Шанс на успіх для осо­бли­вих ді­тей

По­сі­бник для на­вча­н­ня ді­тей із по­ру­ше­н­ня­ми ро­зу­мо­во­го роз­ви­тку, зокре­ма, ді­тей з син­дро­мом Да­у­на пре­зен­ту­ва­ли в Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Книж­ка — під­су­мок п’яти ро­ків ро­бо­ти ко­ман­ди екс­пер­тів, які ви­кла­да­ють в екс­пе­ри­мен­таль­но­му кла­сі «Ра­дість» ки­їв­ської шко­ли-ін­тер­на­ту №26. Го­лов­ні акцен­ти: ком­пле­ксність, си­стем­ність, на­вча­н­ня пра­кти­чним на­ви­чкам. Ме­то­ди­ки, які ви­ко­ри­сто­ву­ють в Ан­глії, Ро­сії, Ні­дер­лан­дах, Шве­ції спе­ці­а­лі­сти ада­пту­ва­ли для укра­їн­сько­го кон­текс­ту. Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли і укра­їн­ські на­пра­цю­ва­н­ня. На­зва по­сі­бни­ка — «Нав­ча­є­мо­ся з ра­ді­стю: ком­пен­са­тор­не на­вча­н­ня ді­тей з по­ру­ше­н­ня­ми ро­зу­мо­во­го роз­ви­тку». Книж­ку пред­ста­ви­ла Все­укра­їн­ська бла­го­дій­на ор­га­ні­за­ція «Да­ун Син­дром» ра­зом з про­е­ктом «Пер­спе­кти­ва 21/3».

«Ми ма­є­мо на­вча­ти ді­тей то­му, що во­ни змо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вдо­ма, на ро­бо­ті або у віль­ний час. Ін­ше — ба­ласт, — акцен­тує Арен­да Василенко-ван де Рей, спів­ав­тор ін­но­ва­цій­но­го по­сі­бни­ка. — Ро­бо­та має бу­ти стру­кту­ро­ва­ною. Ко­жен урок має мі­сти­ти еле­мен­ти те­о­рії і пра­кти­ки. Аде­ква­тна по­ве­дін­ка і са­мо­ре­гу­ля­ція для нас — на пер­шо­му мі­сці. У на­шій шко­лі один клас по­ді­ле­но на зо­ни, обла­дна­ні як ку­хня, ре­сто­ран, праль­ня, ма­га­зин. Там ді­ти отри­му­ють пра­кти­чні на­ви­чки».

По­сі­бник роз­ра­хо­ва­но на ро­бо­ту з ді­тьми 7-12 ро­ків. Ме­то­ди­кою за­ці­ка­ви­ло­ся де­кіль­ка при­ва­тних шкіл у Ки­є­ві, Бро­ва­рах, За­по­ріж­жі. За­раз роз­ро­бни­ки по­сі­бни­ка пра­гнуть на­ла­го­ди­ти спів­пра­цю з Мі­ні­стер­ством осві­ти і на­у­ки, щоб їхній ме­то­ди­ці на­вчи­ли сту­ден­тів пе­да­го­гі­чних ви­шів.

Свої на­ви­чки ді­ти з по­ру­ше­н­ня­ми ро­зу­мо­во­го роз­ви­тку по­ка­за­ли пі­сля пре­зен­та­ції книж­ки: об­слу­го­ву- ва­ли го­стей як офі­ці­ан­ти. Адже на За­хо­ді лю­ди з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми ча­сто успі­шно со­ці­а­лі­зу­ю­ться і пра­цю­ють, зокре­ма, у го­тель­но-ре­сто­ран­но­му бі­зне­сі. От і ді­тки, які чо­ти­ри-п’ять ро­ків вча­ться у кла­сі «Ра­дість», вправ­но по­да­ва­ли чай, ли­мо- над і цу­кер­ки. Окса­на Му­зи­чен­ко, ма­ма 12-рі­чно­го Ар­те­ма з син­дро­мом Да­у­на, який вчи­ться у та­ко­му кла­сі, роз­по­ві­ла про успі­хи си­на: «Ма­є­мо до­свід на­вча­н­ня в ін­клю­зив­но­му кла­сі зви­чай­ної шко­ли. Звід­ти нам до­ве­ло­ся пі­ти, бо шко­ла бу­ла не­го­то- ва прийня­ти та­ку ди­ти­ну: не бу­ло ме­то­ди­ки ви­кла­да­н­ня, ба­че­н­ня, як вчи­ти. У кла­сі «Ра­дість» Артем вчи­ться з во­сьми ро­ків. Сьо­го­дні син чи­тає, пи­ше, ра­хує. Ви­кла­да­чі пра­цю­ють у ті­сно­му кон­та­кті з учня­ми, вра­хо­ву­ють ін­ди­ві­ду­аль­ні осо­бли­во­сті ди­ти­ни. Тут ви­ко­ри­сто­ву­ють пе­ре­до­ві роз­роб­ки сві­то­вих ін­сти­ту­тів, зокре­ма, для на­вча­н­ня ма­те­ма­ти­ці й мов­лен­ню. Шко­ла для ди­ти­ни — пев­ний спо­сіб жи­т­тя. На­вча­н­ня — у ра­дість».

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

ДІ­ТИ З ПО­РУ­ШЕ­Н­НЯ­МИ РО­ЗУ­МО­ВО­ГО РОЗ­ВИ­ТКУ ДЕ­МОН­СТРУ­ЮТЬ СВОЇ ПРА­КТИ­ЧНІ НА­ВИ­ЧКИ: ВПРАВ­НО ПО­ДА­ЮТЬ ЧАЙ, ЛИМОНАД І СОЛОДОЩІ. НА ЗА­ХО­ДІ ЛЮ­ДИ З ОСО­БЛИ­ВИ­МИ ПО­ТРЕ­БА­МИ УСПІ­ШНО СО­ЦІ­А­ЛІ­ЗУ­Ю­ТЬСЯ І ПРА­ЦЮ­ЮТЬ, ЗОКРЕ­МА У ГО­ТЕ­ЛЯХ, РЕ­СТО­РА­НАХ, МА­ГА­ЗИ­НАХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.