«Пе­ре­хре­сні стеж­ки» — 13 листопада, На­ціо­наль­ний те­атр ім. І. Фран­ка

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ви­ста­ву по­ста­вив Дми­тро Чи­ри­пюк (він та­кож є ав­то­ром ін­сце­ні­за­ції по­ві­сті «Пе­ре­хре­сні стеж­ки» Іва­на Фран­ка). За сю­же­том: до мі­ста при­їздить мо­ло­дий адво­кат Ра­фа­ло­вич і зу - стрі­чає свою ко­ли­шню ко­ха­ну Ре­гі­ну, з якою йо­го роз­лу­чи­ло жи­т­тя. Те­пер во­на дру­жи­на чи­нов­ни­ка Сталь­сько­го. Та ко­ха­н­ня спа­ла­хує зно­ву, руй­ну­ю­чи жи­т­тя трьох... Ори­гі­наль­ну му­зи­ку з еле­мен­та­ми фол­ку (ба­тяр­ські пі­сні) на­пи­сав Юрій Шев­чен­ко; стиль­ну сце­но­гра­фію (га­ли­цька кав’яр­ня, квар­ти­ра Сталь­ських, адво­кат­ська кон­то­ра, і че­рез усю сце­ну про­хо­дить дзер­каль­ний ла­бі­ринт-пас­тка, з яко­го мо­жна ви­йти хі­ба що роз­бив­ши лю­стер­ко, а ці го­стрі оскол­ки, не­мов ле­за, роз­рі­за­ють по-жи­во­му до­лі ге­ро­їв) ство­рив Ан­дрій Але­ксан­дро­вич-До­чев­ський (ху­до­жник є й ав­то­ром ко­стю­мів); та­кож за­сто­со­ва­но комп’ютер­ні те­хно­ло­гії — Іри­на Але­ксан­дро­вич-Бер­ку­та. За се­кун­ду віде - оряд змі­ню­є­ться: з’яв­ля­ю­ться ві­кна бу­дин­ків у мі­сті (дію ви­ста­ви ре­жи­сер пе­ре­ніс до Льво­ва 1920—1930-х), або го­лу­бе не­бо з роз­цві­че­ни­ми ма­ка­ми (мо­мен­ти зу­стрі­чі й ко­ха­н­ня Ре­гі­ни (Те­тя­на Мі­хі­на) та Ра­фа­ло­ви­ча (Оле­ксандр Фор­ман­чук) і роз­ли­ти­ми чор­но-чер­во­ни­ми пля­ма­ми, не­мов у ко­ри­ді, ко­ли у дво­бої хтось має за­ги­ну­ти (фі­наль­на сце­на по­дру­жніх «роз­бі­рок» Сталь­сько­го (Пе­тро Пан­чук) і Ре­гі­ни... Сю­жет по­ві­сті І. Фран­ка ре­жи­сер ско­ро­тив до чо - ти­рьох лі­ній, де в ті­сний клу­бок спле­ли­ся та­кі одві­чні те­ми, як по­шук іде­а­лу жін­ки і ко­ха­н­ня, хво­ро­бли­ві алю­зії, до­ма­шня тиранія, скла­дна вну­трі­шня бо­роть­ба між бо­же­ствен­ним і ди­я­воль­ським. А ко­ли бра­кує слів, ге­рої ду­же ор­га­ні­чно «роз­мов­ля­ють» мо­вою пла­сти­ки (хо­ре­о­гра­фія Оль­ги Се­мьо­шкі­ної, пла­сти­ка — Во­ло­ди­мир Аба­зо­пу­ло).

ФОТО З АРХІВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.