«Чар Ма­ро­ка. З кра­ї­ни ри­жу та опію. Да­ле­кі обрії: По­до­ро­жні на­ри­си»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Книж­ку ви­да­но в аген­ції «Пі­ра­мі­да». Со­фія Яблон­ська-Уден (1907—1971 рр.) — пи­сьмен­ни­ця, жур­на­ліс­тка, ман­дрів­ни­ця, на­ро­ди­ла­ся в Гер­ма­но­ві (Га­ли­чи­на). 1927 року Со­фія ви­їха­ла до Па­ри­жа опа­но­ву­ва­ти те­хні­ку зні­ма­н­ня до­ку­мен­таль­но­го кі­но, де ви­йшла за­між за Ж.М. Уде­на. Із Фран­ції ман­дру­ва­ла спер­шу до Ма­рок­ко, а по­тім по­бу­ва­ла на Цей­ло­ні, відвідала Ла­ос, Кам­бо­джу, Ма­лай­ські остро­ви, Яву і Ба­лі, острів Та­ї­ті, Ав­стра­лію й Но­ву Зе­лан­дію, Пів­ні­чну Аме­ри - ку... Яблон­ська 15 ро­ків про­жи­ла в Ки­таї. 1950-го по­вер­ну­ла­ся до Єв­ро­пи й осе­ли­ла­ся на о. Ну­ар­му­тьє (Фран­ція). Па­ні Со­фія за­ги­ну­ла в ав­то­мо­біль­ній ка - та­стро­фі 4 лю­то­го 1971 р. у Фран­ції. Ав­тор збір­ки епі­чних тво­рів «Чар Ма­ро­ка» (1932), «З кра­ї­ни ри­жу та опію» (1936), «Да­ле­кі обрії» (у 2-х ч., 1939), збір­ки на­ри­сів і опо­відань «Дві ва­ги — дві мі­ри» (1972, ви­да­но по­смер­тно). У всіх сво­їх книж­ках С. Яблон­ська роз­мі­щу­ва­ла вла­сні фо­то­гра­фії, які вда­ло ілю­стру­ва­ли по­бут і куль­ту­ру ек­зо­ти­чних кра­їв і на­ро­дів. В укра­їн­ській лі­те­ра­ту­рі її по­до­рож - ні на­ри­си ма­ло­ві­до­мі су­ча­сно­му чи­та­че­ві. Хо­ча ці книж­ки — ма­лень­кі ше­дев­ри. «Чар Ма­ро­ка. З кра­ї­ни ри­жу та опію. Да­ле­кі обрії: По­до­ро­жні на­ри­си» ви­зна­но одні­єю з най­кра­щих кни­жок «Фо­ру­му ви­дав­ців-2015».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.