Пів­мі­льяр­да – на но­ві шко­ли

Упер­ше за остан­ні ро­ки з ки­їв­сько­го бю­дже­ту ви­ді­ли­ли ко­шти на бу­дів­ни­цтво осві­тніх за­кла­дів. Як пе­ре­тво­ри­ти це на тен­ден­цію

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На буль­ва­рі Ле­псе, 81А у дво­ри­ках ста­рень­ких жи­тло­вих бу­дин­ків схо­вав­ся не­до­бу­до­ва­ний ди­тя­чий са­док. Те­ри­то­рія, як го­ди­ться, обне­се­на пар­ка­ном, звід­ти «ви­зи­ра­ють» ку­щі та ча­гар­ни­ки, сті­ни на­пів­зруй­но­ва­ні, без да­ху, без за­скле­них ві­кон. І так уже ба­га­то ро­ків по­спіль: ме­шкан­ці ма­ють не­до­бу­до­ву за­мість пов­но­цін­но­го ди­тсад­ка на 200 місць. Але у ве­ре­сні мі­сце­ві жи­те­лі по­мі­ти­ли тут змі­ни: по­руч із пар­ка­ном з’явив­ся біл­борд з ін­фор­ма­ці­єю, що ки­їв­ська вла­да роз­по­чи­нає ре­кон­стру­кцію цьо­го са­до­чка. Оскіль­ки у жов­тні — мі­сце­ві ви­бо­ри, жи­те­лі цьо­го ма­си­ву роз­ці­ни­ли по­яву та­кої ре­кла­ми са­ме як по­лі­ти­чний пі­ар. І, пев­но, не­без­під­став­но, бо ста­ном на сьо­го­дні, крім ре­клам­но­го щи­та, біль­ше ні­чо­го на те­ри­то­рії са­до­чка не з’яви­ло­ся.

Схо­жа картина у мі­кро­ра­йо­ні між ву­ли­ця­ми Ле­бе­дє­ва-Ку­ма­ча, Зем­ля­чки та Яро­сла­ва Га­ла­на. Тут з 2008 року жи­те­лі че­ка­ють на но­вень­ку шко­лу, роз­ра­хо­ва­ну на 650 місць. 2009-го її ма­ли зда­ти в екс­плу­а­та­цію. Однак все за­вер­ши­ло­ся на рів­ні під­валь­но­го при­мі­ще­н­ня та пер­шо­го по­вер­ху. Щоб при­вер­ну­ти ува­гу чи­нов­ни­ків до ці­єї те­ми, мі­сце­ві ме­шкан­ці на­пи­са­ли ли­ста ме­ру Ки­є­ва Ві­та­лію Кли­чку: «Ін­шої шко­ли у нас не­має. На­ші бу­дин­ки спо­ру­дже­ні там, де ко­лись був при­ва­тний се­ктор, во­ни за­крі­пле­ні за шко­лою № 12 на ву­ли­ці Зе­ле­ній, але до неї не­зру­чно та да­ле­ко доби­ра­ти­ся. Спе­ці­а­лі­зо­ва­на шко­ла № 159 (324) має свій мі­кро­ра­йон. І ді­тей із ви­ще зга­да­них ву­лиць прийня­ти не мо­же — як за кіль­кі­стю, так і за рів­нем знань з ан­глій­ської мо­ви». Не­до­бу­до­ва­на шко­ла за­раз по­ро­сла бур’яна­ми та ча­гар­ни­ка­ми, те­ри­то­рія за­ха­ра­щу­є­ться смі­т­тям, пар­кан із про­фна­сти­лу роз­кра­ли, а стрі­ла бу­ді­вель­но­го кра­на впа­ла на при­ва­тний будинок.

У ли­сті ки­я­ни про­си­ли включити бу­дів­ни­цтво шко­ли до Про­гра­ми еко­но­мі­чно­го та со­ці­аль­но­го роз­ви­тку мі­ста. На офі­цій­ний за­пит ре­да­кції до ме­рії нам по­ві­до­ми­ли, що за­раз го­ту­є­ться про­ект роз­по­ря­дже­н­ня Ки­їв­ської мі­ської адмі­ні­стра­ції про пе­ре­да­чу фун­кцій за­мов­ни­ка бу­дів­ни­цтва ці­єї шко­ли КП «Жи­тло­ін­ве­ст­буд», а са­ме бу­дів­ни­цтво вклю­че­но до Про­гра­ми со­ці­аль­но­го та еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Ки­є­ва на 2016 рік.

МІЛЬ­ЙО­НИ НА БАГАТОРІЧНІ НЕДОБУДОВИ

То ди­ва та­ки тра­пля­ю­ться? Ці­ка­во, що по­ді­бні ме­си­джі по­ши­рю­ю­ться і че­рез ра­йон­ну га­зе­ту Со­лом’ян­сько­го ра­йо­ну, де кан­ди­да­ти в де­пу­та­ти до мі­сце­вих рад ще не так дав­но за­пев­ня­ли, що на шко­лу пе­ред­ба­че­но вже 1 міль­йон 200 ти­сяч гри­вень (на ви­ко­на­н­ня прое­кт­них ро­біт), а на­сту­пно­го року роз­по­чне­ться бу­дів­ни­цтво. Так са­мо в агі­тках зга­ду­є­ться бу­дів­ни­цтво ди­тя­чо­го са­до­чка на буль­ва­рі Ле­псе, 81А. Во­но має стар­ту­ва­ти та­кож із на­сту­пно­го року, а за­раз го­ту­є­ться прое­кт­на до­ку­мен­та­ція. Як­би не мі­сце­ві ви­бо­ри, пев­но, бу­ло б зна­чно біль­ше ві­ри у по­ді­бні по­ві­дом­ле­н­ня.

«День» ви­рі­шив з’ясу­ва­ти в ме­рії, яка си­ту­а­ція з бу­дів­ни­цтвом но­вих шкіл у сто­ли­ці, чи ви­ста­чає їх, чи пла­ну­є­ться ре­кон­стру­кція ста­рих, однак обі­ця­ної від­по­віді на сфор­мо­ва­ний за­пит до­сі ре­да­кція не отри­ма­ла. На­то­мість у при­ва­тних бе­сі­дах осві­тя­ни від­зна­ча­ють по­зи­тив­ну тен­ден­цію: цьо­го року на до­бу­до­ву та ре­монт осві­тніх за­кла­дів із мі­сько­го бю­дже­ту бу­ло ви­ді­ле­но у ра­зи біль­ше ко­штів, ніж у ми­ну­лі ро­ки, а са­ме — 510 міль­йо­нів гри­вень. Для по­рів­ня­н­ня: то­рік ця су­ма ста­но­ви­ла всьо­го 200 міль­йо­нів гри­вень. За ці ко­шти до 1 ве­ре­сня бу­ло від­кри­то два ди­тя­чі са­до­чки і дві шко­ли.

«Одна з них сто­я­ла не­до­бу­до­ва ною про тя гом дев’ яти ро ків (№128), у за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цт- ва міс то вкла ло 140 міль йо нів гри­вень. Роз­ра­хо­ва­на на ти­ся­чу шко ля рів, має онов ле ний ба - сейн, спор тив ні за ли, су час ну їдаль ню » , — роз по ві ла На та лія Іва ні на, на чаль ник управ лін ня осві ти Дніп ровсь ко го рай о ну. Про­тя­гом трьох на­сту­пних ро­ків ке­рів­ни­цтво мі­ста пла­нує за­вер­ши ти бу дів ниц т во ще двох за - кла дів, яке три ває вже близь ко п’ яти ро ків: спе ці а лі зо ва них шкіл № 114 і № 23 (на це з бю­дже­ту пла­ну­ють ви­ді­ли­ти 54 та 67 міль йо нів гри вень від по від - но). На по­ча­тку жов­тня КМДА опуб лі ку ва ла для гро мадсь ко го об го во рен ня про ект Місь кої ком п лек с ної ці льо вої про гра ми «Осві­та Ки­є­ва. 2016 — 2018 ро­ки». Згі­дно з нею, на бу­дів­ни­цтво та ка­пі­таль­ні ре­мон­ти за­кла­дів осві­ти пе­ред­ба­че­но ви­ді­ли­ти по­над три мі­льяр­ди гри­вень.

Як за­пев­няє На­та­лія Іва­ні­на, шкіл більш-менш ви ста чає, зна­чно гір­ша си­ту­а­ція з ди­тя­чи­ми са­до­чка­ми: «Це біль­ше про­бле ма за бу дов ни ків, які не за ці - кав­ле­ні в бу­дів­ни­цтві об’єктів со­ці­аль­ної сфе­ри у ком­пле­ксі з но­ви­ми ба­га­то­по­вер­хів­ка­ми. У на­шо­му ра­йо­ні є ком­плекс «Пар­ко­ві озе­ра». Це кіль­ка ви­со­ток, во­ни на­віть збу­ду­ва­ли до­шкіль­ний за­клад, ми йо­го прийня­ли в ко­му­наль­ну вла­сність мі­ста Ки­є­ва, але по тім за бу дов ник йо го фак - ти­чно ві­ді­брав. На сьо­го­дні спра­ва пе­ре­бу­ває у ка­са­цій­но­му су­ді, ми про­йшли вже три су­до­ві ін - стан­ції».

«ВІД­КРИ­ТІСТЬ — ЄДИ­НА ЗА­ПО­РУ­КА»

Ще один фа­ктор, че­рез який ки­я­нам бра­кує са­до­чків, це роз­да­ча цих при­мі­щень в орен­ду. На­ра­зі ки­їв­ська вла­да на­ма­га­є­ться ви­пра­ви­ти цю си­ту­а­цію і по­вер­тає орен­до­ва­ні при­мі­ще­н­ня у вла­сність мі­ста. По­при ці хо­ро­ші фа­кти, на­про­шу­є­ться пи­та­н­ня: чо­му по­пе­ре­дні ке­рів­ни­ки мі­ста та­ких ко­штів у мі­сько­му бю­дже­ті не зна­хо­ди­ли, а ни­ні­шня мі­ська вла­да спро­мо­гла­ся? На­та­ля Іва­ні­на ро­зво­дить ру­ка­ми, мов­ляв, для них ва­жли­во, що не­до­бу­до­ва­ні шко­ли на­ре­шті від­нов­лю­ю­ться, ство­рю­ю­ться про­е­кти но­вих осві­тніх за­кла­дів. А на дум­ку Олександра Сер­гі­єн­ка, ди­ре­кто­ра ГО «Ін­сти­тут мі­ста», у та­ких кро­ках вла­ди не­ма ні­чо­го див­но­го, во­на на­ре­шті взя­ла­ся за те, що зо­бов’яза­на ро­би­ти.

«По­пе­ре­дні очіль­ни­ки сто­ли­ці мен­ше за все звер­та­ли ува­гу на шко­ли, бо там май­же не бу­ло мо­жли­во­стей щось укра­сти. Шко­ли фі­нан­су­ва­ли­ся зав­жди за за­ли­шко­вим прин­ци­пом, в основ­но­му гро­ші йшли на ре­монт до­ріг, ре­мон­ти ме­реж, де є мо­жли­вість для ко­ру­пції. А ви­тра­ти на осві­тні за­кла­ди облі­ко­ву­ю­ться ду­же про­сто та про­зо­ро. Ни­ні­шня ко­ман­да по­ча­ла ро­би­ти те, що тре­ба бу­ло зро­би­ти дав­но. Окрім зар­плат та ко­му­наль­них по­слуг тре­ба утри­му­ва­ти шко­ли в нор­маль­но­му ста­ні. На­справ­ді вла­да ро­бить про­сті та не­об­хі­дні ре­чі, але на фо­ні то­го де­ри­ба­ну зда­є­ться, що Кли­чко хо­че осві­тян ку­пи­ти. Але ні­чо­го по­ді­бно­го, це те, що ма­ла б ро­би­ти вла­да у по­пе­ре­дні ро­ки», — вва­жає Оле­ксандр Сер­гі­єн­ко.

Пра­ців­ни­ки осві­ти ра­ді­ють, що пі­сля ба­га­тьох ро­ків мі­ні­маль­но­го фі­нан­су­ва­н­ня мі­сто зна­хо­дить ве­ли­че­зні ре­сур­си для бу­дів­ни­цтва шкіл та са­до­чків. Як збе­рег­ти та­ку тен­ден­цію? «Для цьо­го су­спіль­ство по­вин­но ви­ма­га­ти, а вла­да зі сво­го бо­ку до­три­му­ва­ти­ся взя­то­го кур­су на від­кри­тість. Це єди­на за­по­ру­ка, яка мо­же мі­ні­мі­зу­ва­ти ко­ру­пцію, іна­кше ка­жу­чи, кра­діж­ку з мі­сько­го га­ман­ця. Якщо ця тен­ден­ція про­дов­жу­ва­ти­ме­ться, якщо ба­тьки змо­жуть зай­ти на сайт фі­нан­со­во­го де­пар­та­мен­ту, звід­ти на сайт управ­лі­н­ня осві­ти, по­ба­чи­ти, які ко­шти пі­шли на шко­лу, яке їхнє ці­льо­ве при­зна­че­н­ня, за­пи­та­ти в ди­ре­кто­ра про їхнє ви­ко­ри­ста­н­ня, ре­зуль­та­ти бу­дуть і на­да­лі», — до­дає Сер­гі­єн­ко. Та сто­від­со­тко­во ки­я­ни по­ві­рять, во­че­видь, якщо за­мість пар­ка­нів та ча­гар­ни­ків на Ле­псе, Зем­ля­чки чи ана­ло­гі­чних об’єктах з’яв­ля­ться за­ти­шні при­мі­ще­н­ня, де на­вча­ти­му­ться ді­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.