Обе­ре­жно – ві­рус!

Укра­ї­на по­сі­дає п’яте мі­сце у сві­ті за рів­нем ри­зи­ку зі­ткне­н­ня з веб-злов­ми­сни­ка­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ

За да­ни­ми, отри­ма­ни­ми за до­по­мо­гою хмар­ної ін­фра­стру­кту­ри Kaspersky Security Network ( KSN), за пе­рі­од з ли­пня по ве­ре­сень цьо­го року, тре­ти­на (33,7%) укра­їн­ських ко­ри­сту­ва­чів KSN сти­кну­ли­ся із за­гро­за­ми, які по­ши­рю­ва­ли­ся че­рез Ін­тер­нет.

Ана­лі­ти­ки ком­па­нії за­ува­жу­ють, що га­дже­ти укра­їн­ських ко­ри­сту­ва­чів схиль­ні до за­ра­же­н­ня че­рез не­о­нов­ле­не про­грам­не за­без­пе­че­н­ня та пі­рат­ські ко­пії про­грам. 17% усіх за­ра­жень при­па­дає на ко­ри­сту­ва­чів, які пра­цю­ють із за­ста­рі­лою опе­ра­цій­ною си­сте­мою Windows XP. В Укра­ї­ні та­кож бу­ло від­зна­че­но чи­ма­лу кіль­кість спра­цьо­ву­вань ан­ти­ві­ру­су на про­гра­ми- ви­ма­га­чі та ши­фру­валь­ни­ки. Йде­ться про шкі­дли­ві про­гра­ми, ме­та яких — за­бло­ку­ва­ти при­стрій або бра­у­зер, за­ши­фру­ва­ти фай­ли ко­ри­сту­ва­ча та зро­би­ти їх не­до­сту­пни­ми без спе­ці­аль­но­го клю­ча, за який по­трі­бно за­пла­ти­ти ви­куп.

Щоб при­вер­ну­ти ува­гу ко­ри­сту­ва­чів, по­ясню­ють у ком­па­нії, злов­ми­сни­ки за­сто­со­ву­ють ме­то­ди со­ці­аль­ної ін­же­не­рії, спе­ку­лю­ють на акту­аль­них те­мах, зокре­ма й пов’яза­них із за­го­стре­н­ням по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні. На­при­клад, роз­си­ла­ють спам та фі­шин­го­ві по­ві­дом­ле­н­ня в со­ці­аль­них ме­ре­жах або ж ство­рю­ють шкі­дли­ві сай­ти. «Злов­ми­сни­ки по­стій­но шу­ка­ють но­ві спосо­би отри­ма­ти ви­го­ду з не­обе­ре­жних дій ін­тер­нет-ко­ри­сту­ва­чів. Си­ту­а­цію по­гір­шує те, що ча­сто укра­їн­ці ви­ко­ри­сто­ву­ють пі­рат­ські вер­сії про­грам, не вста­нов­лю­ють онов­ле­н­ня для ПЗі не ро­блять ре­зерв­ні ко­пії сво­їх фай­лів», — ка­же стар­ший ан­ти­ві­ру­сний ек­сперт Kaspersky Lab Де­від Емм. За йо­го сло­ва­ми, щоб ви­клю­чи­ти мо­жли­вість втра­ти гро­шей, ча­су і фай­лів як сво­їх осо­би­стих, так і ро­бо­то­дав­ця, ко­ри­сту­ва­чам слід з усі­єю сер­йо­зні­стю ста­ви­ти­ся до за­хи­сту комп’юте­рів та мо­біль­них при­стро­їв. «Ком­па­нії та до­ма­шні ко­ри­сту­ва­чі по­вин­ні бу­ти ін­фор­мо­ва­ні про ри­зи­ки і до­три­му­ва­ти пра­вил ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки», — до­дає він.

Са­ме то­му ком­па­ні­ям слід роз­ро­би­ти і впро­ва­ди­ти по­лі­ти­ку без­пе­ки, які спів­ро­бі­тни­ки по­вин­ні ро­зу­мі­ти і яких во­ни ма­ють до­три­му­ва­ти; а та­кож ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ефе­ктив­не і про­сте в управ­лін­ні про­грам­не рі­ше­н­ня, зда­тне за­без­пе­чи­ти все­бі­чний за­хист від шкі­дли­вих про­грам: на сер­ве­рах, вір­ту­аль­них машинах, комп’юте­рах, мо­біль­них при­стро­ях. Осо­бли­ву ува­гу не­об­хі­дно при­ді­ли­ти управ­лін­ню онов­ле­н­ня­ми ПЗ, кон­тро­лю до­да­тків і ство­рен­ню спи­ску до­зво­ле­но­го до вста­нов­ле­н­ня ПЗ.

До­ма­шні ко­ри­сту­ва­чі та­кож по­вин­ні за­сто­со­ву­ва­ти ком­пле­ксне за­хи­сне про­грам­не рі­ше­н­ня. Ва­жли­во ма­ти на­дій­ний за­хист, осо­бли­во, якщо при­стрій — будь-то на­стіль­ний комп’ютер, план­шет або смар­тфон — ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для до­сту­пу в Ін­тер­нет, здій­сне­н­ня он­лайн-пла­те­жів, від­ві­ду­ва­н­ня со­ці­аль­них ме­реж та ін­ших ви­дів ді­яль­но­сті, пов’яза­них з пе­ре­да­чею осо­би­стої ін­фор­ма­ції, ре­ко­мен­ду­ють у Kaspersky Lab.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.