Ва­лен­тин НАЛИВАЙЧЕНКО: «Суд над зло­чин­ця­ми має бу­ти від­кри­тим!»

Учо­ра екс-го­ло­ва СБУ Ва­лен­тин Наливайченко пе­ре­дав Головному слід­чо­му управ­лін­ню ГПУ ма­те­рі­а­ли, які мо­жуть сто­су­ва­ти­ся при­че­тно­сті ро­сій­ських спец­служб та ви­со­ко­по­са­дов­ців до по­дій на Єв­ро­май­да­ні 2014 року

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

« Мої пе ре ко нан ня пі сля сьо год ніш ньої ро бо ти тут, в Ген­про­ку­ра­ту­рі, не змі­ни­ли­ся. Вер­сія уча­сті ро­сій­ських спец служб і ви со ко по са дов - ців РФ по­тре­бує не тіль­ки сер­йо­зно­го ви­вче­н­ня, але й да­ні ма те рі а ли ма ють бу ти до - лу­че­ні до обви­ну­валь­но­го акту і се рйоз но до слід жу ва - тись», — за­зна­чив На­ли­вай­чен ко пі сля ві зи ту до ГСУ ГПУ.

Екс- очіль ник СБУ під - твер­див ін­фор­ма­цію про три при їз ди ге не ра лів ЗС РФ в Укра ї ну в груд ні 2013- го, в сі­чні та лю­то­му 2014 рр. «Ті до­ку­мен­ти, які я по­ка­зу­вав, чим я міг по спри я ти слід ст - ву, я пе­ре­дав, во­ни прийня­ті слід чою гру пою » , — за зна - чив Ва­лен­тин Наливайченко.

Про­те в ГПУ чо­мусь не по­спі ша ють ві ри ти у « ро сійсь - кий слід» в по­ді­ях на Май­да - ні. Як за зна чив на чаль ник Управ­лі­н­ня спе­ці­аль­них роз­слі ду вань ГСУ ГПУ Сер гій Гор ба тюк, в пе ре да них екс­го ло вою СБУ ма те рі а лах не - має пря­мих до­ка­зів втру­ча­н­ня Ро­сії. «Пан Наливайченко ска­зав, що да­ні, які він пе­ре­дав до слід ст ва, — сто сов но пе ре бу ван ня, зу стрі чей, пе - ре мі щен ня цих осіб, — до - зво­ля­ють йо­му ви­су­ну­ти обґрун то ва ну вер сію про при - чет ність до зло чи ну » , — за - зна чив пред с тав ник Ген п ро - ку­ра­ту­ри.

ФОТО ОЛЕКСАНДРА КОСАРЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.