ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Єв­ро­пей­ська Бі­знес Асо­ці­а­ція що­квар­таль­но ста­вить ди­ре­кто­рам сво­їх член­ських ком­па­ній 5 за­пи­тань: 1) ва­ша дум­ка що­до по­то­чно­го ін­вес­тклі­ма­ту, 2) чи змінився він по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім квар­та­лом, 3) які ва­ші про­гно­зи, як змі­ни­ться ін­вес­тклі­мат на­сту­пно­го квар­та­лу, 4) чи ви­гі­дно бу­де ін­ве­сту­ва­ти в Укра­ї­ну в на­сту­пні три мі­ся­ці, 5) на які змі­ни у ва­шій га­лу­зі ви че­ка­є­те най­ближ­чо­го квар­та­лу та одне бо­ну­сне за­пи­та­н­ня — який із ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди є на­ра­зі най­більш та най­менш ефе­ктив­ним? Фа­хів­ці по­слу­го­ву­ю­ться шка­лою Лай­кер­та, яка має 5 гра­да­цій, де 1 — це вкрай не­га­тив­но, а 5 — вкрай по­зи­тив­но, 3 — ней­траль­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.