Ці­на на­фти до 2016 року бу­де ста­біль­но низь­кою

Ана­лі­ти­ки: Пі­сля трьох днів зни­же­н­ня Brent тор­гу­є­ться на рів­ні $46,81 за ба­рель

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ува­га рин­ку спря­мо­ва­на на да­ні про за­па­си енер­го­но­сі­їв у США, які бу­дуть опу­блі­ко­ва­ні мі­ні­стер­ством енер­ге­ти­ки.

За оцін­ка­ми опи­та­них екс­пер­тів Bloomberg, за­па­си на­фти в США ми­ну­ло­го ти­жня збіль­ши­ли­ся на 3,75 млн ба­ре­лів.

«Клю­чо­вим чин­ни­ком для рин­ку за­ли­ша­є­ться на­дли­шок по­ста­чань, що збе­рі­га­є­ться, — за­ува­жує ана­лі­тик СМС Markets у Сі­днеї Рік Спу­нер. — Це спри­яє осла­блен­ню опти­мі­зму, що з’явив­ся остан­нім ча­сом. Ни­ні по­ни­жу­ю­чі ри­зи­ки для цін на на­фту пе­ре­ва­жа­ють». Го­лов­ний фі­нан­со­вий ди­ре­ктор BP Брайан Гіл­ва­рі за­явив у вів­то­рок, що ком­па­нія не очі­кує від­нов­ле­н­ня цін на на­фту до кін­ця 2016 року.

За йо­го сло­ва­ми, BP по­бу­ду­ва­ла свій бі­знес та­ким чи­ном, щоб ге­не­ру­ва­ти по­зи­тив­ний гро­шо­вий по­тік при ці­нах на на­фту на рів­ні $60 за ба­рель до 2017 року.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.