«Про­гу­лян­ка ви­со­тою» — в укра­їн­сько­му про­ка­ті

Den (Ukrainian) - - Культура -

Це біо­гра­фі­чний фільм ре­жи­се­ра Ро­бер та Зе ме кі са про те, як фран цузь­кий ка на то хо дець Фі ліп Пе ті на ва - жив­ся здій­сни­ти ле­ген­дар­ний трюк — прой­ти без стра­хов­ки по ка­на­ту, на - тяг ну то му між хма ро чо са ми ( сум но ві­до­ми­ми ве­жа­ми-бли­зню­ка­ми Все - світ ньо го тор го во го цен т ру) в Нью­Йор­ку. Пі­зні­ше в ЗМІ «по­двиг» Ф.Пе - ті на звуть « ху дож нім зло чи ном сто­лі­т­тя», який став­ся 1974 року. До ре - чі, про цю іс то рію бу ло зня то до ку­мен­таль­ний фільм «Лю­ди­на на ка­на - ті», але Ро­берт Зем­кіс на­дає по­дії ху - до­жнє оформ­ле­н­ня і ви­ко­ри­сто­вує остан­ні те­хно­ло­гії гра­фі­ки та мо­жли­во­сті 3D. В одно­му з ін­терв’ю Зем­кіс за - явив, що в те­хні­чно­му сен­сі це куль­мі­на­ція йо­го 30-рі­чної твор­чої кар’єри. Го­лов­ну роль ви­ко­нує Джо­зе­фон Гор - дон-Ле­вітт (актор май­стер­но і гра­ці­о­зно пе­ре­вті­лю­є­ться в про­фе­сій­но­го екві­лі­бри­ста).

ФОТО З САЙТА AFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.