ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1390 — пер­ший до­ку­мен­таль­но за­свід­че­ний су­до­вий про­цес над відьма­ми у Парижі. 1507 — на­ро­див­ся гер­цог Аль­ба (Фер­нан­до де То­ле­до), іспан­ський ари­сто­крат, державний ді­яч, від­зна­чив­ся ви­ня­тко­вою жор­сто­кі­стю у Ні­дер­лан­дах (1567— 1573), де був на­мі­сни­ком ко­ро­ля Фі­ліп­па ІІ і при­ду­шу­вав ре­во­лю­цію «во­гнем і ме­чем». По­мер 1582 р. 1783 — по­мер Жан д’Алам­бер, фран­цузь­кий фі­зик, ма­те­ма­тик і ен­ци­кло­пе­дист, ав­тор ві­до­мо­ї­пе­ре­дмо­ви до «Ен­ци­кло­пе­ді­ї­на­ук, ми­стецтв та ре­ме­сел» (1745 р.), що ста­ла ма­ні­фе­стом фран­цузь­ко­го та єв- ро­пей­сько­го Про­сві­тни­цтва. На­ро­див­ся 1717 р. 1863 — в Же­не­ві за­сно­ва­но Між­на­ро­дний Чер­во­ний Хрест. 1922 — вна­слі­док де­мон­стра­тив­но­го фа­шист­сько­го « Мар­шу на Рим» Бе­ні­то Мус­со­лі­ні (1883— 1945), ко­ли­шньо­го мар­кси­ста, со­ці­а­лі­ста та па­ци­фі­ста, який різ­ко змі­нив сво­ї­по­гля­ди на ді­а­ме­траль­но про­ти­ле­жні, при­зна­че­но го­ло­вою Уря­ду Іта­лії. 1923 — Ту­реч­чи­ну про­го­ло­ше­но ре­спу­блі­кою. Лі­де­ром но­во­ї­дер­жа­ви стає Му­ста­фа Ке­маль Ата­тюрк (1881—1938). 1929 — «Чор­ний вів­то­рок», день бір­жо­во­го кра­ху на Уолл-Стріт, що ма­ло да­ле­к­ося­жні на­слід­ки для сві­то­во­ї­по­лі­ти­ки та еко­но­мі­ки, зокре­ма, спри­я­ло при­хо­ду до вла­ди на­ци­стів у Ні­меч­чи­ні та змі­цни­ло ста­лін­ський ре­жим у СРСР. 1955 — ви­бух за­то­пив ра­дян­ський лін­кор «Но­во­ро­сійськ» у Се­ва­сто­поль­ській бу­хті, за­ги­ну­ли 609 мо­ря­ків. Дов­гі ро­ки на згад­ку про цю тра­ге­дію в Ра­дян­сько­му Со­ю­зі бу­ло на­кла­де­но су­во­ре та­бу. 1956 — Ізра­їль за під­трим­ки Бри­та­нії та Фран­ці­ї­роз­по­чав вій­сько­ві ді­ї­про­ти Єги­пту.

ФОТО РЕЙТЕР

1863 р.

1783 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.