Де­ре­ви­на із... за­по­від­ни­ка

Укра­ї­на що­ро­ку втра­чає по­над 330 ти­сяч га лі­су вна­слі­док не­за­кон­них ви­ру­бок при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Еко­ло­ги за­яв­ля­ють, що сьо­го­дні не­за­кон­ні са­ні­тар­ні руб­ки на об’єктах при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду (ПЗФ) ве­ду­ться у по­ло­ви­ні обла­стей Укра­ї­ни. При цьо­му, за сло­ва­ми фа­хів­ців, по­ру­шу­є­ться ст. 9-1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про при­ро­дно-за­по­від­ний фонд Укра­ї­ни», ко­ли де­пар­та­мен­ти еко­ло­гії обла­сних держ­адмі­ні­стра­цій ви­да­ють лі­мі­ти та до­зво­ли на са­ні­тар­ні та ін­ші руб­ки в об’єктах ПЗФ. По­ру­ше­н­ня ви­яв­ле­ні в се­ми де­пар­та­мен­тах: Оде­ської, Хер­сон­ської, Сум­ської та Чер­ні­гів­ської обла­стей, а та­кож у мі­ських де­пар­та­мен­тах еко­ло­гії Пол­та­ви, Льво­ва та Ки­є­ва.

— Існує до­бре на­ла­го­дже­на псев­до­за­кон­на схе­ма, за якою за­кон «Про при­ро­дно-за­по­від­ний фонд» вка­зує, що для до­зво­лу руб­ки у за­по­від­ни­ку не­об­хі­дно отри­ма­ти лі­мі­ти Мін­при­ро­ди та ді­я­ти згі­дно із «Са­ні­тар­ни­ми пра­ви­ла­ми». Ці пра­ви­ла ви­ма­га­ють та­кож узго­дже­н­ня в де­пар­та­мен­ті еко­ло­гії від­по­від­ної ОДА. Але ви­яви­ло­ся, що сім обла­сних де­пар­та­мен­тів еко­ло­гії узго­джу­ють лі­мі­ти не­за­кон­но. До то­го ж чо­ти­ри ОДА не зва­жа­ють на са­ні­тар­ні пра­ви­ла вза­га­лі. На пра­кти­ці це озна­чає, що лі­сни­ки, які хо­чуть за­ліз­ти в за­ка­зник, отри­му­ють узго­дже­н­ня в ор­га­нах, які не упов­но­ва­же­ні це ро­би­ти. Ін­ша схе­ма — ру­ба­ти ліс вза­га­лі без узго­джень або пе­ре­ви­щу­ю­чи лі­мі­ти, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор Ки­їв­сько­го еко­ло­го-куль­тур­но­го цен­тру Во­ло­ди­мир Бо­рей­ко. — Зокре­ма, за на­ши­ми да­ни­ми, Де­пар­та­мент еко­ло­гії Оде­ської ОДА в 2015 р. не­за­кон­но ви­дав до­звіл на са­ні­тар­ну руб­ку в об’єктах ПЗФ на пло­щі 17,5 га у за­ка­зни­ку «Па­влов­ський», де­пар­та­мен­том еко­ло­гії Хер­сон­ської ОДА у 2014 р. не­за­кон­но ви­да­но до­звіл за­по­від­ни­ку «Аска­нія-Но­ва» на руб­ку 805 де­рев, а де­пар­та­мент еко­ло­гії Сум­ської ОДА в 2014—2015 ро­ках не­за­кон­но за­твер­див 21 лі­міт на са­ні­тар­ні руб­ки в об’єктах при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду... Управ­лі­н­ня еко­ло­гії Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції не­за­кон­но по­го­ди­ло лі­мі­ти на руб­ку в Го­ло­сі­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му пар­ку у 2014-2015 ро­ках пло­щі 975,6 га.

Не­що­дав­но Ки­їв­ський еко­ло­го­куль­тур­ний центр та « Еко­пра­во­Ки­їв» по­да­ли в суд на Де­пар­та­мент еко­ло­гії Сум­ської ОДА з при­во­ду по­ру­шень.

— Ми звер­ну­ли­ся з адмі­ні­стра­тив­ним по­зо­вом до Де­пар­та­мен­ту еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Сум­ської ОДА і ви­ма­га­є­мо ви­зна­ти не­за­кон­ни­ми дії цьо­го де­пар­та­мен­ту, а са­ме — ви­да­чу лі­мі­тів на са­ні­тар­ні руб­ки в ме­жах при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду мі­сце­во­го зна­че­н­ня. Та­кож ми ви­ма­га­є­мо ска­су­ва­ти ці лі­мі­ти як та­кі, що ви­да­ні не­на­ле­жним суб’єктом. На чер­зі — ін­ші обла­сті, в яких не­за­кон­но ру­ба­ють ліс у за­по­від­ни­ках, — ска­за­ла юрист гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Еко­пра­во-Київ» Га­ли­на Ле­ві­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.