Орен­да та кон­це­сія га­зо­роз­по­діль­них ме­реж

Ек­сперт: Но­вий за­кон про ри­нок при­ро­дно­го га­зу до­зво­ляє ли­ше на опла­ті за орен­ду ме­реж за­ро­бля­ти по 5–7 мі­льяр­дів гри­вень що­рі­чно

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Від 1 жов­тня 2015 року в Укра­ї­ні діє за­кон про ри­нок при­ро­дно­го га­зу. Го­лов­на ме­та до­ку­мен­та — ство­ре­н­ня умов для про­зо­рої кон­ку­рен­ції на рин­ку й за­лу­че­н­ня до­да­тко­вих ко­штів. Крім то­го, в кон­текс­ті за­ко­ну Ка­бмін пе­ре­дав га­зо­роз­по­діль­ні ме­ре­жі, які зна­хо­ди­ли­ся на ба­лан­сах обл­га­зів, у ко­ри­сту­ва­н­ня «На­фто­га­зу». Від­те­пер обл­га­зи (не­за­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті) зо­бов’яза­ні пла­ти­ти за ко­ри­сту­ва­н­ня дер­жав­ни­ми га­зо­роз­по­діль­ни­ми ме­ре­жа­ми. За сло­ва­ми екс­пер­тів, це до­во­лі сут­тє­ва ре­фор­ма­тор­ська но­ва­ція, яку на пра­кти­ці, на жаль, ре­а­лі­зу­ва­ти бу­де не про­сто. Аби за­кон за­пра­цю­вав на свою «про­е­ктну» по­ту­жність, ка­жуть во­ни, по­трі­бно здій­сни­ти ще кіль­ка кро­ків як у на­прям­ку вне­се­н­ня змін у чин­не за­ко­но­дав­ство, так і що­до роз­роб­ки низ­ки підза­кон­них актів. Мов­ляв, ли­ше то­ді мо­жна бу­де го­во­ри­ти про ство­ре­н­ня пе­ред­умов для но­вої мо­де­лі рин­ку при­ро­дно­го га­зу, в якій бу­де мо­жли­ва пра­кти­ка орен­ди чи кон­це­сії дер­жав­них га­зо­роз­по­діль­них ме­реж як до­да­тко­вих дже­рел фі­нан­со­вих над­хо­джень у держ­бю­джет.

Окса­на КОРОТКЕВИЧ, ек­сперт Iн­сти­ту­ту су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень ( СЕД):

— Крок №1. Ге­не­раль­на ком­па­нія. За­де­кла­ру­вав­ши на­мір ство­ри­ти но­ву дер­жав­ну ком­па­нію, яка бв­зя­ла на свій ба­ланс га­зо­роз­по­діль­ні ме­ре­жі, дер­жа­ва не по­спі­шає цьо­го ро­би­ти.

Сьо­го­дні за­га­лом роз­гля­да­ють два ва­рі­ан­ти. Або ство­ри­ти но­ву ком­па­нію з ну­ля, або пе­ре­да­ти май­но та управ­лін­ські фун­кції на ба­ланс до­чір­ньої ком­па­нії «На­фто­га­зу» ДК «Газ Укра­ї­ни», яка про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків фа­кти­чно не ве­де жо­дної го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, має мі­льяр­дні бор­ги пе­ред кре­ди­то­ра­ми і бю­дже­том. Якщо ме­ре­жі пе­ре­да­дуть «Га­зу Укра­ї­ни», то ви­клю­чно для роз­ра­хун­ків ці­єї ком­па­нії з кре­ди­то­ра­ми, по­кра­ще­н­ня її не­пла­то­спро­мо­жно­го ста­но­ви­ща або ж для при­хо­ва­ної при­ва­ти­за­ції цьо­го май­на.

З чим зі­ткне­ться но­вий ба­лан­со­у­три­му­вач? По-пер­ше, для опе­ра­тор­ства га­зо­роз­по­діль­ни­ми ме­ре­жа­ми з бо­ку но­во­го вла­сни­ка зна­до­бля­ться ко­ло­саль­ні ін­ве­сти­ції на ство­ре­н­ня па­ра­лель­ної ін­фра­стру­кту­ри об­слу­го­ву­ва­н­ня дер­жав­но­го май­на, яку обл­га­зи бу­ду­ва­ли ро­ка­ми. По-дру­ге, слід вра­хо­ву­ва­ти юри­ди­чні аспе­кти, які в свою чер­гу, мо­жли­во, ви­ма­га­ти­муть змін за­ко­но­дав­ства. Орен­дні від­но­си­ни більш спря­мо­ва­ні на об’єкт орен­ди, а за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни за­бо­ро­няє пе­ре­да­чу в орен­ду об’єкти га­зо­роз­по­діль­них ме­реж дер­жав­ної вла­сно­сті.

Крок №2. Ін­вен­та­ри­за­ція та ау­дит. До­сі не­ре­а­лі­зо­ва­ним за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня ін­вен­та­ри­за­ції про­філь­но­го май­на та усіх акти­вів. Ау­дит та­ко­го ти­пу, за­мов­ле­ний у про­від­них кон­сал­тин­го­вих ком­па­ній сві­ту, мо­же обі­йти­ся дер­жа­ві у кіль­ка­сот міль­йо­нів до­ла­рів США, але дер­жа­ва че­рез рік-два змо­же «від­би­ти» ці ко­шти.

При­пу­сти­мо, ау­дит від­був­ся. Що да­лі? Якщо до­ку­мен­таль­но під­твер­джу­є­ться, що 40% га­зо­роз­по­діль­них ме­реж ма­ють спір­ну вла­сність (1999 року та­ких бу­ло 3%, 2009-го — 20%), да­лі по­трі­бно ви­яв­ля­ти вла­сни­ків ме­реж, ви­зна­ча­ти, на чи­є­му ба­лан­сі пе­ре­бу­ває той чи ін­ший об’єкт, хто вкла­дав у йо­го спо­ру­дже­н­ня ко­шти то­що.

Крім ін­вен­та­ри­за­ції май­на, ви­зна­че­н­ня, що — дер­жав­не, а що — при­ва­тне, по­трі­бно чі­тко ре­гла­мен­ту­ва­ти з ко­жним обл­га­зом вза­єм­ні обов’яз­ки у ви­гля­ді укла­да­н­ня но­вих до­го­во­рів на ко­ри­сту­ва­н­ня. А на­пов­не­н­ня бю­дже­ту здій­сню­ва­ти за ра­ху­нок, на­при­клад, рен­тних пла­те­жів, які пла­тять ви­до­був­ні ком­па­нії.

Крок №3. Юри­ди­чне вдо­ско­на­ле­н­ня. Як ви­дно, у дер­жа­ви й у при­ва­тних уча­сни­ків рин­ку з’яв­ля­ю­ться но­ві мо­жли­во­сті. Не мо­жна ска­за­ти, що по­зи­тив­ний еко­но­мі­чний ефект від вве­де­н­ня у дію за­ко­ну про ри­нок га­зу ста­не від­чу­тним одра­зу. Ціл­ком оче­ви­дним є на­яв­ність су­пе­ре­чли­вих та про­блем­них мо­мен­тів, які по­трі­бно вре­гу­льо­ву­ва­ти до­да­тко­во. При­мі­ром, ще один спір­ний аспект. Чин­на нор­ма­тив­но-пра­во­ва ба­за до­зво­ляє ви­тра­ча­ти ко­шти під­при­єм­ствам тіль­ки на те май­но, яке пе­ре­бу­ває на йо­го ба­лан­со­во­му облі­ку. А но­ві нор­ми за­ко­ну про ри­нок га­зу пе­ред­ба­ча­ють су­му пла­те­жу дер­жа­ві за екс­плу­а­та­цію дер­жав­них га­зо­роз­по­діль­них ме­реж на умо­вах орен­ди чи кон­це­сії за­кла­да­ти в та­риф на транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу.

Із вве­де­н­ням у дію за­ко­ну окре­слю­ю­ться чі­ткі пер­спе­кти­ви що­до орен­ди та кон­це­сії га­зо­роз­по­діль­них ме­реж. Під­ра­хо­ва­но, що пла­та за орен­ду ме­реж в Укра­ї­ні мо­же ста­но­ви­ти 5-7 млрд грн за рік, тоб­то дер­жав­на скар­бни­ця мо­же зба­га­ти­ти­ся до­да­тко­ви­ми $300 млн.

Якщо роз­гля­да­ти кон­це­сію га­зо­роз­по­діль­них ме­реж, то та­кий шлях до­во­лі пер­спе­ктив­ний. Кон­це­сія не по­тре­бує жорс­тких ра­мок при укла­дан­ні до­го­во­рів, мо­же бу­ти дов­го­три­ва­лою. Вра­хо­ву­ю­чи той факт, що на сьо­го­дні май­но­вий ком­плекс га­зо­роз­по­діль­ної си­сте­ми має рі­зну фор­му вла­сно­сті, при укла­дан­ні до­го­во­рів кон­це­сії мо­жна пе­ред­ба­чи­ти не тіль­ки отри­ма­н­ня ко­штів за ко­ри­сту­ва­н­ня об’єкта­ми га­зо­роз­по­діль­них ме­реж, а й у ра­зі за­кін­че­н­ня дії до­го­во­ру кон­це­сіо­нер по­ви­нен бу­де по­вер­ну­ти увесь май­но­вий ком­плекс, вклю­чно з но­ви­ми або мо­дер­ні­зо­ва­ни­ми об’єкта­ми, дер­жа­ві з мо­жли­ві­стю ком­пен­са­ції з її бо­ку вкла­де­них ко­штів. То­му, ство­рив­ши спри­я­тли­ві та зро­зумі­лі умо­ви для при­ва­тних ін­ве­сто­рів, уклав­ши з ни­ми дов­го­три­ва­лі до­го­во­ри, мо­жна спо­ді­ва­ти­ся на отри­ма­н­ня при­бу­тків за ра­ху­нок ко­ри­сту­ва­н­ня ци­ми ме­ре­жа­ми та вкла­да­н­ня гро­шей з їхньо­го бо­ку у ка­пі­таль­ний ре­монт та мо­дер­ні­за­цію за­ста­рі­лих ме­реж.

P.S. Ма­те­рі­ал під­го­тов­ле­но у ме­жах ре­а­лі­за­ції ін­фо­гра­фі­чно­го про­е­кту ІСЕД — «При­хо­ва­ні мо­жли­во­сті Укра­ї­ни». Йо­го суть — екс­пер­ти го­ту­ють се­рію ін­фо­гра­фі­ків, які від­обра­жа­ти­муть не­ре­а­лі­зо­ва­ний з тих чи ін­ших при­чин по­тен­ці­ал у рі­зних еко­но­мі­чних сфе­рах і га­лу­зях. Про­ект стар­ту­вав з ін­фо­гра­фі­ки при­хо­ва­них мо­жли­во­стей ві­тчи­зня­ної атом­ної енер­ге­ти­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.