У США про­те­сту­ва­ли про­ти ви­сту­пів ро­сій­сько­го ди­ри­ген­та

Den (Ukrainian) - - Культура -

Акти­ві­сти в Нью-Йорку бі­ля Лін­кольн-цен­тру, де ви­сту­пав Лон­дон­ський сим­фо­ні­чний ор­кестр, про­те­сту­ва­ли про­ти ви­сту­пів ро­сій­сько­го ди­ри­ген­та Ва­ле­рія Гер­гі­є­ва. Во­ни зу­стрі­ча­ли від­ві­ду­ва­чів із пла­ка­та­ми «Ва­ле­рій Гер­гі­єв під­три­мує вій­ну в Укра­ї­ні», «Гань­ба під­пи­сан­там!». При­чи­ною акції ста­ло під­пи­са­н­ня ві­до­мим ро­сій­ським ди­ри­ген­том від­кри­то­го ли­ста що­до ви­прав­да­н­ня ане­ксії Кри­му, по­ві­дом­ляє «Ра­діо Сво­бо­да».

Акції про­ти ви­сту­пів у Нью-Йорку і вза­га­лі в США ро­сій­ських зі­рок, які пу­блі­чно під­три­ма­ли агре­сив­ну по­лі­ти­ку Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на що­до Укра­ї­ни, три­ва­ють уже дру­гий рік не ли­ше у США, а й по всьо­му сві­ті: у Бор­до, Мюн­хе­ні, у рі­зних мі­стах Ка­на­ди.

«Гер­гі­єв — один із тих, хто ство­рює атмо­сфе­ру не­на­ви­сті в Ро­сії що­до най­ближ­чих су­сі­дів, під­три­му­ю­чи мі­лі­та­рист­ську по­лі­ти­ку Пу­ті­на», — по­яснив свою при­су­тність у пі­ке­ті і свій осо­би­стий бой­кот кон­цер­ту один із уча­сни­ків акції Оле­ксій По­та­пов.

На­га­да­є­мо, що пі­сля то­го як Гер­гі­єв під­пи­сав лист на підтримку по­лі­ти­ки Пу­ті­на, бу­ло зір­ва­но йо­го ви­ступ у Лон­до­ні, де він мав ди­ри­гу­ва­ти Лон­дон­ським сим­фо­ні­чним ор­ке­стром.

Та­кож від­бу­ва­ли­ся чи­слен­ні про­те­сти про­ти то­го, щоб Гер­гі­єв очо­лив фі­лар­мо­ній­ний ор­кестр Мюн­хе­на у се­зо­ні 2015—2016. Кон­тракт із ди­ри­ген­том бу­ло під­пи­са­но ще 2013 року.

«За остан­ні три дні в Нью-Йорку від­бу­ло­ся п’ять про­те­стів про­ти пу­тін­ських про­па­ган­ди­стів Гер­гі­є­ва і Бу­тма­на. Во­дно­час в Бал­ті­мо­рі про­те­сту­ва­ли про­ти Ва­лен­ти­ни Ли­си­ці», — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у Facebook укра­їн­ський пі­а­ніст Пав­ло Гін­тов. На­га­да­є­мо, сим­фо­ні­чний ор­кестр ка­над­сько­го мі­ста То­рон­то звіль­нив пі­а­ніс­тку укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня че­рез ко­мен­та­рі на підтримку те­ро­ри­стів на Дон­ба­сі, які во­на по­ши­рю­ва­ла у со­цме­ре­жах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.