За­ча­ро­ва­не «Лі­то»

31 жов­тня у ки­їв­ській га­ле­реї ЦЕХ від­кри­ва­ють но­ву ви­став­ку ху­до­жни­ка Ру­ста­ма Мір­зо­є­ва

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День» Ілю­стра­ції на­да­но га­ле­ре­єю ЦЕХ

Про­ект «Лі­то», за сло­ва­ми митця, є що­ден­ни­ком по­дій, яких не бу­ло. Але обра­зи на кар­ти­нах ду­же чі­ткі. Ви­пад­ко­ві фра­гмен­ти жи­т­тя — со­ба­ка ви­гля­дає ко­гось, ле­ле­ка за­стиг пе­ред ба­га­ти­ми зв’яз­ка­ми ри­би — Ру­стам Мір­зо­єв від­обра­жає з дбай­ли­ві­стю, на­віть з по­ва­гою, до де­та­лей. Втім, за ха­ра­кте­ром ро­бо­ти по­збав­ле­ні стро­ка­то­сті, спо­кій­ні.

В екс­по­зи­ції — 13 кар­тин. Ко­жна з них мі­стить якусь за­гад­ку, ша­ра­ду, яку гля­дач мо­же роз­га­да­ти по-сво­є­му, від­по­від­но до вла­сно­го до­сві­ду. Сю­же­ти Мір­зо­є­ва кон­кре­тні, але ви­кли­ка­ють ба­га­то асо­ці­а­цій. На­при­клад: на ро­бо­ті «Па­ра­со­ля» пе­ред на­ми фра­гмент яскра­вої па­ра­со­лі чи аку­ля­чий плав­ник? А на кар­ти­ні «Пляж» фі­гур­ки лю­дей у мо­рі упо­ді­бню­ю­ться пта­хам, що ле­тять за ве­ли­ко­ю­чай­кою. Вза­га­лі пта­хи — се­ред улю­бле­них «ге­ро­їв» Ру­ста­ма Мір­зо­є­ва. Ле­ле­ки, ка­чки, го­лу­би на йо­го ро­бо­тах олю­дне­ні і пиль­но спо­сте­рі­га­ють за жи­т­тям нав­ко­ло.

«Ім­пуль­сом до ство­ре­н­ня тво­ру мо­же бу­ти що зав­го­дно. Від штор­ки в ав­то­бу­сі до по­фар­бо­ва­ної ба­бу­ся­ми по­кри­шки-клум­би. Ін­ко­ли ці ро­бо­ти скла­да­ю­ться у пазл, се­рію. Ін­ко­ли не ду­же, — роз­по­від­ає Ру­стам Мір­зо­єв. — Яки­хось пря­мих, яв­них але­го­рій на­ма­га­юсь уни­ка­ти. Мо­жли­ві ви­пад­ко­ві, не­спо­ді­ва­ні для ме­не, які зна­хо­дить, на­при­клад, гля­дач. Що­до впли­ву ін­ших ми­тців, то не мо­жу ко­гось ви­окре­ми­ти, але остан­нім ча­сом ду­же по­до­ба­ю­ться япон­ці. Скла­дні те­хні­чно ре­чі во­ни ви­ко­ну­ють з та­кою лег­кі­стю! На пер­ший по­гляд, ду­же про­сто, але ма­кси­маль­но ви­ра­зно».

«Лі­то» — дев’ята ви­став­ка Мір­зо­є­ва у га­ле­реї ЦЕХ. Так, 2012 року ми­тець пред­ста­вив про­ект «Сніг», за рік — «Па­ра­дний порт­рет», а ми­ну­ло­го року — «Ву­гі­л­ля». Що­ра­зу Ру­стам Мір­зо­єв пра­цює в осо­бли­вій те­хні­ці. «Сніг» — це се­рія олій­но­го жи­во­пи­су на по­ло­тні, «Па­ра­дний порт­рет» — ма- люн­ки ву­гі­л­лям та акри­лом на пі­но­по­лі­сти­ро­лі, « Ву­гі­л­ля » — та­кож ма­люн­ки ву­гі­л­лям та акри­лом, але на по­ло­тні. Для се­рії «Лі­то » ху­до­жник ви­ко­ри­сто­ву­вав ву­гі­л­ля й акрил. «Пі­сля двох «ву­гіль­них» про­е­ктів за­хо­ті­ло­ся вве­сти тро­хи ко­льо­ру. По­ки не­ба­га­то...» — ді­ли­ться Ру­стам.

Ві­зу­аль­ний до­свід Мір­зо­є­ва цін­ний, то­му що цей ми­тець са­мо­до­ста­тній, вва­жає вла­сник га­ле­реї ЦЕХ Оле­ксандр Ще­лу­щен­ко. Про­те він ще не до­ся­гнув пі­ку. «Хо­ча про­е­кти Ру­ста­ма Мір­зо­є­ва від­бу­ва­ю­ться не ко­жно­го року, він є ці­лі­сним та ін­ди­ві­ду­аль­ним ми­тцем, — ка­же Оле­ксандр Ще­лу­щен­ко. — Ав­тор пе­ре­дає атмо­сфе­ру укра­їн­сько­го пів­дня. Та­кож атмо­сфе­ру сво­го ча­су та ге­не­ра­ції. При­мі­ром, му­зи­чний пси­хо­де­лізм 1990-х ро­ків. Ру­стам Мір­зо­єв не пра­цює під ко­гось. Рід­ко ро­бить трен­до­ві ре­чі. І йо­го стиль зна­хо­дить по­ці­но­ву­ва­чів. Ру­стам Мір­зо­єв пред­став­ле­ний на всіх між­на­ро­дних яр­мар­ках: у кра­ї­нах Бал­тії, Угор­щи­ні, Ту­реч­чи­ні, Ан­глії. Цей ми­тець акту­аль­ний, то­му що від­обра­жає люд­ське се­ре­до­ви­ще. Йо­го ре­аль­ність — це те­пе­рі­шнє нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще».

Про­ект «Лі­то» три­ва­ти­ме у га­ле­реї ЦЕХ, що у Ки­є­ві, з 31 жов­тня по 26 гру­дня.

РУ­СТАМ МІР­ЗО­ЄВ. «КАЧКА»

РУ­СТАМ МІР­ЗО­ЄВ. «СО­БА­КА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.