Свя­то Жи­т­тя

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

1 листопада — День мер­твих — най­яскра­ві­ше свя­то Ме­кси­ки, уні­каль­ність яко­го за­свід­чи­ло рі­ше­н­ня ЮНЕСКО на­да­ти йо­му ста­тус не­ма­те­рі­аль­но­го куль­тур­но­го на­дба­н­ня.

Свя­то ся­гає ко­рі­н­ням язи­чни­цьких ві­ру­вань ко­рін­них на­ро­дів Ме­кси­ки, які на­лі­чу­ють кіль­ка­ти­ся­чо­лі­тню істо­рію. Тра­ди­цій­ні вша­но­ву­ва­н­ня по­мер­лих ро­ди­чів в усі ча­си здій­сню­ва­ли та­кий по­ту­жний вплив на сві­до­мість лю­дей, що на­віть па­ну­ва­н­ня іспан­ських кон­кі­ста­до­рів не ли­ше не за­ва­ди­ло про­дов­жен­ню тра­ди­цій, а й ін­те­гру­ва­ло їх у ка­то­ли­цьку куль­ту­ру.

Одра­зу вар­то за­зна­чи­ти, що День мер­твих — не на­слі­ду­ва­н­ня американського Хел­ло­ві­на. По­при пев­ну схо­жість, є істо­тна рі­зни­ця. Хел­ло­ві­ну вла­сти­ві ли­ше те­а­траль­ність та «ло­ско­та­н­ня» нер­вів, а День мер­твих — ва­жли­вий при­від для ме­кси­кан­ців зга­да­ти сво­їх по­мер­лих ро­ди­чів, вша­ну­ва­ти їхню пам’ять і по­смі­я­ти­ся зі Смер­ті...

Тож День мер­твих — справ­жнє свя­то Жи­т­тя для ме­шкан­ців Ме­кси­ки. До свя­тку­ва­н­ня ре­тель­но го­ту­ю­ться — при­би­ра­ють осе­лі, при­кра­ша­ють все нав­ко­ло і вста­нов­лю­ють вів­тар. На чіль­но­му мі­сці вів­та­ря — ве­ли­ка сві­тли­на всіх по­мер­лих чле­нів ро­ди­ни та дру­зів. Нав­ко­ло роз­став­ля­ють сві­чки, жи­ві й па­пе­ро­ві кві­ти, сма­ко­ли­ки, ри­ту­аль­ний хлі­бі, пев­но, найвідоміші у сві­ті — ри­ту­аль­но роз­ма­льо­ва­ні цукро­ві че­ре­пи.

Що ба­га­тший вів­тар — то ймо­вір­ні­ше, що по­той­бі­чні ро­ди­чі за­ві­та­ють для спіл­ку­ва­н­ня з жи­ви­ми. Але най­до­ре­чні­ший спо­сі­бв­ша­ну­ва­ти пам’ять — від­ві­да­ти мо­ги­ли по­мер­лих. На цвин­та­рі ро­ди­ни по­мер­лих за­ли­ша­ю­ться на всю ніч. При­но­сять сві­чки та при­кра­си, солодощі й на­пої, оздо­блю­ють все нав­ко­ло, на­віть кіс­тки «ви­ну­ва­тців тор­же­ства»...

Для нас це, во­че­видь, ду­же див­на й до пев­ної мі­ри мо­то­ро­шна тра­ди­ція. Але де­що мо­жна за­по­зи­чи­ти в ме­кси­кан­ців, а са­ме — іро­нію у став­лен­ні до Не­бу­т­тя та щи­рість у вша­ну­ван­ні пам’яті пред­ків.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Ан­на ГАВРИЛЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.