«Вій­ну тре­ба за­кін­чи­ти – але тіль­ки пе­ре­мо­гою Укра­ї­ни!»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Альо­на СОКОЛИНСЬКА, Хар­ків

Аме­ри­кан­ський во­лон­тер Ед Скі­бі­cкі до­по­ма­гає істо­ри­чній Ба­тьків­щи­ні ма­те­рі­аль­но й ін­фор­ма­цій­но

Ти­ждень про­вів у Хар­ко­ві фі­нан­сист-во­лон­тер з укра­їн­ським ко­рі­н­ням Ед Скі­бі­cкі, який при­був, щоб осо­би­сто по­зна­йо­ми­ти­ся з мі­сце­ви­ми во­лон­те­ра­ми, до­бро­воль­ця­ми та гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми і з’ясу­ва­ти їхні по­тре­би. Са­ме зав­дя­ки кон­та­ктам з ти­ми, хто за остан ні два ро ки змі нив Укра­ї­ну, він спо­ді­ва­є­ться на­да­ва­ти більш ефе­ктив­ну до­по­мо­гу сво­їй істо­ри­чній Ба­тьків­щи­ні. Пе­ре­д­усім — до­по­мо­гу ін­фор­ма­цій­ну, а та­кож — ма­те­рі­аль­ну. За­для по­ши­ре­н­ня цьо­го усві­дом­ле­н­ня Ед Скі­бі­cкі з бе­ре­зня 2014 року ве­де гру­пу на «Фейс­бу­ці» «Один міль­йон лю­дей в усьо­му сві­ті під­три­му­ють бо­роть­бу Укра­ї­ни за сво­бо­ду», яка на сьо­го­дні є най­біль­шою се­ред бла­го­дій­них спільнот, на­лі­чує близь­ко 50 ти­сяч уча­сни­ків та має зв’яз­ки із 167-ми кра­ї­на­ми сві­ту. Чле­ни йо­го гру­пи вже зби­ра­ли до­по­мо­гу для 92-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди та ба­таль­йо­ну «Хар­ків-1».

43-рі­чний Ед, ві­це-пре­зи­дент фі­нан­со­во­го де­пар­та­мен­ту одно­го з впли­во­вих бан­ків Аме- ри­ки, роз­по­від­ає, що йо­го ба­бу­ся з ді­ду­сем пе­ре­їха­ли до Аме­ри­ки з етні­чної те­ри­то­рії Лем­ків­щи­ни 1966-го, сам він ба­га­то ро­ків на­ма­гав­ся до­ве­сти аме­ри­кан­цям, що Укра­ї­на не є ча­сти­ною Ро­сії. Ді­ли­ться ра­ді­стю, що вдо­че­рив двох укра­їн­ських дів­ча­ток-си­ріт. То ж те­пер в Еда з дру­жи­ною бу­де п’яте­ро ді­тей — ра­зом із вла­сни­ми трьо­ма. Чи­ни­ти спро­тив ро­сій­ській ін­фор­ма­цій­ній агре­сії Ед роз­по­чав з 2014-го, ор­га­ні­зо­ву­вав акції спро­ти­ву про­ти ви­сту­пів в Аме­ри­ці ро­сій­ських про­пу­тін­ських га­стро­ле­рів. Роз­по­від­ає, що йо­го за­про­си­ли ве­сти бло­ги у ві­до­мих аме­ри­кан­ських ЗМІ — зокре­ма на Fox News, що є ді­є­вим ін­стру­мен­том у бо­роть­бі з по­ту­жною ма­ши­ною ро­сій­ської про­па­ган­ди.

Ед ка­же про «до­нор­ську вто­му» на За­хо­ді: пі­сля дру­го­го року вій­ни в Укра­ї­ні лю­ди все мен­ше го­то­ві на­да­ва­ти до­по­мо­гу. Але впев­не­ний, що ро­бо­ту не­об­хі­дно про­дов­жу­ва­ти. «Вій­ну тре­ба за­кін­чи­ти — але тіль­ки пе­ре­мо­гою Укра­ї­ни!» — на­по­ля­гає Ед Скі­бі­скі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.