«При­ва­ти­за­ція не­від­во­ро­тна»

Мі­ні­стер­ство опри­лю­дни­ло суть ма­хі­на­цій ке­рів­ни­цтва ву­гле­ви­до­був­них ком­па­ній

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Увів­то­рок на ша­хті Кра­сно­ли­ман­ська ( До­не­цька область) став­ся дру­гий за два дні ви­бух ме­та­ну. « Зу­чо­ра­шньо­го дня там пра­цю­ва­ли спів­ро­бі­тни­ки Дер­жав­ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій, які бо­ро­ли­ся з по­же­жею, що ви­ни­кла від пер­шо­го ви­бу­ху. По­втор­ний ви­бух за­брав жи­т­тя одно­го пра­ців­ни­ка, двоє отри­ма­ли ті­ле­сні ушко­дже­н­ня», — го­во­ри­ться в по­ві­дом­лен­ні мі­лі­ції.

Що це — тра­гі­чна ви­пад­ко­вість чи ілю­стра­ція, що під­твер­джує не­об­хі­дність ре­форм у си­сте­мі управ­лі­н­ня енер­ге­ти­чни­ми під­при­єм­ства­ми? Спо­лу­чник «чи» в цій про­по­зи­ції, зві­сно, слід бу­ло б за­мі­ни­ти на « і » . Адже ме­тан на ша­хтах — це пра­кти­чно не­пе­ре­дба­чу­ва­на сти­хія, з якою по­ки що ду­же важ­ко бо­ро­ти­ся. Але й ни­ні­шня си­сте­ма управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми під­при­єм­ства­ми га­лу­зі, і це, зокре­ма, ду­же до­бре ви­дно на при­кла­ді ша­хти Кра­сно­ли­ман­ська, яв­но да­ле­ка від до­ско­на­ло­сті.

ДИ­РЕ­КТО­РИ НЕ ЗВИ­КЛИ ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ ПРО­ЗО­РО

Отож мі­ністр енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин ціл­ком об­ґрун­то­ва­но обрав те­мою сво­єї зу­стрі­чі з жур­на­лі­ста­ми ( во­на про­хо­ди­ла за кіль­ка го­дин до ава­рії на ша­хті) про­бле­ми в управ­лін­ні га­луз­зю. « На­справ­ді на Кра­сно­ли­ман­ській си­ту­а­ція до­во­лі скла­дна, — по­ясню­вав мі­ністр, — пра­ців­ни­ки під­три­му­ють за­три­ма­но­го ор­га­на­ми ке­рів­ни­ка, хо­ча у нас є під­твер­дже­ні фа­кти зло­вжи­вань на до­во­лі ве­ли­кі су­ми: з під­при­єм­ства ви­ве­де­но по­над 300 міль­йо­нів гри­вень».

« Ми вже зу­стрі­ча­ли­ся із проф­спіл­кою, і з ви­ко­ну­ва­чем обов’ яз­ків ди­ре­кто­ра Ки­се­льо­вим, — роз­по­від­ав Дем­чи­шин. — До­мо­ви­лись: від мі­ні­стер­ства на ша­хту бу­де від­ря­дже­но ро­бо­чу гру­пу вну­трі­шньо­го ау­ди­ту, яка про­ве­де то­чко­вий ана­ліз про­блем. І пі­сля цьо­го бу­де прийня­то рі­ше­н­ня, як ді­я­ти да­лі. Ця ко­ман­да про­ве­ла на під­при­єм­стві два дні. Але їй не бу­ло на­да­но ін­фор­ма­ції, і во­на по­вер­ну­ла­ся до Ки­є­ва».

Під­би­ва­ю­чи під­сум­ки її від­ря­дже­н­ня, мі­ністр за­зна­чає: « Ке­рів­ни­ки під­при­ємств за­бу­ва­ють: во­ни на дер­жав­но­му під­при­єм­стві. Я ро­зу­мію, що во­но роз­та­шо­ва­не не­да­ле­ко від лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня на Дон­ба­сі, не­да­ле­ко від зо­ни АТО, і там, мо­жли­во, в по­ві­трі дух якийсь ін­ший. Це тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, але ко­ли три­ває ба­наль­на про­ти­дія... Зін­шо­го бо­ку, мі­ні­стер­ство не є си­ло­вим ор­га­ном. Моє зав­да­н­ня — зі­бра­ти фа­кти і пе­ре­да­ти їх си­ло­ви­кам — не­хай пра­цю­ють. Спо­ді­ва­ю­ся, що най­ближ­чим ча­сом ни­ми бу­де зро­бле­но пра­виль­ні ви­снов­ки».

« Якщо ди­ре­кто­ри ду­ма­ють, що во­ни мо­жуть обду­рю­ва­ти дер­жа­ву, мі­ні­стер­ство, то во­ни по­ми­ля­ю­ться. Фа­кти зби­ра­ю­ться, і ми пред­став­ля­ти­ме­мо їх одра­зу ж. Наш під­роз­діл вну­трі­шньо­го ау­ди­ту (там зайня­то 20 осіб) пра­цює, і фа­кти на­ко­пи­чу­ю­ться, пі­сля чо­го по­тра­пля­ють у від­по­від­ні ор­га­ни. Тим па­че, що в га­лу­зі за­раз не­має ди­ре­кто­рів, яких при­зна­ча­ли ми і яких би я ло­бі­ю­вав. Їх при­зна­ча­ли на від­кри­тих кон­кур­сах » . « Про­те, якщо лю­ди не справ­ля­ю­ться зі сво­ї­ми обов’яз­ка­ми або злов­жи­ва­ють сво­їм ста­но­ви­щем, то що­до них за­сто­со­ву­ва­ти­му­ться жорс­ткі за­хо­ди, — по­гро­зив мі­ністр, — тре­ба, вре­шті­решт, ма­ти совість».

Ко­ро­тки­ми штри­ха­ми він роз­кри­ває суть ма­хі­на­цій, що про­во­ди­ли­ся ко­ли­шнім ке­рів­ни­цтвом ша­хти: « Це по­слу­ги тре­тіх осіб, по­ку­пка обла­дна­н­ня у спе­ци­фі­чних ком­па­ній, про­даж кін­це­вої про­ду­кції за за­ни­же­ною ці­ною. Ча­сто го­во­рять, що ша­хта­рі йо­го (ди­ре­кто­ра) під­три­му­ють. Але во­ни під­три­му­ють не йо­го, а ста­біль­ні ви­пла­ти зар­пла­ти, аде­ква­тні умо­ви ро­бо­ти. І на хо­ро­ших (пер­спе­ктив­них за за­па­са­ми ву­гі­л­ля) ша­хтах, якою є Кра­сно­ли­ман­ська, це лег­ше за­без­пе­чи­ти, ніж, ска­жі­мо, на гли­бо­ко зби­тко­вих ша­хтах, яких у нас ду­же ба­га­то. Але якщо в та­ких умо­вах лю­ди злов­жи­ва­ють... » « Біль­шість ди­ре­кто­рів про­сто не зви­кла пра­цю­ва­ти про­зо­ро», — ро­бить ви­сно­вок мі­ністр, на­тя­ка­ю­чи на те, що всіх їх тре­ба мі­ня­ти.

КОМ­ПРО­МІС (НЕ)МО­ЖЛИ­ВИЙ

Чи го­то­ві до цьо­го ке­рів­ни­ки га­лу­зі? Чи є у них свій план ре­фор­му­ва­н­ня управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми під­при­єм­ства­ми, як во­ни ре­а­гу­ва­ти­муть на ви­мо­ги «Та­ри­фно­го май­да­ну » , со­лі­дно і, схо­же, на­дов­го, з по­льо­ви­ми ку­хня­ми, бо­чка­ми для те­пла і на­ме­та­ми, роз­мі­ще­ни­ми на­пе­ре­до­дні мі­сце­вих ви­бо­рів і май­бу­тньої зи­ми під сті­на­ми Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, за- пи­тав « День » . ( До ре­чі, чи не то­му зу­стріч мі­ні­стра з жур­на­лі­ста­ми бу­ла в тер­мі­но­во­му по­ряд­ку пе­ре­не­се­на з Ка­бмі­ну в Укра­їн­ський дім?)

Від­по­від­а­ю­чи « Дню » , Дем­чи­шин «по­жар­ту­вав»: «Хо­че­мо зро­би­ти кра­ще, а ви­хо­дить — як зав­жди » . Во­дно­час « Та­ри­фний май­дан » він на­звав « по­лі­ти­чною акці­єю » і під­кре­слив, що во­на роз­по­ча­ла­ся бу­кваль­но пе­ред ви­бо­ра­ми. Йо­му са­мо­му ці­ка­во, як во­на да­лі роз­ви­ва­ти­ме­ться, і він спо­ді­ва­є­ться, що по­лі­ти­чне на­пру­же­н­ня за­раз тро­хи «спа­де», і її ор­га­ні­за­то­ри «при­ймуть рі­ше­н­ня пе­ре­йти до яко­їсь ін­шої фор­ми ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів».

«Це пи­та­н­ня, яке тре­ба обго­во­рю­ва­ти, ана­лі­зу­ва­ти, вре­шті­решт ви­рі­шу­ва­ти » , — ди­пло­ма­ти­чно ви­слов­лю­є­ться мі­ністр, але від­ки­дає під­каз­ку « Дня » про по­шук ком­про­мі­су. «Який ком­про­міс тут мо­жли­вий? Що, ми за­раз змен­ши­мо ці­ну? Ми го­во­ри­мо про це вже упро­довж остан­ніх дев’яти мі­ся­ців. Є ро­бо­чий ме­ха­нізм: адре­сна суб­си­дія. Він по­ви­нен до­по­мог­ти ви­рі­ши­ти цю про­бле­му. Це ре­аль­на проблема. Зго­ден, є пи­та­н­ня: і та­ри­фи на еле­ктро­е­нер- гію зро­сли сут­тє­во, хо­ча там проблема не та­ка ве­ли­ка, оскіль­ки се­ре­дній чек, се­ре­дній ра­ху­нок з еле­ктро­енер­гії десь 70— 80 гри­вень, а се­ре­дній ра­ху­нок за газ в опа­лю­валь­ний се­зон... гри­вень 800—1000». Дем­чи­шин вва­жає, що ме­ха­ні­зми ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми є. Ін­шо­го рі­ше­н­ня він не бачить.

« Чим по­кри­ва­ти рі­зни­цю? ( між со­бі­вар­ті­стю і ці­ною про­да­жу)», — за­пи­тує він. «Змен­ши­ти рен­ту, на­ро­сти­ти вла­сний ви­до­бу­ток га­зу», — на­ма­га­є­ться під­ка­за­ти « День » . « Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня » , — ні­би по­го­джу­є­ться мі­ністр, — це ком­па­нія, яка по­вин­на роз­ви­ва­ти­ся, а її упро­довж остан­ніх де­ся­ти ро­ків ду­ши­ли. І то­му ви­до­бу­ток ско­ро­чу­є­ться. Ствер­джу­ють, що це від­бу­ва­є­ться то­му, що лі­цен­зії пе­ре­да­ю­ться спіль­ним під­при­єм­ствам. Це прав­да, і це ду­же про­сто від­сте­жи­ти. Не­хай із тим, як ці лі­цен­зії ви­да­ва­ли­ся і пе­ре­да­ва­ли­ся, пра­цю­ють пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни. ( Мі­ністр ра­тує за те, щоб ви­да­чу лі­цен­зій пе­ре­да­ти від Мі­н­еко­ло­гії йо­го ві­дом­ству). І об’єми вла­сно­го ви­до­бу­тку га­зу ско­ро­чу­ю­ться — тіль­ки цьо­го року на 500 міль­йо­нів ку­бо­ме­трів бу­де мен­ше, ніж то­рік » . « То­му ми й да­лі за­ле­жа­ти­ме­мо від зов­ні­шніх по­ста­чаль­ни­ків » , — пе­ре­во­дить стріл­ки мі­ністр.

РЕ­ФОР­МИ — ФІЛОСОФСЬКЕ (?) ПИ­ТА­Н­НЯ

По­вер­та­ю­чись до ре­фор­му­ва­н­ня управ­лі­н­ня держ­під­при­єм­ства­ми, він за­зна­чає: « Кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня одно­зна­чно тре­ба мі­ня­ти. Не­об­хі­дно під­ви­щу­ва­ти не­за­ле­жність, якість ухва­ле­н­ня рі­шень, по­си­лю­ва­ти ка­дро­вий по­тен­ці­ал. Усе це пра­виль­но. Пи­та­н­ня в то­му, ко­ли і як швид­ко. По­ки «На­фто­газ» отри­мує підтримку з бю­дже­ту, ро­би­ти все це пе­ред­ча­сно. То­му що дер­жа­ва по­вин­на впли­ва­ти. Во­ни (ке­рів­ни­цтво « На­фто­га­зу » , що за­про­по­ну­ва­ло свій план ре­фор­му­ва­н­ня) го­во­рять про те, що бу­де мі­ні­маль­ний вплив дер­жа­ви за ра­ху­нок пев­них уча­сни­ків на­гля­до­вої ради. Чи до­ста­тньо цьо­го чи ні? Філософське пи­та­н­ня».

Про­по­ну­ють за­фі­ксу­ва­ти пра­во вла­сно­сті на до­чір­ні під­при­єм­ства « На­фто­га­зу » за са­мим « На­фто­га­зом » , ви­кла­дає Дем­чи­шин план, із яким у прин­ци­пі не зго­ден. « До цьо­го до­чір­ні під­при­єм­ства бу­ли дер­жав­ни­ми. За­раз іде­ться про те, щоб без пе­ре­о­форм­ле­н­ня акцій за­фі­ксу­ва­ти, що це вла­сність « На­фто­га­зу » . А яким чи­ном спла­чу­ва­ти­му­ться ди­ві­ден­ди? Че­рез « На­фто­газ » ? Так, во­ни го­во­рять, що го­то­ві ав­то­ма­ти­чно пе­ре­ка­зу­ва­ти від­по­від­ні ко­шти до бю­дже­ту. Але у нас уже є ма­са звер­нень від СБУ, про­ку­ра­ту­ри про те, що ко­шти, які над­хо­дять на ра­хун­ки «На­фто­га­зу » , по­вин­ні без­по­се­ре­дньо на­прав­ля­ти­ся до бю­дже­ту. От­же, і сьо­го­дні є пев­на ко­лі­зія, яку тре­ба ви­рі­шу­ва­ти».

« Ми ро­зу­мі­є­мо, що « На­фто­газ», — про­дов­жує Дем­чи­шин за­о­чну дис­ку­сію з ке­рів­ни­цтвом під­ві­дом­чо­го хол­дин­гу, — за­лу­чив до­во­лі ве­ли­кі ко­шти від кре­ди­то­рів, се­ред яких і « Газ­пром­банк » ( Ро­сія) » . « Це кре­ди­то­ри, які по­тен­цій­но ма­ють до­ступ до бу­дья­ких акти­вів, — на­тя­кає мі­ністр на мо­жли­вість від­чу­же­н­ня вла­сно­сті за бор­ги, хо­ча і зга­дує за­кон про тру­бо­про­від­ний транс­порт, що за­бо­ро­няє та­кий по­во­рот по­дій, — але якщо рі­ше­н­ня при­йма­ти­му­ться в Сток­гольм­сько­му су­ді або в су­дах ін­ших юрис­ди­кцій, то во­ни мо­жуть пе­ред­ба­ча­ти не ли­ше пе­ре­да­чу або від­бір акти­вів, але і їх бло­ку­ва­н­ня, бло­ку­ва­ти­му­ться ра­хун­ки або акти­ви «На­фто­га­зу». Отож ри­зи­ки для цьо­го до­ро­го­го під­при­єм­ства до­во­лі сут­тє­ві».

« У якійсь да­ле­кій пер­спе­кти­ві ми так чи іна­кше го­во­ри­ти­ме­мо про не­об­хі­дність при­ва­ти­за­ції, пов­ної або час­тко­вої, « Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня » , — про­дов­жує мі­ністр. — Ми ро­зу­мі­є­мо, що при­ва­тний вла­сник більш ефе­ктив­ний, ніж дер­жа­ва. Це мо­же бу­ти зро­бле­но ко­лись, за кра­що­го рин­ку, ко­ли бу­де отри­ма­но зна­чну су­му — ка­пі­тал ці­єї ком­па­нії і вар­тість її збіль­ши­ться. Але й то­ді ви­ни­кнуть про­бле­ми. Ку­ди то­ді пі­дуть ко­шти від про­да­жу? Сьо­го­дні во­ни пі­шли б до бю­дже­ту».

Дем­чи­шин не під­три­мує і за­про­по­но­ва­ний роз­по­діл « Укр­транс­га­зу» на га­зо­транс­порт­ну си­сте­му і си­сте­му схо­вищ. На йо­го дум­ку, будь- яке роз­ді­ле­н­ня ці­єї ком­па­нії ри­зи­ко­ва­не, то­му що і у неї є кре­ди­то­ри, від яких тре­ба бу­де отри­му­ва­ти до­звіл... «Крім то­го, є рі­зні дум­ки про те, чи по­вин­на га­зо­транс­порт­на си­сте­ма ді­я­ти окре­мо від під­зем­них схо­вищ чи ра­зом із ни­ми. На моє пе­ре­ко­на­н­ня, — на­по­ля­гає мі­ністр, — пов­но­цін­ним цей ком­плекс бу­де ли­ше в то­му ви­пад­ку, якщо за­ли­ши­ться єди­ним».

Кри­ти­чна про­гра­ма Дем­чи­ши­на, бе­зу­мов­но, не по­збав­ле­на ло­гі­ки. Що­прав­да, кри­ти­ку­ва­ти, як ві­до­мо, зав­жди лег­ше. А де ва­ша вла­сна по­зи­тив­на про­гра­ма ре­фор­му­ва­н­ня управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми під­при­єм­ства­ми, па­не мі­ні­стре? Адже во­на по­трі­бна, зокре­ма, й для то­го, щоб не до­пу­ска­ти та­ких по­дій, як на Кра­сно­ли­ман­ській. На це за­пи­та­н­ня від­по­відь, по су­ті, не на­ді­йшла.

Во­ло­ди­мир ДЕМ­ЧИ­ШИН, мі­ністр енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті: На да­ний мо­мент 16,9 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів га­зу в схо­ви­щах. До­да­тко­во ще над­хо­дить із Ро­сії по 110—114 міль­йо­нів ку­бо­ме­трів що­дня. До кін­ця цьо­го мі­ся­ця упро­довж кіль­кох днів ми до­да­тко­во збіль­ши­мо за­пас, я ду­маю, до 17,2 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів, тро­хи біль­ше ми на­ко­пи­чи­мо

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛIПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.