«БО­НУ­СНЕ» ПИ­ТА­Н­НЯ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Крім то­го, екс­пер­ти по­про­си­ли ре­спон­ден­тів у цій хви­лі опи­ту­ва­н­ня на­зва­ти кон­кре­тні кро­ки уря­ду (крім бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, де­ре­гу­ля­ції та за­ко­но­дав­чих іні­ці­а­тив), які спо­ну­ка­ють бі­знес по­но­ви­ти/ при­мно­жи­ти і нве­сти­ції в Укра­ї­ні. І ось що отри­ма­ли у від­по­відь. 32% ска­за­ли, що це — ре­фор­ми в рі­зних сфе­рах; 8% — від­по­від­аль­ність уря­ду; 5% — зо­на віль­ної тор­гів­лі; 4% — ва­лю­тне ре­гу­лю­ва­н­ня і ста­бі­лі­за­ція/ лю­стра­ція і ли­ше 2% — при­пи­не­н­ня всіх не­по­трі­бних пе­ре­ві­рок, біль­ше ін­те­гра­ції з ЄС, за­кін­че­н­ня кон­флі­кту на схо­ді та про­зо­рість тен­дер­но­го про­це­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.