Пар­ла­мент Мол­до­ви від­пра­вив уряд у від­став­ку

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Пар­ла­мент Мол­до­ви у че­твер про­го­ло­су­вав за від­став­ку уря­ду. За та­ке рі­ше­н­ня про­го­ло­су­ва­ло 65 де­пу­та­тів, по­ві­дом­ляє Newsmaker. Зокре­ма, за від­став­ку уря­ду на чо­лі з прем’єр-мі­ні­стром Ва­ле­ріу Стріль­цем про­го­ло­су­ва­ла Де­мо­кра­ти­чна пар­тія, яка вхо­дить до прав­ля­чої ко­а­лі­ції. Го­ло­ва Дем­пар­тії Ма­рі­ан Лу­пу ви­сту­пив із кри­ти­кою на адре­су Ва­ле­ріу Стріль­ця, за­явив­ши, що остан­ній уже два ти­жні за­йма­є­ться за­хи­стом сво­єї Лі­бе­раль­но-де­мо­кра­ти­чної пар­тії та її лі­де­ра Во­ло­ди­ми­ра Фі­ла­та. «Це не­при­пу­сти­мо», — ска­зав він. Та­кож Лу­пу ви­сло­вив не­вдо­во­ле­н­ня тим, що лі­бе­рал-де­мо­кра­ти ді­я­ли за спи­ною ко­лег по Альян­су. «ЛДПМ сто­я­ла за акці­я­ми про­те­сту гро­ма­дян­ської пла­тфор­ми», — ска­зав він. У від­по­відь Стрі­лець за­явив, що не бра­ти­ме біль­ше уча­сті у пе­ре­го­во­рах що­до ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції. Та­кож він ска­зав, що Дем­пар­тія за­хо­пле­на одні­єю лю­ди­ною — олі­гар­хом Во­ло­ди­ми­ром Пла­хо­тню­ком, який хо­че за­хо­пи­ти і всю кра­ї­ну. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що пар­ла­мент Мол­до­ви роз­гля­не 29 жов­тня пи­та­н­ня про во­тум не­до­ві­ри уря­ду Ва­ле­ріу Стріль­ця, який сфор­му­ва­ла прав­ля­ча про­єв­ро­пей­ська ко­а­лі­ція. Ра­ні­ше Ва­ле­ріу Стрі­лець за­явив, що в остан­ні дні від­бу­ва­є­ться ма­сив­на, до­бре спла­но­ва­на ата­ка на уряд, основ­ною ме­тою якої є зби­ти Мол­до­ву з її стра­те­гі­чно­го кур­су на єв­ро­пей­ську ін­те­гра­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.