4

Den (Ukrainian) - - Преc-клуб «дня» -

ва­ти го­ло­ву ЦВК Михайла Охен­дов­сько­го і ля­ка­ти кри­мі­наль­ною від­по­від­аль­ні­стю чле­нів ТВК, що не до­зво­ли­ли по­ши­ри­ти бю­ле­те­ні з фаль­си­фі­ка­ці­я­ми. Що ж ста­ло­ся 25 жов­тня у Ма­рі­у­по­лі на­справ­ді?

Cпі­кер сю­же­ту «ТСН. Ти­ждень», ко­ор­ди­на­тор ма­рі­у­поль­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ра­зом» Пе­тро Ан­дрю­щен­ко по­ві­дом­ляє: «Не­мо­жли­во по­ра­ху­ва­ти, ні скіль­ки бу­ло на­дру­ко­ва­но бю­ле­те­нів, ні ко­ли уві­мкну­ли вер­ста­ти і скіль­ки во­ни пра­цю­ва­ли. Крім то­го, про­тя­гом двох дібб юле­те­ні збе­рі­га­ли­ся у кім­на­ті з від­кри­тим до­сту­пом і ні­хто їх не охо­ро­няв». А да­лі — ціл­ком сен­са­цій­на за­ява від гро­мад­ської акти­віс­тки Га­ли­ни Одно­рог — одно­му з чле­нів ТВК, го­лос яко­го мав ста­ти ви­рі­шаль­ним у пи­тан­ні про мі­сце дру­ку бю­ле­те­нів, по­гро­жу­ва­ли. «У ньо­го до­ма си­ді­ли лю­ди з йо­го сім’єю, які йо­му на­ка­зу­ва­ли, ку­ди

А по­ки на­ші ЗМІ гра­ли в мов­чан­ку, в ро­сій­ських ін­те­ле­кту­аль­них ко­лах актив­но обго­во­рю­ва­ли прецедент Глу­хо­ва. До­ктор фі­ло­соф­ських на­ук Ігор Клям­кін на­пи­сав на сво­їй «Фейс­бук»сто­рін­ці:

« З ве­ли­че­зним ін­те­ре­сом, на­скіль­ки мо­жли­во зда­ле­ку, бу­ду сте­жи­ти за тим, як єв­ро­пей­ська пра­во­ва куль­ту­ра но­во­го гра­до­на­чаль­ни­ка бу­де у від­штов­ху- ва­н­нях і при­тя­га­н­нях вза­є­мо­ді­я­ти з пост­ра­дян­ською олі­гар­хо- і чи­нов­ни­цько­за­ле­жною со­ці­аль­ні­стю, від єв­ро­пей­ської, м’ яко ка­жу­чи, де­що від­мін­ною. Ду­же хо­че­ться, що­бу Те­ре­щен­ка ви­йшло не гір­ше, ніж на ви­бо­рах, де на­ро­дний се­гмент ці­єї со­ці­аль­но­сті йо­му вда­ло­ся в жорс­тко­му про­ти­сто­ян­ні з чин­ним ме­ром і глу­хів­ської бю­ро­кра­ті­єю пе­ре­тя­гну­ти на свій бік».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.