Час­тка про­стро­че­ної за­бор­го­ва­но­сті за бан­ків­ськи­ми кре­ди­та­ми до жов­тня зро­сла до 19,4%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Як по­ві­дом­ляє НБУ, час­тка про­стро­че­ної кре­ди­тної за­бор­го­ва­но­сті в Укра­ї­ні в сі­чні-ве­ре­сні 2015 року зро­сла на 6,4 від­со­тко­вих пун­кти — до 19,4% су­ми на­да­них кре­ди­тів, а час­тка іно­зем­но­го ка­пі­та­лу в су­ку­пно­му ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі бан­ків зро­сла на 7,4 в.п. — до 37,9%. За йо­го да­ни­ми, за ве­ре­сень кіль­кість пла­то­спро­мо­жних бан­ків ско­ро­ти­ла­ся на чо­ти­ри і за ста­ном на 1 ве­ре­сня 2015 року ста­но­ви­ла 122, то­ді як за­галь­на кіль­кість бан­ків на 1 сі­чня 2015 року ста­но­ви­ла 163 кре­ди­тно-фі­нан­со­вих уста­но­ви. При цьо­му, згі­дно з повідомленням, за ве­ре­сень за­галь­на кіль­кість бан­ків з іно­зем­ним ка­пі­та­лом збіль­ши­ла­ся на два, а за сі­чень-ве­ре­сень у ці­ло­му ско­ро­ти­ла­ся на 11 — до 40 бан­ків, у то­му чи­слі кіль­кість бан­ків зі 100% іно­зем­ним ка­пі­та­лом за ве­ре­сень зро­сла на один, а за сі­чень — ве­ре­сень ско­ро­ти­ла­ся на один — до 18 бан­ків. Як за­зна­чає Нацбанк, час­тка іно­зем­но­го ка­пі­та­лу в ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі бан­ків зро­сла в ре­зуль­та­ті зро­ста­н­ня су­ми іно­зем­но­го ка­пі­та­лу, у то­му чи­слі за ра­ху­нок до­ка­пі­та­лі­за­ції бан­ків з ро­сій­ським ка­пі­та­лом на 16,6 млрд грн. Ре­гу­лю­валь­ник по­ві­до­мив, що час­тка про­стро­че­ної за­бор­го­ва­но­сті за кре­ди­та­ми у ве­ре­сні зро­сла на 3,3 в.п. за ра­ху­нок зро­ста­н­ня на 9 млрд грн. за­галь­ної су­ми про­стро­че­них кре­ди­тів при одно­ча­сно­му ско­ро­чен­ні на 18,6 млрд грн. об­ся­гу на­да­них кре­ди­тів. Нацбанк не на­вів по­рів­няль­них да­них що­до пла­то­спро­мо­жних бан­ків на по­ча­ток року, а та­кож да­них на 1 ве­ре­сня що­до бан­ків­ської си­сте­ми в ці­ло­му. Акти­ви пла­то­спро­мо­жних бан­ків на 1 жов­тня ста­но­ви­ли 1,209 трлн грн. (на 1 ве­ре­сня — 1,228 трлн грн.). За­галь­ні акти­ви (не від­ко­ре­кто­ва­ні на ре­зер­ви) пла­то­спро­мо­жних бан­ків на кі­нець ве­ре­сня ста­но­ви­ли 1,476 трлн грн. (на кі­нець сер­пня — 1,491 трлн грн.), на­да­ні кре­ди­ти — 0,91 трлн грн. (на 1 ве­ре­сня — 0,93 трлн грн.). Ка­пі­тал бан­ків на кі­нець ве­ре­сня ста­но­вив 128,962 млрд грн. (на кі­нець сер­пня — 137,429 млрд грн.), при цьо­му ста­ту­тний ка­пі­тал — 192,29 млрд грн. ( на кі­нець сер­пня — 191,567 млрд грн.). Ре­гу­лю­валь­ник по­ві­дом­ляє, що не­га­тив­ний фі­нан­со­вий ре­зуль­тат за ве­ре­сень-2015 сфор­му­вав­ся го­лов­ним чи­ном за ра­ху­нок зна­чних об­ся­гів від­ра­ху­вань у ре­зер­ви на мо­жли­ві втра­ти від актив­них опе­ра­цій — 9,3 млрд грн. При цьо­му чи­стий від­со­тко­вий при­бу­ток бан­ків у ве­ре­сні збіль­шив­ся до 4,5 млрд грн. з 4,1 млрд грн. у сер­пні. За ве­ре­сень 2015 року 68 бан­ків отри­ма­ли при­бу­ток на за­галь­ну су­му 1,1 млрд грн. До­хо­ди бан­ків Укра­ї­ни за сі­чень — ве­ре­сень 2015 ста­но­ви­ли 153,5 млрд грн., ви­тра­ти — 205,7 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.