«О л е (Оле­кса Дов­буш)», гу­цуль­ська мі­фо-опе­ра-dance — 12 листопада, Ве­ли­кий зал НМАУ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Во­на від­бу­де­ться у виконанні На­ціо­наль­но­го ан­сам­блю пі­сні і тан­цю «Гу­цу­лія» (ке­рів­ник Пе­тро Кня­зе­вич) Іва­но- Фран­ків­ської дер­жав­ної обла­сної фі­лар­мо­нії, під час яко­го гля­да­чі не­мов по­тра­плять у ча­рів­ний край Кар­пат­ських гір. Но­ву ро­бо­ту ко­ле­кти­ву ство­ре­но на осно­ві пе­ре­ка­зів про ле­ген­дар­но­го ме­сни­ка Оле­ксу Дов­бу­ша (Оле), який у на­ро­дній пам’яті за­ли­шив­ся шля­хе­тним обо­рон­цем обра­же­них і скрив­дже­них. Мі­фо-опе­ру-danсе мо­жна на­зва­ти но­вим мі­фом про укра­їн­сько­го Ро­бін Гу­да (лі­бре­то на­пи­са­но за мо­ти­ва­ми тво­рів Бо­г­да­на-Іго­ря Ан­то­ни­ча та Гна­та Хо­тке­ви­ча). Му­зи­чно-дра­ма­ти­чне дійство від­тво­рює пе­ре­ка­зи, пі­сні та ле­ген­ди про слав­но­го ва­таж­ка Оле­ксу Дов­бу­ша та опри­шків, пам’ять про яких гу­цу­ли ша­ну­ють по­ни­ні. Мі­фо-опе­ра скла­да­є­ться з п’яти епі­зо­дів: «Гу­цуль­ське ве­сі­л­ля», «Гір­ки», «Опри­шки», «Ме­сни­ки» і «Смер­тель­ний плес», в яких па­нує бо­йо­вий дух опри­шків — ме­сни­ків, пра­гне­н­ня до не­за­ле­жно­сті, во­лі та сво­бо­ди, що на­пов­не­не сти­хі­єю Кар­пат­ських гір. На цьо­му фо­ні по­стає фі­гу­ра Оле­кси Дов­бу­ша, яко­го гу­цу­ли з лю­бов’ю на­зи­ва­ли Оле; це роз­по­відь про йо­го зав­зя­тість і до­брі ді­ла, а та­кож тра­гі­чне ко­ха­н­ня до Дзвін­ки. Му­зи­чна па­лі­тра не по­ру­шує гу­цуль­ський ме­лос, хо­ча має не­спо­ді­ва­не му­зи­чне акцен­ту­ва­н­ня і не­зви­чний зву­ко­ряд та ри­тмі­чну бу­до­ву, а мо­дер­ні­зо­ва­ні тан­ці в сти­лі ір­ланд­сько­го danсе під­кре­слю­ють гу­цуль­ську етні­чну са­мо­бу­тність. Ре­жи­се­ром дій­ства є Ва­силь Вов­кун.

ФОТО З САЙТА NASHEMISTO.IF.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.