Ав­стрій­ці хо­чуть у Львів­ській обла­сті за­пу­сти­ти ви­ро­бни­цтво опа­лю­валь­но­го уста­тку­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ав­стрій­ський за­вод ASTEBO, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­бни­цтві опа­лю­валь­но­го уста­тку­ва­н­ня, роз­гля­дає мо­жли­вість за­пу­ску ви­ро­бни­цтва сво­єї про­ду­кції в Укра­ї­ні — на до­слі­дно-ме­ха­ні­чно­му за­во­ді «Кар­па­ти» в Львів­ській обла­сті. Згі­дно з прес-ре­лі­зом Тор­го­вель­но­про­ми­сло­вої па­ла­ти Укра­ї­ни, про це йшло­ся на укра­їн­сько-ав­стрій­сько­му бі­знес-фо­ру­мі, який від­був­ся ми­ну­ло­го ти­жня у Ві­дні. «Най­ближ­чим ча­сом пред­став­ни­ки ASTEBO за спри­я­н­ня ТПП від­ві­да­ють за­вод «Кар­па­ти» для озна­йом­ле­н­ня з те­хні­чни­ми умо­ва­ми і під­го­тов­кою про­по­зи­цій для тен­де­ру», — на­го­ло­шу­є­ться в прес-ре­лі­зі. ТОВ «До­слі­дно-ме­ха­ні­чний за­вод «Кар­па­ти» спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­пу­ску хі­мі­чно­го та гір­ни­чо-ша­хтно­го уста­тку­ва­н­ня (ГШУ) і зап­ча­стин до ньо­го, єм­ко­стей і ре­зер­ву­а­рів для АЗС для збе­рі­га­н­ня та транс­пор­ту­ва­н­ня на­фто­про­ду­ктів, ав­то­гі­дро­пі­д­йом­ни­ків. За­вод та­кож ви­ро­бляє ва­го­ни-хо­пе­ри і на­пів­ва­го­ни. Да­них про го­спо­дар­ську ді­яль­ність під­при­єм­ства аген­ція не має, а 2013 року йо­го чи­стий при­бу­ток ста­но­вив 69,27 млн. грн. (про­ти 17,26 млн. грн. ро­ком ра­ні­ше), а чи­стий при­бу­ток ста­но­вив 0,75 млн. грн. За да­ни­ми держ­ре­є­стру, 41,3% в ТОВ на­ле­жить Єв­ге­но­ві По­гре­бня­ку, близь­ко 41% — за­ре­є­стро­ва­ній на Кі­прі ком­па­нії Olegro Ltd, ще 17,7% — ке­рів­ни­ко­ві ком­па­нії Гри­го­рі­є­ві Бев­зу. Ком­па­нія Astebo — сві­то­вий лі­дер у про­е­кту­ван­ні, ви­го­тов­лен­ні і впро­ва­джен­ні про­ми­сло­вих ко­тлів і си­стем па­ро­утво­ре­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.