Те­ха­ський уні­вер­си­тет від­крив ко­ле­кцію Мар­ке­са

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

У США ПО­ЧА­ЛИ ДО­СЛІ­ДЖУ­ВА­ТИ ПО­НАД 60-РІ­ЧНЕ ЗІ­БРА­Н­НЯ РУКОПИСІВ, ФО­ТО­ГРА­ФІЙ, ЛИ­СТІВ ТА ІН­ШИХ ОСО­БИ­СТИХ МА­ТЕ­РІ­А­ЛІВ ВСЕ­СВІ­ТНЬО ВІ­ДО­МО­ГО КОЛУМБІЙСЬКОГО ПИ­СЬМЕН­НИ­КА ГА­БРІ­Е­ЛЯ ГАРСІЇ МАР­КЕ­СА. ТО­РІК КО­ЛЕ­КЦІЮ ПРИ­ДБАВ ЦЕНТР ТЕХАСЬКОГО УНІ­ВЕР­СИ­ТЕ­ТУ. НА ФОТО — СПІВРОБІТНИЦЯ ОЧИ­ЩУЄ ПО­ВЕРХ­НЮ ЧОР­НО-БІ­ЛОЇ ФО­ТО­ГРА­ФІЇ МАР­КЕ­СА

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.