У Ки­є­ві осе­лив­ся «Ан­гел до­бро­ти»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Бі­лий ан­гел зав­біль­шки з тре­тьо клас ни ка, грай ли во зві - сив­ши ніж­ки з бал­ко­ну На­ціо­наль­но­го му­зею Та­ра­са Шев­чен­ка, на­гля­дає за по­ряд­ком в Ки є ві. Та кий ці ка вий арт- обєкт — єв­ро­пей­ський сим­вол ми­ру та до­бро­ти — дня ми по да ру ва ло сто ли ці по - соль ст во Ли товсь кої Рус пуб лі ки в Укра­ї­ні.

Пан по сол Ма рюс Яну ко ніс по­яснив: «Укра­ї­на по­тре­бує під­трим­ки в цей скла­дний час. І щоб під­ня­ти на стрій жи те лям і гос тям Ки є ва ли­товсь ке по соль ст во ви рі ши ло по­да­ру ва ти ук ра їн цям « Ан­ге ла доб - ро­ти».

Ав­тор про ек ту — ли товсь кий скуль п тор Вай дас Ра мош ка. Це він ство­рює бі­лих ан­ге­лів і роз­си­лає їх по сві ту. Близь ко 70 скуль п тур вже « осе ли лись » у Віль ню сі, Вар ша ві, Сток­голь­мі, Тал­лін­ні, Ду­блі­ні, Люб- ля­ні, Ри­зі, Мін­ську, Мі­ла­ні, Мо­скві і на­віть Гу­анч­жоу в Ки­таї.

«Ан­гел до­бро­ти» є тим­ча­со­вим ар­тоб’єктом, який за іде­єю про­е­кту, вста­нов­лю­ють ли­ше на пев­ний час. Він ви­ко­на­ний з кри­хко­го і не­дов­го­ві­чно­го ма­те­рі­а­лу, що має сим­во­лі­чне зна­че­н­ня, адже ан­ге­ли як істо­ти, без­по­се­ре­дньо пов’яза­ні з не­бом, не мо­жуть дов­го пе­ре­бу­ва­ти на зем­лі у фі­зи­чній обо­лон­ці, так всі свої сві­тло і до­бро­ту від­да­ють лю­дям.

ФОТО ОЛЕКСІЯ ІВАНОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.