Google за­пу­скає 300 стра­то­ста­тів для роз­да­чі Ін­тер­не­ту

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Кор­по­ра­ція Google від­прав­ляє до стра­то­сфе­ри близь­ко 300 на­пов­не­них ге­лі­єм куль, за до­по­мо­гою яких за­без­пе­чу­ва­ти­ме­ться ви­со­ко­швид­кі­сне ін­тер­нет-з’єд­на­н­ня з від­да­ле­ни­ми та важ­ко­до­сту­пни­ми ра­йо­на­ми Зем­лі, по­ві­дом­ляє «Бі-Бі-Сі». Ком­па­нія роз­ра­хо­вує, що в рам­ках ці­єї про­гра­ми, що отри­ма­ла на­зву Project Loon (від англ. balloon — по­ві­тря­на ку­ля), вже на­сту­пно­го року змо­же роз­вер­ну­ти гло­баль­ну ме­ре­жу із стра­то­ста­тів, що до­зво­лить ве­сти без­пе­рерв­ну пе­ре­да­чу й оброб­ку да­них по всьо­му сві­то­ві. На­сам­пе­ред Google хо­че за­без­пе­чи­ти роз­да­чу ін­тер­не­ту зі швид­кі­стю до 10 мБіт/с у від­да­ле­них ра­йо­нах Ін­до­не­зії — в цій кра­ї­ні з на­се­ле­н­ням близь­ко 255 млн осіб до­ступ до все­сві­тньої па­ву­ти­ни ма­ють ли­ше 42 млн ко­ри­сту­ва­чів. По­тім, як очі­ку­є­ться, бу­дуть ви­про­бу­ва­н­ня пе­ре­да­валь­ної апа­ра­ту­ри на те­ри­то­рії Ав­стра­лії, США, Бра­зи­лії та Шрі-Лан­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.