Ефект «та­єм­ної ди­пло­ма­тії»,

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

або Чо­му укра­їн­ська жур­на­лі­сти­ка на­віть в умо­вах вій­ни не го­то­ва про­яв­ля­ти прин­ци­по­ву по­зи­цію

Не­що­дав­но у Же­не­ві (Швей­ца­рія) за без­по­се­ре­дньо­го спри­я­н­ня Пред­став­ни­цтва Управ­лі­н­ня Вер­хов­но­го ко­мі­са­ра ООН з прав лю­ди­ни від­бу­ла­ся кон­фе­рен­ція на те­му «Роль ЗМІ у за­по­бі­ган­ні та бо­роть­бі з про­па­ган­дою на­ціо­наль­ної, ра­со­вої та ре­лі­гій­ної не­на­ви­сті, що є під­бу­рю­ва­н­ням до дис­кри­мі­на­ції, во­ро­жне­чі і на­силь­ства», у якій взя­ли участь укра­їн­ська та ро­сій­ська де ле га ції, сфор мо ва ні На ці о - наль ною спіл кою жур на ліс тів Укра­ї­ни, Не­за­ле­жною ме­діа-проф­спіл­кою Укра­ї­ни та Спіл­кою жур­на­лі­стів РФ. В умо­вах то­таль­ної ро­сій­ської про­па­ган­ди та ін­фор­ма­цій­ної агре­сії за­хід міг ста­ти пре­це­ден­тним май­дан­чи­ком для від­вер­тої гли­бо­кої роз­мо­ви «жи­вих сил» з ме­дій­но­го та екс­пер­тно­го се­ре­до­ви­ща обох кра­ї­ни. Але не став. В Укра­ї­ні про цю іні­ці­а­ти­ву пра­кти­чно ні­хто не знав — ні про за­про­ше­н­ня на по­їзд­ку в Же­не­ву, ні про на­ціо­наль­ну кон­фе­рен­цію, яка їй пе­ре­ду­ва­ла в Ки­є­ві, ши­ро­ко роз­по­всю­дже­ної ін­фор­ма­ції не бу­ло. А з Мо­скви... на «дис­ку­сію» при­ве­зли чле­нів Спіл­ки ро­сій­ських жур­на­лі­стів. Ви­йшов та­кий со­бі «ефект та­єм­ної ди­пло­ма­тії». Ця кон­фе­рен­ція ста­ла «мар­ке­ром» від­ра­зу кіль­кох ва­жли­вих про­блем. По-пер­ше, по­ка­за­ла, що укра­їн­ські жур­на­лі­сти, які кра­ще ін­ших зна­ють ва­жли­вість вча­сної та пов­ної ін­фор­ма­ції, ма­ло... ін­фор­му­ють про свої дис­ку­сії з ро­сій­ською сто­ро­ною (адже крім зу­стрі­чі в Же­не­ві, бу­ли ще між­на­ро­дні се­мі­на­ри, іні­ці­йо­ва­ні Пред­став­ни­ком ОБСЄ з пи­тань сво­бо­ди ЗМІ Ду­ня Мі­я­то­вич); по-дру­ге, кон­фе­рен­ція по­ка­за­ла від­су­тність прин­ци­по­вої го­тов­но­сті укра­їн­ських жур­на­лі­стів до від­вер­тої роз­мо­ви «на рів­них» із ро­сій­ськи­ми ко­ле­га­ми. Сі­да­ти за стіл будь-яких пе ре мо вин мож на тіль ки пі сля з’ясу­ва­н­ня прин­ци­по­вої «то­чки від- лі­ку» — чи вва­жа­ють ко­ле­ги з РФ Крим не­за­кон­но оку­по­ва­ним? На­ші ж жур­на­лі­сти мир­но дис­ку­ту­ва­ли з ке­рів­ни­цтвом і чле­на­ми Со­ю­зу ро­сій­ських жур­на­лі­стів — ор­га­ні­за­ції, яка не про­сто пред­став­ляє кра­ї­ну­о­ку­пан­та, а й під­три­мує са­му агре­сію, зокре­ма оку­па­цію Кри­му (біль­ше чи­тай­те у ко­лон­ці Іго­ря Яко­вен­ка). До сло­ва, від­ра­зу пі­сля ане­ксії пів­остро­ва СЖР від­кри­ла там свої стру­ктур­ні під­роз­ді­ли. До яких, ва­жли­во за­зна­чи­ти, ці­ли­ми ря­да­ми уві­йшли вчо­ра­шні пред­став­ни­ки НСЖУ. Однак пи­та­н­ня, чо­му укра­їн­ські жур­на­лі­сти з Кри­му, чле­ни НСЖУ зра­ди­ли кра­ї­ну і стан­дар­ти про­фе­сії, пе­ре­тво­рив­шись на про­па­ган­ди­стів, в Укра­ї­ні, схо­же, ні­ко­го не хви­лює. По-тре­тє, цей за­хід го­стро по­ру­шив пи­та­н­ня — чи на ча­сі ни­ні роз­мо­ви та­ко­го фор­ма­ту вза­га­лі? Як во­ни ма­ють від­бу­ва­ти­ся? Хто по­ви­нен бу­ти ор­га­ні­за­то­ром? Якщо єв­ро­пей­ські ор­га­ні­за­ції як

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.