Ки­тай до­зво­лив усім ро­ди­нам ма­ти двох ді­тей

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Ко­му­ні­сти­чна пар­тія Ки­таю ого­ло­си­ла про за­кін­че­н­ня по­лі­ти­ки «одна ро­ди­на — одна ди­ти­на», по­ві­дом­ляє аген­ція «Сінь­хуа». Те­пер усі ро­ди­ни ма­ти­муть мо­жли­вість на­ро­джу­ва­ти двох ді­тей. По­лі­ти­ку «одна ро­ди­на — одна ди­ти­на» бу­ло прийня­то 36 ро­ків то­му 1979 року, і сто­су­ва­ла­ся во­на біль­шо­сті ро­дин кра­ї­ни за ви­ня­тком пред­став­ни­ків окре­мих етні­чних груп та ре­гіо­нів. 2013 року ки­тай­ська вла­да пом’якши­ла пра­ви­ло, до­зво­лив­ши ро­ди­нам ма­ти двох ді­тей у ра­зі, якщо один з ба­тьків був єди­ною ди­ти­ною в ро­ди­ні. До цьо­го біль­шість мі­ських пар мо­гли ма­ти ли­ше одну ди­ти­ну, а ро­ди­нам, що ме­шка­ють у се­лах, до­зво­ля­ло­ся ма­ти двох ді­тей, якщо пер­віс­тком бу­ла дів­чин­ка. На­ве­сні цьо­го року по­ві­дом­ля­ло­ся, що уряд зва­жує всі «за і про­ти» пом’якше­н­ня су­во­рих пра­вил що­до ді­тей. Ра­ні­ше ки­тай­ська вла­да за­яв­ля­ли, що по­лі­ти­ка одні­єї ди­ти­ни різ­ко ско­ро­ти­ла при­ріст на­се­ле­н­ня, про­те дії КНР кри­ти­ку­ва­ли ба­га­то за­хі­дних де­мо­гра­фів. На їхню дум­ку, по­лі­ти­ка «одна ро­ди­на — одна ди­ти­на» ма­ло по­зна­ча­є­ться на при­ро­сті на­се­ле­н­ня, про­те спри­чи­няє ба­га­то не­ба­жа­них ефе­ктів.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.