Укра­їн­ський стиль в Тель-Аві­ві

Фешн-по­каз від Israeli Friends of Ukraine

Den (Ukrainian) - - Культура -

6листопада у Тель-Аві­ві (Ізра­їль) від­бу­де­ться «свя­то укра­їн­сько­го сти­лю» Fashion festival «Ukrainan style». Про це по­ві­до­ми­ли ор­га­ні­за­то­ри — гро­мад­ське об’єд­на­н­ня Israeli Friends of Ukraine.

«Го­сті по­ри­нуть у світ укра­їн­ської мо­ди та від­чу­ють всю са­мо­бу­тність і кра­су на­стіль­ки по­пу­ляр­ної сьо­го­дні ви­ши­ван­ки», — пе­ре­ко­ну­ють ор­га­ні­за­то­ри.

Відкриє фе­сти­валь ві­до­мий ізра­їль­ський спі­вак Nati Gale, а ве­ду­чо­ю­за­хо­ду бу­де жур­на­ліс­тка 9- го ка­на­лу ( Ізра­їль) Дар’я Не­на­хо­ва.

У про­гра­мі фе­сту, окрім без­по­се­ре­дньо­го по­ка­зу мод, за­пла­но­ва­но — яр­ма­рок та май­стер-кла­си з ви­го­тов­ле­н­ня ля­льок-обе­ре­гів та ін­ших на­ціо­наль­них сим­во­лів. Ор­га­ні­за­то­ри за­про­шу­ють го­стей при­хо­ди­ти на свя­то у ви­ши­ван­ках і взя­ти участь у кон­кур­сі на на­йо­ри­гі­наль­ні­ший на­ціо­наль­ний ко­стюм.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛIПАЧУКА / «День»

НА ОСТАН­НІХ UKRAINIAN FASHION WEEK БУ­ЛО ПРЕД­СТАВ­ЛЕ­НО ПРО­ЕКТ, ЯКИЙ УТВЕР­ДЖУЄ ДУМ­КУ «УКРА­ЇН­СЬКИЙ НА­РОД — ФАН­ТА­СТИ­ЧНО БА­ГА­ТИЙ» — «ВИ­ТО­КИ»!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.