Ебо­ла пі­шла. Ебо­ла по­вер­та­є­ться?

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Пра­ців­ник охо­ро­ни здо­ров’я бе­ре про­бу кро­ві у чо­ло­ві­ка, що пе­ре­жив Ебо­лу, в рам­ках до­слі­дже­н­ня хво­ро­би. По­бо­ю­ва­н­ня ви­кли­кає низ­ка за­гад­ко­вих смер­тей се­ред тих, хто пе­ре­хво­рів на Ебо­лу у Лі­бе­рії, Сьєр­ра-Ле­о­не та Гві­неї. На­у­ков­ці го­во­рять: є пі­до­зра, що ві­рус жи­ве в ор­га­ні­змі зна­чно дов­ше, ніж вва­жа­ли ра­ні­ше, і є ймо­вір­ність ре­ци­ди­вів, а от­же смер­ті па­ці­єн­тів. Мо­жли­во, тим, ко­го ни­ні вва­жа­ють здо­ро­ви­ми, по­ста­ви­ли не­вір­ний ді­а­гноз че­рез низь­кій рі­вень знань мед­пра­ців­ни­ків чи не­ста­чу не­об­хі­дно­го обла­дна­н­ня. Мо­жли­во, ще й че­рез те, що ві­рус мо­же хо­ва­ти­ся у не­до­сту­пних ку­то­чках ті­ла — на­при­клад, у спин­но­моз­ко­вій рі­ди­ні чи очно­му яблу­ку. Тож те­пер на цих лю­дей че­ка­ють пов­тор­ні пе­ре­вір­ки і, мо­жли­во, лі­ку­ва­н­ня. Ві­рус Ебо­ла пі­шов, але мо­же по­вер­ну­ти­ся.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.