, один із ке­рів­ни­ків мі­сце­вої Са­мо­обо­ро­ни. —Я і сам ба­ло­ту­вав­ся в де­пу­та­ти, але під час під­би­т­тя під­сум­ків не ви­ста­чи­ло 50 го­ло­сів. Ду­маю, що тре­ба оби­ра­ти но­вих лю­дей, які ще не бу­ли при вла­ді, бо ста­рі вже всі ві­до­мі і від них не­має чо­го че­ка­ти. Си­ту­а­ція в то­му, що Тє­рє­хов мо­же пе­ре­мог­ти в дру­го­му ту­рі. Йо­го су­пер­ник — Вер­ши­на — міг до­да­ти до сво­їх ре­зуль­та­тів, мо­же, ще п’ять від­со­тків. А в Тє­рє­хо­ва ве­ли­кий ре­зерв, йо­го ду­же під­три­му­ють го­ро­дя­ни. То­му ке­рів­ни­цтво зля­ка­лось і ви­рі­ши­ло нас обду­ри­ти».

«Вва­жаю, що тут від­бу­ва­ла­ся яв­на фаль­си­фі­ка­ція, то­му що всі лю­ди в Пав­ло­гра­ді спо­ді­ва­ли­ся на дру­гий тур, — до­дає Ана­то­лій, теж мі­сце­вий жи­тель. — Го­ло­ва ко­мі­сії на­віть ра­ні­ше ого­ло­си­ла, що бу­де дру­гий тур го­ло­су­ва­н­ня. І ра­птом кіль­кість ви­бор­ців змі­ни­лась. Як це? Я вва­жаю, що є лю­ди, які хо­чуть не допу­сти­ти до вла­ди пред­став­ни­ка па­трі­о­ти­чних сил, нор­маль­ну укра­їн­ську мо­лодь». «У пер­шо­му ту­рі я голосував за «Сво­бо­ду». Але те­пер одно­зна­чно го­ло­су­ва­ти­му за «УКРОП», за Тє­рє­хо­ва. Він — по­ря­дна лю­ди­на, гар­ний хло­пець, во­ю­вав в АТО. Крім то­го, я вва­жаю, що в нас усе має бу­ти по за­ко­ну — і ви­бо­ри ма­ють про­хо­ди­ти від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції і за­ко­нів», — під­су­мо­вує ша­хтар-пен­сіо­нер Оле­ксандр.

Во­дно­час і пі­сля вті­шної за­яви го­ло­ви ко­мі­сії про дру­гий тур уча­сни­ки акції ви­рі­ши­ли не роз­хо­ди­ти­ся. Бі­ля ме­рії сто­ять діж­ки, під­три­му­ють акцію і пред­став­ни­ки «Пра­во­го се­кто­ру». Мі­стя­ни ого­ло­си­ли, що не ро­зій­ду­ться, до­ки не до­че­ка­ю­ться оста­то­чно­го рі­ше­н­ня ЦВК сто­сов­но дру­го­го ту­ру.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

«ТЄ­РЄ­ХОВ МО­ЖЕ ПЕ­РЕ­МОГ­ТИ В ДРУ­ГО­МУ ТУ­РІ. ЙО­ГО СУ­ПЕР­НИК — ВЕР­ШИ­НА — МІГ ДО­ДА­ТИ ДО СВО­ЇХ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІВ, МО­ЖЕ, ЩЕ П’ЯТЬ ВІД­СО­ТКІВ. А В ТЄ­РЄ­ХО­ВА ВЕ­ЛИ­КИЙ РЕ­ЗЕРВ, ЙО­ГО ДУ­ЖЕ ПІД­ТРИ­МУ­ЮТЬ ГО­РО­ДЯ­НИ. ТО­МУ КЕ­РІВ­НИ­ЦТВО ЗЛЯКАЛОСЯ Й ВИ­РІ­ШИ­ЛО НАС ОБДУ­РИ­ТИ», — КА­ЖЕ «Дню» ЄВ­ГЕН ЯНО­ЧКІН, ОДИН ІЗ КЕ­РІВ­НИ­КІВ ПАВ­ЛО­ГРАД­СЬКОЇ «СА­МО­ОБО­РО­НИ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.