А хі­ба у нас енер­ге­ти­ка вже не «при­ва­тна»?

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Сер­гій ЄРМІЛОВ, екс-мі­ністр енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни:

— Укра­їн­ська енер­ге­ти­ка пра­цює на вла­сни­ків, тоб­то на дер­жа­ву й на при­ва­тний се­ктор. Але ті дер­жав­ні під­при­єм­ства, які ще не при­ва­ти­зо­ва­ні, пра­цю­ють на тих, хто « при­ва­ти­зу­вав » ме­не­джмент. І в де­яких ви­хо­дить си­ді­ти на цих двох стіль­цях і не­по­га­но на цьо­му за­ро­бля­ти як го­спо­да­рям, так і со­бі. Але дер­жав­ною вла­сні­стю во­ни, бе­зу­мов­но, управ­ля­ють ду­же по­га­но. До­бре бу­ло б їх звід­ти ски­ну­ти. Але ні­як не вда­є­ться, вче­пи­ли­ся, як п’ яв­ки. Що ро­би­ти? У чер­го­вий раз по­мі­ня­ти вла­ду в кра­ї­ні, то­му що «ці не­зда­тні».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.