Са­у­дів­ський бло­гер Ба­да­ві став ла­у­ре­а­том пре­мії Са­ха­ро­ва

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Бло­гер із Са­у­дів­ської Ара­вії Ра­їф Ба­да­ві, який ві­дбу­ває ув’язне­н­ня на ба­тьків­щи­ні, став ла­у­ре­а­том що­рі­чної пра­во­за­хи­сної пре­мії Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту іме­ні Ан­дрія Са­ха­ро­ва. Го­ло­ва Єв­ро­пар­ла­мен­ту Мар­тін Шульц за­кли­кав ке­рів­ни­цтво Са­у­дів­ської Ара­вії від­пу­сти­ти Ба­да­ві, аби він зміг по­вер­ну­ти­ся до ро­ди­ни і отри­ма­ти пре­мію. Шульц на­звав Ба­да­ві ду­же гі­дною лю­ди­ною, яка за­зна­ла «одно­го з най­стра­шні­ших по­ка­рань, що існу­ють в кра­ї­ні, яке мо­жна оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти як жор­сто­кі тор­ту­ри». Дру­жи­на бло­ге­ра за­яви­ла аген­ції «Франс-прес», що на­да­н­ня пре­мії її чо­ло­ві­ко­ві ста­ло «зна­ком на­дії і на­тхне­н­ня». Ба­да­ві бу­ло за­а­ре­што­ва­но 2012 року і за­су­дже­но до де­ся­ти ро­ків ув’язне­н­ня, ти­ся­чі уда­рів ба­то­гом і ве­ли­ко­го штра­фу за обра­зу ісла­му. Пре­мію іме­ні Са­ха­ро­ва «За сво­бо­ду дум­ки» Єв­ро­пей­ський пар­ла­мент на­дає що­ро­ку по­чи­на­ю­чи з 1988 року з ме­тою від­зна­ча­ти за­слу­ги лю­дей і колективів, які ви­сту­па­ють на за­хист прав лю­ди­ни і де­мо­кра­тії. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що Єв­ро­пар­ла­мент вклю­чив ро­сій­сько­го опо­зи­ціо­не­ра Бориса Нєм­цо­ва, вби­то­го у лю­то­му, до шорт-ли­ста пре­мії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.