Мі­ста, про які змов­ча­ли ЗМI,

Den (Ukrainian) - - Преc-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

або Тенденції ви­бо­рів без ви­бо­ру на те­ле­е­кра­нах

бо­йо­ви­ка­ми, яка зда­ла мі­сто се­па­ра­ти­стам. А у Кр­ама­тор­ську — теж роз­гул де­мо­кра­тії. Тут ман­да­ти в мі­ську ра­ду по­ді­ли­ли «Опо­зи­цій­ний блок», «Наш край», «Со­лі­дар­ність» та «Пар­тія пен­сіо­не­рів», тоб­то фа­кти­чно всі ко­ли­шні ре­гіо­на­ли і ті, хто те­пер із ни­ми до­мов­ля­є­ться. І від­бу­ва­ли­ся тут ви­бо­ри ти­хо, без зай­вих ка­мер і до­пи­тли­вих жур­на­лі­стів. Хі­ба що ка­нал «dn» (Гро­мад­ське те­ле­ба­че­н­ня Донбасу) ро­бив ко­ро­ткі сю­же­ти. А між тим, рів­но рік то­му, під час пар­ла­мент­ських ви­бо­рів Пе­тро По­ро­шен­ко при­їздив у Кр­ама­торськ, і то­ді тут ка­ме­ри ра­ху­ва­ли­ся де­ся­тка­ми. В одно­му сю­же­ті з ті­єї по­дії — сю­же­ті «5 ка­на­лу» — є хви­лю­ю­чий мо­мент. Жін­ка під­хо­дить до Пре­зи­ден­та і зі сльо­за­ми в го­ло­сі го­во­рить усьо­го два сло­ва «Вря­туй­те Укра­ї­ну». І гла­ва дер­жа­ви обі­ймає її і ка­же: «Все зро­би­мо, обі­цяю»... І ра­не­н­ня в До­не­цько­му ае­ро­пор­ту, ви­жив і хо­тів по­слу­жи­ти сво­їй кра­ї­ні і в тилу. Про­те тут «під­ки­лим­на вій­на» ви­яви­ла­ся на­ба­га­то під­сту­пні­шою. По­ба­чив­ши, що сол­дат мо­же ста­ти сер­йо­зною кон­ку­рен­ці­єю пер­шо­му за­сту­пни­ку ме­ра, нар­де­пу від «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» Ана­то­лію Вер­ши­ні, який зби­рав­ся сі­сти у крі­сло ме­ра (Вер­ши­на на­би­рав близь­ко 30%, а Терехов — 24%), ЦВК ви­но­сить рі­ше­н­ня про ска­су­ва­н­ня дру­го­го ту­ру ви­бо­рів у мі­сті. Та ЦВК не роз­ра­ху­вав си­ли со­цме­реж у сьо­го­дні­шніх ін­фор­ма­цій­них про­це­сах. Тут же со­тні жур­на­лі­стів, по­лі­ти­ків, акти­ві­стів ста­ли пи­са­ти про Пав­ло­град. «Це той ви­па­док, ко­ли в мі­сті ша­хта­рів Дже­ксон мо­же пе­ре­мог­ти, по­при на­ка­зи го­спо­да­рів шахт, бо впер­ше ша­хта­рі мо­жуть про­го­ло­су­ва­ти за сво­го то­ва­ри­ша, а не за сво­го го­спо­да­ря», — на­пи­сав у «Фейс­бу­ці» юрист Свя­то­слав Олійник. І от на ма­лень­кий Пав­ло­град, який згур­ту­вав нав­ко­ло се­бе стіль­ки не­бай­ду­жих, звер­нув ува­гу Пре­зи­дент. Дру­гий тур ви­бо­рів бу­де. За­ли­ша­є­ться ли­ше кіль­ка пи­тань, які зно­ву ж та­ки не в си­лах по­ста­ви­ти ЗМІ (до ре­чі, сю­же­ти про Пав­ло­град з’яви­ли­ся на те­ле­ка­на­лах ли­ше пі­сля скан­да­лу в со­цме­ре­жах. — Авт.), то­му по­ки во­ни курсують у со­цме­ре­жах. «ЦВК про­вер­тає ма­хі­на­цію на ко­ристь Ахме­то­ва, від на­хаб­ства якої пе­ре­хо­плює дух. Пре­зи­дент бачить, як ски­па­ють обу­ре­ні уми і пу­блі­чно оса­джує ша­хра­їв. ЦВК змі­нює своє рі­ше­н­ня, ні­би ні­чо­го не ста­ло­ся. І все? Тоб­то ні­ко­го біль­ше не бен­те­жить, що на чо­лі ко­мі­сії за­ли­ша­є­ться шахрай і прой­ди­світ, яко­го спі­йма­ли на га­ря­чо­му усі­єю кра­ї­ною?» — за­пи­тує до­не­цький жур­на­ліст Де­нис Ка­зан­ський. І справ­ді — ні­ко­го?

Що ми ма­є­мо у під­сум­ку. Цен­траль­ні ЗМІ не ба­чать сво­єї кра­ї­ни, на­віть тих істо­рій, де мо­жна роз­ро­би­ти яскра­вий і ці­ка­вий сю­жет про позитивних ге­ро­їв і їхню бо­роть­бу — як от у Глу­хо­ві чи Пав­ло­гра­ді. Не­ві­до­мі укра­їн­ським жур­на­лі­стам лю­ди їм не ці­ка­ві, то­му на екра­нах зно­ву «елі­та», яку в на­ро­ді називають кра­ді­я­ми і зло­чин­ця­ми. Зно­ву ж та­ки, «елі­та» не бу­ла б елі­тою без під­трим­ки ЗМІ, укра­їн­ські жур­на­лі­сти са­мі ство­ри­ли со­бі та­ку «елі­ту» і та­ку си­сте­му, спів­пра­цю­ю­чи з її «ар­хі­те­кто­ра­ми». Про­те є уже і ін­ші пре­це­ден­ти, ко­ли за під­трим­ки хо­ча бо­дно­го офі­цій­но­го ЗМІ, або на­віть со­цме­реж мо­жна від­сто­я­ти справ­жню де­мо­кра­тію. Ось, де по­трі­бна бу­ла б жур­на­ліст­ська со­лі­дар­ність. Бо по­лі­ти­ки уже об’єд­на­ли­ся, і ре­зуль­та­ти цих «ко­а­лі­цій» бу­де ви­дно най­ближ­чим ча­сом. А що ж ме­діа?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.