Ан­на ДЕ­РЕВ’ЯН­КО,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Єв­ро­пей­ської Бі­знес Асо­ці­а­ції:

— Від­су­тність ре­аль­них кро­ків з бо­роть­би з ко­ру­пці­єю та від­чу­т­тя не­за­хи­ще­но­сті пе­ред за­ко­ном — це дві про­бле­ми, які тур­бу­ють іно­зем­ну бі­знес-спіль­но­ту. Во­ни ж зу­пи­ня­ють но­вих ін­ве­сто­рів вкла­да­ти ко­шти в Укра­ї­ну як в пер­спе­ктив­ний для се­бе ри­нок. Остан­нім ча­сом вла­да до­кла­дає ба­га­то зу­силь, щоб ви­гі­дно пре­зен­ту­ва­ти кра­ї­ну іно­зем­но­му бі­зне­су на се­рії інвест-фо­ру­мів в США та ЄС, і це, бе­зу­мов­но, ті­шить. Але ре­зуль­тат від їх про­ве­де­н­ня ста­не від­чу­тним ли­ше пі­сля ви­рі­ше­н­ня вну­трі­шніх ви­ще­зга­да­них про­блем. Якщо ін­ве­стор бу­де ро­зу­мі­ти, що йо­го пра­ва за­хи­ще­ні, що до ньо­го не при­йдуть ви­ма­га­ти ха­ба­рі, що він не ста­не об’єктом не­скін­чен­них екс­пе­ри­мен­тів у по­да­тко­вій та ми­тній сфе­рах — він пра­цю­ва­ти­ме на ко­ристь еко­но­мі­ки кра­ї­ни, вкла­да­ти­ме гро­ші та роз­ви­ва­ти­ме­ться. Якщо ні — рі­вень ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті бу­де і да­лі за­ли­ша­ти­ся вкрай низь­ким.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.