Хто і що пе­ре­ко­нає бі­знес вкла­да­ти гро­ші в Укра­ї­ну?

Топ-ме­не­джмент про­від­них ком­па­ній роз­по­вів, що він ду­має про «ста­бі­лі­за­цій­ний па­кет» Яце­ню­ка

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Єв­ро­пей­ська Бі­знес Асо­ці­а­ція вже втре­тє цьо­го року про­ве­ла опи­ту­ва­н­ня се­ред ке­рів­ни­ків про­від­них ком­па­ній з усіх се­кто­рів бі­зне­су про умо­ви для ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ні. По­при оптимістичні за­яви прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Ар­се­нія Яце­ню­ка, що уряд до­стой­но впо­рав­ся з пер­шим, так би мо­ви­ти «ста­бі­лі­за­цій­ним», ета­пом ре­форм, оцін­ки ре­аль­но­го бі­зне­су зно­ву по­гір­ши­ли­ся...

По­віль­не впро­ва­дже­н­ня ре­форм, ви­со­кий рі­вень ко­ру­пції, а та­кож тиск з бо­ку по­да­тко­вої та ми­тної си­стем — основ­ні пи­та­н­ня, що ви­кли­ка­ють за­не­по­ко­є­н­ня ін­ве­сто­рів.

89% БІ­ЗНЕ­СМЕ­НІВ НЕ ЗА­ДО­ВО­ЛЕ­НІ СТА­НОМ СПРАВ

За­га­лом в до­слі­джен­ні взя­ли участь ди­ре­кто­ри 98 ком­па­ній-чле­нів Асо­ці­а­ції. За ре­зуль­та­та­ми 3-го квар­та­лу по­то­чно­го року, Ін­декс зни­зив­ся не на­ба­га­то і цьо­го ра­зу ся­гнув по­зна­чки 2,56 ба­ла (з 5 мо­жли­вих). У ми­ну­ло­му квар­та­лі Ін­декс ста­но­вив 2,66 ба­ла з 5. Екс­пер­ти ЕВА, ко­мен­ту­ю­чи шка­лу опи­ту­ва­н­ня, за­ува­жу­ють, що три ба­ли — це ней­траль­ний рі­вень, а все, що ниж­че, яв­ляє со­бою не­га­тив­не зна­че­н­ня.

Згі­дно з одер­жа­ни­ми да­ни­ми, 89% бі­зне­сме­нів не­за­до­во­ле­ні ста­ном ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Укра­ї­ні (на 8% біль­ше, ніж у по­пе­ре­дній хви­лі опи­ту­ва­н­ня). Топ-ме­не­дже­ри кон­ста­ту­ють, що рі­вень бо­роть­би з ко­ру­пці­єю не від­по­від­ає її роз­мі­рам, а ре­фор­ми, на жаль, вті­лю­ю­ться за­над­то по­віль­но та кво­ло.

ЩО ЗМІ­НИ­ЛО­СЯ ЗА ОСТАН­НІ ТРИ МІ­СЯ­ЦІ?

От­же, у спів­від­но­шен­ні до по­пе­ре­дньо одер­жа­но­го ре­зуль­та­ту Ін­декс ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті хоч не на­ба­га­то, але зни­зив­ся — усьо­го на 0,10 ба­ла.

Бі­зне­сме­ни скар­жа­ться на той факт, що ре­фор­ми, які бу­ли обі­ця­ні, до­сі не ре­а­лі­зо­ва­ні і те­пер май­бу­тнє цих пе­ре­тво­рень ви­гля­дає до­сить сум­нів­но.

На тлі та­кої си­ту­а­ції кон­стан­тою, як і ра­ні­ше, за­ли­ша­є­ться ко­ру­пція, яка все ще є го­лов­ною пе­ре­шко­дою для по­лі­пше­н­ня бі­знес-се­ре­до­ви­ща в на­шій дер­жа­ві.

ПРО­ГНО­ЗИ ІН­ВЕ­СТО­РІВ: ЧИ ВАР­ТО ІН­ВЕ­СТУ­ВА­ТИ В УКРА­Ї­НУ?

52% опи­та­них не очі­ку­ють позитивних змін у 4-му квар­та­лі по­то­чно­го року і пе­ре­ко­на­ні, що бі­знес-клі­мат за­ли­ши­ться без змін.

Для по­рів­ня­н­ня: у 3-му квар­та­лі про­гно­зи бу­ли більш оптимістичні, адже від­со­ток не­га­тив­но на­ла­што­ва­них ди­ре­кто­рів ста­но­вив 41%.

Всьо­го ли­ше 12% ре­спон­ден­тів ска­за­ли, що Укра­ї­на бу­де до­во­лі при­бу­тко­вим на­прям­ком ін­ве­сту­ва­н­ня для но­вих ін­ве­сто­рів у жов­тні-гру­дні 2015-го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.