«Тре­ба збіль­ши­ти до­по­мо­гу Укра­ї­ні»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Єв­ро­пей­ська ді­а­спо­ра в США звер­ну­ла­ся до ко­мі­те­тів із аси­гну­вань се­на­ту і па­ла­ти пред­став­ни­ків Кон­гре­су з ли­стом-за­кли­ком

Ко­а­лі­ція про­укра­їн­ських ор­га­ні­за­цій США під на­звою «Укра­їн­ська ро­бо­ча гру­па» хо­че ско­ри­ста­ти­ся не­що­дав­ньою до­мов­ле­ні­стю між Кон­гре­сом та пре­зи­ден­том США що­до ухва­ле­н­ня бю­дже­ту, щоб зна­чно збіль­ши­ти фі­нан­со­ву, вій­сько­ву та гу­ма­ні­тар­ну підтримку Укра­ї­ни. Про це зокре­ма йде­ться у ли­сті від 29 жов­тня на ім’я ке­рів­ни­ків Ко­мі­те­ту з пи­тань аси­гну­вань се­на­ту США та па­ла­ти пред­став­ни­ків, під яким під­пи­са­ли­ся пред­став­ни­ки 18 за­ре­є­стро­ва­них у США ор­га­ні­за­цій, що пред­став­ля­ють кра­ї­ни Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи, Бал­тії, Вір­ме­нію, Гру­зію, Бі­ло­русь та Укра­ї­ну.

«Кри­за, що три­ває в Укра­ї­ні, її смі­ли­ві зу­си­л­ля з ре­фор­му­ва­н­ня кра­ї­ни при одно­ча­сно­му про­ти­сто­ян­ні ро­сій­ській агре­сії, а та­кож її спро­би транс­фор­ма­ції в не­за­ле­жну, де­мо­кра­ти­чну, еко­но­мі­чно енер­гій­ну на­цію ви­ма­гає не­гай­но­го роз­ши­ре­н­ня під­трим­ки США», — на­го­ло­шу­ють під­пи­сан­ти цьо­го за­кли­ку. При цьо­му во­ни від­зна­ча­ють, що пред­став­ля­ють по­зи­цію 22 млн аме­ри­кан­ців — ви­хід­ців із Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи, які твер­до ві­рять, що змі­цне­н­ня без­пе­ки та не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни є ва­жли­вим для га­ран­ту­ва­н­ня без­пе­ки, про­цві­та­н­ня і сво­бо­ди в Цен­траль­ній та Схі­дній Єв­ро­пі.

« Ми за­кли­ка­є­мо до не­гай­них дій що­до на­да­н­ня Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми все­ося­жно­го па­ке­ту до­по­мо­ги укра­їн­сько­му на­ро­ду Укра­ї­ни для за­до­во­ле­н­ня прі­о­ри­те­тних еко­но­мі­чних, без­пе­ко­вих та гу­ма­ні­тар­них по­треб. Ба­зу­ю­чись на на­ших зна­н­нях по­то­чної си­ту­а­ції, ми вва­жа­є­мо, що цей па­кет до­по­мо­ги має вклю­ча­ти та­ке:

— $ 3 млрд еко­но­мі­чної до­по­мо­ги, вклю­ча­ю­чи га­ран­тії по­зик, гран­ти на підтримку бю­дже­ту або бор­го­ві сво­пи, а та­кож до­по­мо­гу для під­трим­ки ре­форм у го­лов­них се­кто­рах — бан­ків­сько­му, енер­ге- ти­чно­му, су­до­вій си­сте­мі — та за­охо­че­н­ня ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну;

— $1 млрд на вій­сько­ве обла­дна­н­ня та під­го­тов­ку ка­дрів, вклю­ча­ю­чи обо­рон­ну ле­таль­ну до­по­мо­гу, від­по­від­но до ви­мог За­ко­ну на підтримку сво­бо­ди Укра­ї­ни;

— Мі­ні­мум $200 млн на до­да­тко­ву не­гай­ну гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу для по­кри­т­тя де­фі­ци­ту фі­нан­су­ва­н­ня, ви­зна­че­но­го Управ­лі­н­ням ООН із ко­ор­ди­на­ції гу­ма­ні­тар­них пи­тань (УКГП), зва­жа­ю­чи на те, що в Укра­ї­ні зна­хо­ди­ться 1,5 млн вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб (ВПО), а по­над 5 млн, у то­му чи­слі 1,7 млн ді­тей, по­тре­бу­ють не­гай­ної до­по­мо­ги;

— Збіль­ше­н­ня ре­сур­сів для під­трим­ки не­за­ле­жних за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, які спри­я­ють до­став­ці кон­тен­ту віль­них ЗМІ ро­сій­сько­мов­но­му на­се­лен­ню і по­си­лен­ню мо­жли­во­стей не­уря­до­вим суб’єктам із пе­ре­ві­ре­ним по­слу­жним спи­ском про­ти­сто­я­н­ня ро­сій­ській про­па­ган­ді», — на­го­ло­шу­є­ться у ли­сті (http://www.politico.eu/wpcontent/uploads/2015/10/UkraineCoalition-Letter_FINAL.pdf).

На за­вер­ше­н­ня ав­то­ри за­зна­чи­ли: «Ви­кла­де­ний ви­ще роз­ши­ре­ний па­кет до­по­мо­ги де­мон­стру­ва­ти­ме стій­ку підтримку Аме­ри­кою збе­ре­же­н­ня віль­ної і не­за­ле­жної Укра­ї­ни. І це та­кож по­дає ва­жли­вий си­гнал на­ро­дам Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи, що Спо­лу­че­ні Шта­ти сто­я­ти­муть рі­шу­че про­ти їх за­ля­ку­ва­н­ня та за­хи­ща­ти­муть між­на­ро­дну пра­во­ву си­сте­му».

Ко­мен­ту­ю­чи по­яву цьо­го ли­ста та йо­го мо­жли­вий вплив на збіль­ше­н­ня до­по­мо­ги Укра­ї­ни, в то­му чи­слі вій­сько­вої, екс- по­сол США в Укра­ї­ні, член Аме­ри­кан­ської ради Джон ХЕРБСТ ска­зав «Дню»: «Це ва­жли­вий лист, який си­гна­лі­зує про ши­ро­ку підтримку США що­до на­да­н­ня на­ба­га­то біль­шої до­по­мо­ги Укра­ї­ні. Він ма­ти­ме сер­йо­зний вплив у Кон­гре­сі й без­по­се­ре­дньо або че­рез Кон­грес до­по­мо­же пе­ре­ко­на­ти адмі­ні­стра­цію зро­би­ти біль­ше для Укра­ї­ни».

«АМЕ­РИ­КАН­СЬКА СИ­СТЕ­МА ПО­ЛІ­ТИ­ЧНО­ГО КЕ­РІВ­НИ­ЦТВА ВРА­ХО­ВУЄ СИ­ГНА­ЛИ ВІД ГРО­МАД»

Оле­ксандр ЦВЄТКОВ, про­фе­сор Ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії МЗС Укра­ї­ни, Київ:

— Як чин­ник, цей лист — ду­же ва­жли­ва річ. Спра­ва в то­му, що аме­ри­кан­ська си­сте­ма, у то­му чи­слі зов­ні­шніх зно­син і по­лі­ти­чно­го ке­рів­ни­цтва, вра­хо­вує си­гна­ли від гро­мад. Це по­ясню­є­ться тим, що США — це кра­ї­на ім­мі­гран­тів. Хо­ча ін­дій­ська ді­а­спо­ра най­впли­во­ві­ша у Кон­гре­сі, але все біль­ше ви­ра­зним стає го­лос на підтримку Укра­ї­ни. Чо­му? То­му що та­кі по­дії, які від­бу­ва­ю­ться у нас, є ви­кли­ком для американського по­ряд­ку ден­но­го.

Не тіль­ки на­ша гро­ма­да, а й ін­ші за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб під­три­му­ва­ти між­на­ро­дний по­ря­док. Якщо він збе­рі­га­є­ться, то кра­ї­ни, з яких во­ни чи їхні ро­ди­ни ви­їха­ли сво­го ча­су, мо­жуть роз­ви­ва­ти­ся спо­кій­но. Лю­ди вбачають у цьо­му вне­сок американського на­ро­ду і вла­ди на підтримку ста­біль­но­сті в Ста­ро­му сві­ті. Укра­ї­на для цих гро­мад стає кри­те­рі­єм без­пе­ки, який тор­ка­є­ться ін­те­ре­сів ін­ших кра­їн.

Як пра­ви­ло, та­ка під­трим­ка спря­мо­ва­на у на­пря­мі, який є най­го­стрі­шим на сьо­го­дні. У да­но­му ра­зі це Укра­ї­на. За на­да­н­ня їй до­по­мо­ги ви­сту­па­ють ті, хто впли­ває не тіль­ки на ви­ко­нав­чу вла­ду, а й на за­ко­но­дав­чу. Вза­га­лі вва­жа­є­ться, що для ди­пло­ма­тів та пра­кти­ків пра­цю­ва­ти по­трі­бно на Ка­пі­то­лій­сько­му па­гор­бі, при­вер­та­ти ува­гу се­на­то­рів і кон­гре­сме­нів Спо­лу­че­них Шта­тів до ва­жли­во­сті то­го чи ін­шо­го пи­та­н­ня. І цей си­гнал­за­клик — один із та­ких ка­на­лів впли­ву, для то­го щоб бу­ло ви­рі­ше­но пи­та­н­ня на­да­н­ня до­по­мо­ги Укра­ї­ні у пев­них роз­мі­рах і в най­ко­ро­тший строк. Я ду­маю, що та­кий за­клик та дії мо­жна ли­ше ві­та­ти і під­три­му­ва­ти.

Та­кий лист-за­клик не має пря­мої дії, але все під­ра­хо­ву­є­ться, роз­гля­да­є­ться, яка кіль­кість го­ло­сів за цим мо­же сто­я­ти, ін­ши­ми сло­ва­ми, на­скіль­ки чи­слен­ні гро­ма­ди йо­го під­три­му­ють, чи це сто­су­є­ться ве­ли­ко­го про­шар­ку лю­дей у США, і, від­по­від­но, ухва­лю­є­ться рі­ше­н­ня. Але вже за ана­ло­гі­єю з ін­ши­ми — це го­ло­си, що на­ко­пи­чу­ю­ться в скар­бни­чці для про­су­ва­н­ня цьо­го рі­ше­н­ня американського уря­ду.

Ду­же ва­жли­во зро­зу­мі­ти, що в Аме­ри­ці всі фі­нан­си йдуть че­рез Кон­грес. А вже кон­кре­тна да­та ви­ко­на­н­ня то­го чи ін­шо­го рі­ше­н­ня — за адмі­ні­стра­ці­єю, але ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про ви­ді­ле­н­ня трьох млрд чи, мо­жли­во, ін­шої су­ми за­ли­ша­є­ться за аме­ри­кан­ським Кон­гре­сом. А цей за­ко­но­дав­чий ор­ган ду­же чу­тли­вий до го­ло­су на­ро­ду і тих, хто про­би­ває та­кі рі­ше­н­ня.

У нас за­раз ста­ють по­пу­ляр­ни­ми звер­не­н­ня до пре­зи­ден­та, але тре­ба за­зна­чи­ти, що США ста­ли одни­ми з пер­ших, хто по­чав вра­хо­ву­ва­ти ці го­ло­си. Хо­чу від­зна­чи­ти, що во­ни ду­же ре­актив­ні до го­ло­су гро­мад. І це ще один плюс у бік під­трим­ки та­ко­го рі­ше­н­ня.

Зва­жа­ю­чи на те, що в США фа­кти­чно роз­по­ча­ла­ся ви­бор­ча кам­па­нія, одно­го дня оби­ра­ють пре­зи­ден­та, пе­ре­оби­ра­ють гу­бер­на­то­рів, всю па­ла­ту пред­став­ни­ків, тре­ти­ну се­на­ту, і то­ді всі пре­тен­ден­ти на ці по­са­ди бу­дуть вра­хо­ву­ва­ти, хто в їхніх окру­гах має го­лос. Тут вра­хо­ву­ють ім­мі­грант­ські стру­кту­ри, і не тіль­ки дум­ку бі­зне­су, а чим жи­вуть гро­ма­ди. І чим біль­ше та­ко­го впли­ву, тим во­ни є ре­актив­ні­ши­ми. На­сту­пний рік бу­де ду­же ва­жли­вий. Го­лов­ні пар­тії, гу­бер­на­то­ри, се­на­то­ри, яких пе­ре­оби­ра­ти­муть чи оби­ра­ти­муть, бу­дуть ре­а­гу­ва­ти на та­кі пи­та­н­ня.

А якщо про­гра­ми про­пи­са­ні в бю­дже­ті, то їх ма­ють ви­ко­ну­ва­ти, і спра­ва пре­зи­ден­та, чи це бу­де зра­зу ви­рі­шу­ва­ти­ся, чи мо­же бу­ти якась ін­ша по­слі­дов­ність, чи більш на­галь­ні кро­ки здій­сню­ва­ти­му­ться для ви­ко­на­н­ня ін­ших про­грам.

Але що біль­ше пев­них звер­нень, то во­ни акту­аль­ні­ші. І, зви­чай­но, адмі­ні­стра­ція вра­хо­вує вже по­го­дже­ні про­гра­ми і яко­мо­га швид­ше ре­а­лі­зо­вує від­по­від­ні аси­гну­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.