У пам’ять про ве­ли­ко­го пра­ве­дни­ка...

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ме­мо­рі­аль­ну до­шку ми­тро­по­ли­ту Укра­їн­ської гре­ко­ка­то­ли­цької цер­кви Ан­дрею Ше­пти­цько­му від­кри­ли у Ки­їв­сько­му мі­сько­му бу­дин­ку вчи­те­ля. Подія від­бу­ла­ся у рам­ках «Ти­жня Ми­тро­по­ли­та Ан­дрея Ше­пти­цько­го» до 150-річчя з йо­го дня на­ро­дже­н­ня. «По­стать ми­тро­по­ли­та ма­ла ве­ли­че­зне зна­че­н­ня для ду­хов­но­го, ре­лі­гій­но­го жи­т­тя Укра­ї­ни, її дер­жа­во­тво­ре­н­ня. Ан­дрей Ше­пти­цький ні­ко­ли не ді­лив лю­дей за їхні­ми по­гля­да­ми, на­ціо­наль­ні­стю або ві­ро­спо­віда­н­ням. Са­ме то­му на­шій кра­ї­ні вкрай ва­жли­во пам’ята­ти про ве­ли­ких укра­їн­ців, які сво­го ча­су вер­ши­ли до­лі лю­дей та на­шої кра­ї­ни», — ци­тує за- сту­пни­ка го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Ган­ну Ста­ро­стен­ко сайт КМДА.

Між ін­шим, у Ки­є­ві мо­же з’ яви­ти­ся ву­ли­ця Ан­дрея Ше­пти­цько­го. За сло­ва­ми Ган­ни Ста­ро­стен­ко, ни­ні обго­во­рю­є­ться пе­рей­ме­ну­ва­н­ня одні­єї з ву­лиць сто­ли­ці на честь ви­да­тно­го ми­тро­по­ли­та. Вза­га­лі, в рам­ках « Ти­жня Ми­тро­по­ли­та Ан­дрея Ше­пти­цько­го» у Ки­є­ві від­бу­ва­є­ться се­рія по­дій, се­ред яких — до­ку­мен­таль­на ви­став­ка, між­на­ро­дні на­у­ко­ві за­хо­ди, Ар­хі­єрей­ська лі­тур­гія та уро­чи­сте дійство у На­ціо­наль­ній опе­рі Укра­ї­ни ім. Т. Г. Шев­чен­ка.

ФОТО БОРИСА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.