По­зи­тив:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

11% вва­жа­ють, що тор­гів­ля ста­ла про­сті­шою; 7% по­мі­ти­ли не­ве­ли­ке спро­ще­н­ня ми­тно­го оформ­ле­н­ня; 12% по­ба­чи­ли пер­ші ре­зуль­та­ти бо­роть­би з ко­ру­пці­єю та зе­мель­ну ре­фор­му.

« Здій­сню­ва­ти ре­аль­ні ре­фор­ми, а не ве­сти про них пе­ре­го­во­ри. Ви­бра­ти прі­о­ри­те­тні на­прям­ки еко­но­мі­ки і зо­се­ре­ди­ти­ся на них. При­бра­ти всіх ко­рум­по­ва­них чи­нов­ни­ків з са­мо­го вер­ху до ни­зу» — ось клю­чо­вий ме­сидж від пред­став­ни­ків бі­знес- спіль­но­ти Асо­ці­а­ції.

Се­ред най­ва­жли­ві­ших кро­ків, яких по­тре­бує еко­но­мі­ка кра­ї­ни, ін­ве­сто­ри від­мі­ча­ють та­кі: 43% — бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю; 34% — ре­фор­ми та де­ре­гу­ля­ція; 31% — по­да­тко­ва ре­фор­ма; 31% — су­до­ва ре­фор­ма; 10% — регуляція фі­нан­со­во­го рин­ку; 7% — ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту на схо­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.