«Від­кри­ва­є­мо Па­де­рев­сько­го»

Під та­кою на­звою з 5 до 15 листопада у Льво­ві три­ва­ти­ме між­на­ро­дний фе­сти­валь

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Роз­по­чне­ться фо­рум у Львів­сько­му на­ціо­наль­но­му те­а­трі опе­ри та ба­ле­ту ім. Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької. Цьо­го­річ між­на­ро­дний фе­сти­валь « Від­кри­ва­є­мо Па­де­рев­сько­го», який вже встиг ста­ти одні­є­ю­із най­ва­жли­ві­ших куль­тур­них по­дій Укра­ї­ни, від­бу­де­ться вже уче­твер­те. Го­лов­ною іде­є­ю­фо­ру­му є по­пу­ля­ри­за­ція поль­ської куль­ту­ри та озна­йом­ле­н­ня з ре­пер­ту­а­ром на­ціо­наль­ної му­зи­чної скар­бни­ці на най­ви­що­му, сві­то­во­му рів­ні, по­ві­дом­ляє i- pro. kiev. ua. На сце­ні Львів­ської опе­ри ви­сту­пить уні­каль­ний поль­ський ан­самбль пі­сні і тан­цю « Ма­зов­ше » , який пред­ста­вить укра­їн­ській пу­блі­ці « Краків’ ян і гу­ра­лів » — сла­ве­тну опе­ру XVIII ст., що сим­во­лі­чним чи­ном де­мон­стру­ють стру­кту­ру поль­сько­го су­спіль­ства пе­ред Тре­тім по­ді­лом Поль­щі. Її лі­бре­то ча­сто по­рів­ню­ва­ли з «Ча­рів­но­ю­флей­тою » Мо­цар­та.

Під час фе­сту про­ве­дуть дис­ку­сію « Гео­по­лі­ти­чні аспе­кти поль­сько- укра­їн­ських вза­є­мин пе­рі­о­ду Дру­гої Ре­чі По­спо­ли­тої та Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки — ча­сів Ігна­ція Яна Па­де- рев­сько­го » . Мо­де­ру­ва­ти­ме її ві­до­мий укра­їн­ський пу­блі­цист, по­лі­то­лог та куль­ту­ро­лог Та­рас Во­зняк. Та­кож від­бу­де­ться вру­че­н­ня від­знак « Па­де­рев­ський » . Брон­зо­ві ста­ту­е­тки отри­ма­ють ті, хто по­сів осо­бли­ве мі­сце у про­це­сі по­пу­ля­ри­за­ції поль­ської куль­ту­ри за кор­до­ном.

Крім цьо­го, під час фе­сти­ва­лю­ві­дбу­де­ться уро­чи­ста церемонія при­су­дже­н­ня зва­н­ня по­че­сно­го до­кто­ра Львів­ської на­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії ім. Миколи Лисенка Кши­што­фу Пен­де­ре­цько­му — ви­зна­чно­му ком­по­зи­то­ру та ди­ри­ген­ту су­ча­сно­сті.

За до­по­мо­го­ю­фо­ру­му ор­га­ні­за­то­ри пра­гнуть по­ка­за­ти твор­чу осо­би­стість Ігна­ція Яна Па­де­рев­сько­го ( ви­да­тний поль­ський пі­а­ніст, ком­по­зи­тор, по­лі­ти­чний та гро­мад­ський ді­яч, ди­пло­мат, який на­ро­див­ся на По­діл­лі), цін­ність йо­го спад­щи­ни, по­вер­ну­ти йо­го му­зи­ці на­ле­жний ранг та ви­сві­тли­ти в йо­го ді­яль­но­сті спіль­ний куль­тур­ний спа­док Поль­щі та Укра­ї­ни.

ФОТО З САЙТА WIKIMEDIA.ORG

НА СЦЕ­НІ ЛЬВІВ­СЬКОЇ ОПЕ­РИ ВИ­СТУ­ПА­ТИ­МЕ УНІ­КАЛЬ­НИЙ АН­САМБЛЬ ПІ­СНІ І ТАН­ЦЮ «МА­ЗОВ­ШЕ» (ПОЛЬ­ЩА)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.