4

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

або Тенденції ви­бо­рів без ви­бо­ру на те­ле­е­кра­нах

ООН та ОБСЄ — то яка їхня роль у дис­ку­сії?

За сло­ва­ми в.о. го­ло­ви На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни Сер­гія То­мі­лен­ка, який був одним із ор­га­ні­за­то­рів по­їзд­ки у Же­не­ву, в кон­фе­рен­ції бра­ли участь Те­тя­на Ко­тю­жин­ська, се­кре­тар Ко­мі­сії жур на ліс­тсь кої ети ки, Оль га Му­са­фі­ро­ва, ко­ре­спон­дент «Но­вой га­зе­ты» в Укра­ї­ні, Юрій Лу­ка­нов, го­ло­ва Не­за­ле­жної ме­діа-проф­спіл­ки Укра­ї­ни, Лі­на Кущ, ре­да­ктор ре­гіо­наль­ної ме­ре­жі га­зе­ти «Го­лос Укра­ї­ни», Ан­на Ан­дрі­єв­ська, член не­за­ле­жної ме­ді-проф­спіл­ки, жур­на­ліст ТРК «Чор­но­мор­ка», Іри­на Ге ра си мо ва, ре дак тор про гра ми «Час. Під­сум­ки» (5-й ка­нал), Ді­а­на Ду­цик, Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ГО «Те­ле­кри­ти­ка» та ін. Де­ле­га­цію з РФ очо лю ва ла сек ре тар Спіл ки жур­на­лі­стів Ро­сії На­дія Ажги­хи­на.

Ра зом із екс пер та ми « День » спро­бу­вав ро­зі­бра­ти­ся, чи при­пу­сти­мо сі­да­ти за стіл пе­ре­мо­вин з ро­сій­ськи­ми ме­дій­ни­ка­ми, які се­бе дис­кре­ди­ту­ва­ли? Якою по­вин­на бу­ти спіль­на іде­о­ло­гі­чна пла­тфор­ма для по­ді­бних зу­стрі­чей та чо­му спіль­ні за­яви про «мо­ву во­ро­жне­чі» гра­ють ли ше на ру ку Крем ля?

На­справ­ді, цих міст бу­ло на­ба­га­то біль­ше, адже си­ту­а­ції у пев­них ре­гіо­нах ха­ра­ктер­ні для ба­га­тьох на­се­ле­них пун­ктів, про­те істо­рії де­яких міст ста­ли по­ка­зо­ви­ми для всі­єї кра­ї­ни. Біль­шість ЗМІ, як і зав­жди, зу­пи­ни­ла­ся на мі­стах-міль­йон­ни­ках: го­во­ри­ли про Кер­не­са у Хар­ко­ві, про Кли­чка у Ки­є­ві, про Са­до­во­го у Льво­ві і... Чу­ба­ку (пер­со­наж ле­ген­дар­ної са­ги «Зо­ря­них війн») в Оде­сі. Фа­кти­чно, ЗМІ про­дов­жи­ли ти­ра­жу­ва­ти ни­ми ж роз­кру­че­ні ме­ді­а­мар­ке­ри, до яких до­да­ли­ся мі­ста із при­фрон­то­вої зо­ни (теж уже « трен­до­ві » , хоч як па­ра­до­ксаль­но це лу­нає). На тлі уже нав’ язлої на зу­бах те­ле­гум­ки кіль­ка пре­це­ден­тних ви­пад­ків за­ли­ши­ли­ся не­по­мі­че­ни­ми... або за­мов­ча­ни­ми.

Це єди­на істо­рія без­пре­це­ден­тно­го успі­ху і перемоги на­ро­ду над адмін­ре­сур­сом. Зда­ва­ло­ся б, ме­діа лю­блять та­кі істо­рії. Про­те жо­ден те­ле­ка­нал, крім «1+1», сю­ди не при­їхав: ні під час пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії, ні без­по­се­ре­дньо у день ви­бо­рів.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.