«Та­ро. Ве­ли­кий Ар­кан. Офор­ти Во­ло­ди­ми­ра Іванова-Ахме­то­ва» — На­ціо­наль­ний му­зей ми­стецтв ім. Бо­г­да­на і Вар­ва­ри Ха­нен­ків

Den (Ukrainian) - - Культура -

Та­ро — ве­ли­ка за­хі­дно­єв­ро­пей­ська духовна й мі­сти­чна тра­ди­ція, істо­рія якої ся­гає XV ст., упер­ше отри­ма­ла ори­гі­наль­не тра­кту­ва­н­ня в укра­їн­ській куль­ту­рі. Се­рію офор­тних ком­по­зи­цій — 22-х карт Ве­ли­ко­го Ар­ка­ну Та­ро, ство­рив ви­да­тний су­ча­сний гра­фік Во­ло­ди­мир Іва­нов-Ахме­тов. Ху­до­жник пра­цю­вав над се­рі­єю із 2004 по 2015 ро­ки. Та­ро — це ко­ло­да карт, що ви­ни­кла в Іта­лії як атри­бут світ­ської гри. Зго­дом кар­ти Та­ро на­бу­ли за­сто­су­ва­н­ня в пра­кти­ках во­ро­жі­н­ня, ві­щу­ва­н­ня, а та­кож у рі­зних ма­гі­чних ри­ту­а­лах за­кри­тих ду­хов­них спільнот, зокре­ма ма­со­нів. Пов­ний ком­плект карт Та­ро скла­да­є­ться із 78-ми карт: 22-х сю­же­тних карт Ве­ли­ко­го (Стар­шо­го) Ар­ка­ну та 56-ти карт ма­стей Ма­ло­го (Мо­лод­шо­го) Ар­ка­ну. Ця ви­став­ка — про пер­ві­сні сим­во­ли люд­ської сві­до­мо­сті; ві­чні сю­же­ти бу­т­тя лю­ди­ни у сві­ті. Та­ро Іванова-Ахме­то­ва — ав­тор­ське. Йо­го Маг, Жри­ця, Лю­бов та Спра­ве­дли­вість, Жер­тва та Сила, йо­го спу­сто­ше­ний вла­дою Пер­шо­свя­щен­ник та ві­чно юний Бла­зень ( на фото) — персонажі на­шої ре­аль­но­сті. Ви став­ку мо­жна по­ба­чи­ти до 29 листопада.

ФОТОІЛЮСТРАЦІЮ НА­ДА­НО МУ­ЗЕ­ЄМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.