Го­ло­ва Фон­ду дер­жмай­на про­по­нує ство­ри­ти Ко­декс при­ва­ти­за­ції

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Го­ло­ва Фон­ду дер­жав­но­го май­на (ФДМ) Ігор Бі­ло­ус іні­ці­ює ство­ре­н­ня Ко­де­ксу при­ва­ти­за­ції — збір­ни­ка ба­зо­вих до­ку­мен­тів, які ре­гу­лю­ють усі на­прям­ки ді­яль­но­сті Фон­ду: про­даж дер­жмай­на, орен­ду, кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня і ко­ор­ди­на­цію оцін­ної ді­яль­но­сті. «За­раз кіль­кість до­ку­мен­тів, які ре­гу­лю­ють ді­яль­ність Фон­ду, ду­же ве­ли­ка, ство­рю­є­ться плу­та­ни­на, во­ни ча­сто один одно­му су­пе­ре­чать», — по­яснив І.Бі­ло­ус на сво­їй сто­рін­ці в Facebook у се­ре­ду. На йо­го дум­ку, та­кий Ко­декс мо­же з’яви­ти­ся до кін­ця на­сту­пно­го року за умо­ви, що зна­йде­ться фі­нан­су­ва­н­ня, і ро­бо­та над йо­го ство­ре­н­ням по­чне­ться вже за­раз. При цьо­му ко­де­ксом мо­жна бу­де ко­ри­сту­ва­ти­ся не­за­ле­жно від то­го, хто при­хо­ди­ти­ме до вла­ди або обі­йма­ти­ме по­са­ду го­ло­ви Фон­ду. Як по­ві­до­мив І.Бі­ло­ус, при Ка­бмі­ні вже ство­ре­но між­ві­дом­чу ро­бо­чу гру­пу за уча­стю між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій — EBRD, IMF, IFC і USAIDE, яка обго­во­рює і ана­лі­зує при­ва­ти­за­цій­ний пе­ре­лік, умо­ви при­ва­ти­за­ції, по­ча­тко­вої ці­ни, за­галь­ну кар­ти­ну дов­ко­ла про­це­су і об’єктів. Ро­бо­ча гру­па про­ве­ла екс­прес-ана­ліз мо­жли­вих по­кра­щень з по­гля­ду управ­лі­н­ня під­при­єм­ства­ми, які го­ту­ю­ться до при­ва­ти­за­ції, а та­кож про­ана­лі­зу­ва­ла про­пу­ски в за­ко­но­дав­стві, які по­трі­бно лі­кві­до­ву­ва­ти. Окрім то­го, ФДМ спіль­но з Мі­нін­фра­стру­кту­ри і за до­по­мо­гою фа­хів­ців з US Treasury роз­ро­бляє ба­зу для но­во­го за­ко­ну про кон­це­сію, щоб під­го­ту­ва­ти­ся до то­го ча­су, ко­ли з’яви­ться ухва­ла що­до об’єктів ін­фра­стру­кту­ри. Бі­ло­ус та­кож під­кре­слив, що при­ва­ти­за­ція не є са­мо­ці­л­лю, її основ­не зав­да­н­ня — ство­ре­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в кра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.