Lesia Art Residence — кре­а­тив­ний по­гляд на кла­си­ку

Den (Ukrainian) - - Культура -

У Львів­сько­му дра­ма­ти­чно­му те­а­трі ім. Ле­сі Укра­їн­ки 30 жов­тня стар­тує три­ден­на ми­сте­цька ре­зи­ден­ція Lesia Art Residence, яка три­ва­ти­ме до 1 листопада.

«Ми­сте­цька ре­зи­ден­ція «Ле­ся» — це про­ект, що пред­став­ляє те­атр Ле­сі Укра­їн­ки згі­дно з йо­го но­вою концепцією. Дру­жній до екс­пе­ри­мен­тів та го­то­вий до спів­пра­ці про­стір те­а­тру від­кри­ває свої за­ку­тки для кре­а­тив­ної пу­блі­ки, що го­то­ва пра­цю­ва­ти з йо­го не­за­ді­я­ни­ми ре­сур­са­ми. Ор­га­ні­за­то­ри кон­кур­су роз­ра­хо­ву­ють на те, що про­ект ста­не пер­шим ета­пом ство­ре­н­ня арт-кла­сте­ру на осно­ві ло­ка­ції Львів­сько­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. Ле­сі Укра­їн­ки», — йде­ться на сто­рін­ці ре­зи­ден­ції у Facebook.

«Основ­на ме­та ми­сте­цької ре­зи­ден­ції — від­кри­ти про­стір те­а­тру для кре­а­тив­ної пу­блі­ки та за­лу­чи­ти гро­мад­ськість до йо­го ді­яль­но­сті», — по­ві­до­ми­ли ор­га­ні­за­то­ри.

До 24 жов­тня три­ва­ло по­да­н­ня про­е­ктів, з яких бу­ли обра­ні найцікавіші для ре­а­лі­за­ції з 30 жов­тня по 1 листопада. Вже про­йшли від­бір з по­кри­т­тям ви­трат на ма­те­рі­а­ли про­е­кти « 2- BI Ле­ся » (Krolikowski Art), «Ті­ні за­бу­тих ви­став» (ке­рів­ник гру­пи Гай­ліс Ві­ра), «ІМ’Я» (Ва­ле­рій Пу­зик), «Но­ги Ле­сі або «прийня­ти отри­ма­не» (Бо­г­да­на Да­ви­дюк), Про­е­кти Га­ли­ни Бой­ко, «Не­про­зоре спо­гля­да­н­ня» (Бо­г­дан Ян­чук, Ро­ман Ко­валь), «Пта­шки» (Ган­на Шум­ська), «По­гляд» (На­дія Крі­во­ро­то­ва).

Кіль­ка про­е­ктів бу­ло за­про­ше­но до спів­пра­ці. Ре­зи­ден­ція від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки ди­ре­кції те­а­тру, гран­ту на про­ве­де­н­ня куль­тур­них про­е­ктів де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри ЛОДА, ГО «Ін­сти­тут су­спіль­них іні­ці­а­тив», он­лайн-ра­діо «Ско­во­ро­да».

Під час за­хо­ду від­бу­ва­ти­ме­ться і ве­чір­ня про­гра­ма. Так, у п’ятни­цю на ка­мер­ній сце­ні те­а­тру три­ва­ти­ме дис­ку­сія із за­про­ше­ни­ми екс­пер­та­ми про куль­тур­ну ін­ду­стрію. У су­бо­ту бу­де ве­чір­ка, а у не­ді­лю — ви­став­ка про­е­ктів ре­зи­ден­тів та пре­зен­та­ції те­а­тру про стра­те­гії май­бу­тньо­го роз­ви­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.