Ко­ли «те­ле­де­мо­кра­тія» не ря­тує,

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛО­СЄВ

або Чо­му без до­ві­ри до вла­ди державний ме­ха­нізм не мо­же фун­кціо­ну­ва­ти на­ле­жним чи­ном

Див­на річ, сво­бо­да сло­ва в те­ле­е­фі­рі про­цві­тає, будь-який уча­сник шоу мо­же якщо не ска­за­ти, то про­кри­ча­ти все що зав­го­дно, а ко­ри­сті від цьо­го жо­дної. Ні­чо­го не змі­ню­є­ться, су­спіль­ство по­стій­но на­сту­пає на одні й ті са­мі «гра­блі», вла­да бре­ше й кра­де, по­лі­ти­ки й де­пу­та­ти роз­хва­лю­ють се­бе й свої «ОПГ» — ор­га­ні­зо­ва­ні по­лі­ти­чні угру­по­ва­н­ня. По­де­ко­ли, що­бя­кось ожи­ви­ти ефір від ну­дьги й без- глу­здя, жур­на­лі­сти за­про­шу­ють ді­я­чів, ві­до­мих сво­їм обу­ре­н­ням і лю­тою не­на­ви­стю до Укра­ї­ни.

І тут уже не олігархи вин­ні, про­сто ви­ста­чає в кра­ї­ні жур­на­лі­стів, прин­ци­пом яких є без­прин­ци­пність: і ва­шим, і на­шим, і дру­зям, і во­ро­гам. Їхнє пе­ре­ко­на­н­ня — від­су­тність пе­ре­ко­нань, що ма­ску­є­ться ни­ми під «ши­ро­ту по­гля­дів » , « то­ле­ран­тність » , « об’ єктив­ність » , « без­сто­рон­ність » то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.