Ізма­їль­ський порт шу­кає ін­ве­сто­рів для роз­ви­тку зер­но­вих по­ту­жно­стей

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­не під­при­єм­ство «Ізма­їль­ський мор­ський тор­го­вель­ний порт» (Оде­ська обл.) має на­мір за­лу­чи­ти ін­ве­сто­рів для роз­ви­тку пор­то­вих по­ту­жно­стей для зер­но­вих ван­та­жів, по­ві­до­ми­ла на­чаль­ник слу­жби роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри ДП Лю­дми­ла Гі­рус. «З2002 року ми опра­цьо­ву­є­мо те­му спе­цком­пле­ксів, і на сьо­го­дні­шній день у нас про­пра­цю­ва­ли ли­ше те­хні­чні про­по­зи­ції, де ми роз­гля­да­є­мо дві ді­лян­ки: ви­ще 12-го при­ча­лу, де площа близь­ко 1,5 га і за 26 при­ча­лом дру­гий ва­рі­ант ді­лян­ки зер­но­вої, тут 3,2 га», — ска­за­ла во­на в хо­ді Між­на­ро­дної кон­фе­рен­ції «Но­ві про­е­кти зер­но­вих і олій­них тер­мі­на­лів у пор­тах Укра­ї­ни». За сло­ва­ми Гі­рус, пе­ред­ба­ча­є­ться ва­рі­ант окре­мої за­лі­зни­чної ко­лії до цих ді­ля­нок. На пер­шій ді­лян­ці пе­ред­ба­ча­є­ться про­пу­скна спро­мо­жність до 700 тис. тонн на рік: бу­дів­ни­цтво при­ча­лу, з мо­жли­ві­стю при­йо­му су­ден дов­жи­ною 145 м, і осі­да­н­ням до 5,5 м. Та­кож на цій ді­лян­ці пла­ну­ю­ться для ро­бо­ти дві су­дно­на­ван­та­жу­ю­чі ба­шти, бун­кер для при­йо­му зер­но­вих ван­та­жів, пе­ред­ба­ча­є­ться стан­ція для роз­ван­та­же­н­ня ва­го­нів і ла­бо­ра­то­рія яко­сті зер­на, та­кож стан­ція роз­ван­та­же­н­ня ав­то­мо­бі­лів, де єм­ко­сті пе­ред­ба­че­но для збе­рі­га­н­ня до 18 тис. тонн. Гі­рус за­зна­чи­ла, що вар­тість про­е­кту на пер­шій ді­лян­ці на 2009 рік оці­ню­ва­ла­ся в 27,1 млн грн. ка­пі­таль­них вкла­день. На сьо­го­дні­шній день — це 81 млн грн. Во­на по­ві­до­ми­ла, що дру­гий май­дан­чик пе­ред­ба­чає два ета­пи бу­дів­ни­цтва. Йо­го про­пу­скну спро­мо­жність роз­ра­хо­ва­но на 550 тис. тонн, єм­ко­сті збе­рі­га­н­ня пе­ред­ба­че­но в кіль­ко­сті ше­сти по 30 тис. тонн. Та­кож пла­ну­є­ться стан­ція роз­ван­та­же­н­ня, як за­лі­зни­чна, так і ав­то­транс­порт­на, уста­нов­ка для су­ші­н­ня зер­на, су­дно­на­ван­та­жу­валь­на ма­ши­на і си­сте­ма транс­пор­ту­ва­н­ня зер­на. Пе­ре­дба­чу­ва­на вар­тість бу­дів­ни­цтва оці­ню­ва­ла­ся 2001 року в 32 млн грн., на сьо­го­дні­шній день — близь­ко 100 млн грн. «Це май­бу­тнє, в яке про­по­ну­є­мо по­тен­цій­ним ін­ве­сто­рам іти, роз­гля­ну­ти та­ку мо­жли­вість», — ска­за­ла Гі­рус.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.