«Мов­ча­ти на цю те­му­про­сто не­мо­жли­во»

Den (Ukrainian) - - Преc-клуб «дня» -

У ро­сій­сько­му Ін­тер­не­ті на­би­рає обер­тів гра­фі­чний про­ект про «спра­ву Савченко»

зов­сім ін­шо­го зву­ча­н­ня. « День » зв’язав­ся з одним із іні­ці­а­то­рів про­е­кту Се­ме­ном За­кру­жним і роз­пи­тав йо­го про те, чо­му « від­кри­то­го ро­сі­я­ни­на» за­ці­ка­ви­ла ця те­ма.

— По ро­бо­ті я до­сить ча­сто від­ві­дую ро­сій­ські су­ди. Ро­сій­ський суд — це пра­кти­чно зав­жди ну­дно, це ці­ла ку­па фор­маль­но­стей і гі­гант­ська кіль­кість не­ці­ка­вої, мо­жли­во на­віть зай­вої, але офі­цій­ної ін­фор­ма­ції. І все це ро­бить за­хо­плю­ю­чу істо­рію ( на­при­клад, Савченко) пе­ре­об­тя­же­ною, ну­дною для чи­та­ча або гля­да­ча. Тим па­че в Ро­сії вже сфор­мо­ва­но ри­нок су­до­вої жур­на­лі­сти­ки, на яко­му з’яв­ля­ю­ться ві­дмін­ні ре­пор­та­жі та он­лайн-транс­ля­ції. Ми не хо­ті­ли зма­га­ти­ся з ко­ле­га­ми, ми пра­гну­ли при­ду­ма­ти но­вий фор­мат, який за­лу­чить но­во­го гля­да­ча. Ми по­збав­ля­є­мо йо­го су­до­вих фор­маль­но­стей, роз­по­від­а­є­мо істо­рію в чи­сто­му ви­гля­ді і про­стою мо­вою. На­ша го­лов­не ме­та — за­ці­ка­ви­ти чи­та­ча су­дом, при­вер­ну­ти йо­го ува­гу до цьо­го рин­ку, по­ясни­ти, що на­справ­ді все це ду­же ці­ка­во. Якщо вра­хо­ву­ва­ти, що чи­та­чі вза­га­лі рід- ко сте­жать за су­до­вим про­це­сом від по­ча­тку і до кін­ця, у нас нор­маль­на ау­ди­то­рія, ми за­до­во­ле­ні ре­зуль­та­та­ми. Зви­чай­но, кіль­кість чи­та­чів зро­стає з ко­жним ви­пу­ском, то­му що ко­мі­кси ста­ють кру­ті­ши­ми. Це наш пер­ший про­ект та­ко­го фор­ма­ту.

Оскіль­ки я за­йма­ю­ся ці­єю спра­вою по­стій­но і від са­мо­го по­ча­тку, ме­ні зда­є­ться, я не по­ви­нен ви­слов­лю­ва­ти своє осо­би­сте став­ле­н­ня до На­дії Савченко. На­справ­ді, так ви­хо­дить зав­жди: ти хо­чеш ви­сві­тли­ти про­цес по одній кри­мі­наль­ній спра­ві, а в ре­зуль­та­ті все зво­ди­ться до про­блем ро­сій­сько­го пра­во­су­д­дя в ці­ло­му. І це зов­сім не­по­га­но, оскіль­ки мов­ча­ти на цю те­му про­сто не­мо­жли­во.

СКРІНШОТ З САЙТА «НАДЕЖДА. ПРО­ЦЕСС»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.