Ки­я­ни по­зна­йом­ля­ться з му­зи­кою Бель­гії

Den (Ukrainian) - - Культура -

15 листопада в На­ціо­наль­ній опе­рі впер­ше ви­сту­пить зна­ме­ни­тий ма­е­стро Дірк Брос­се. По­соль­ство Ко­ро­лів­ства Бель­гія в Укра­ї­ні з на­го­ди свя­тку­ва­н­ня Дня Ко­ро­ля пред­ста­вить кон­церт між­на­ро­дно­го про­е­кту Classic for peace за уча­стю все­сві­тньо ві­до­мо­го ком­по­зи­то­ра і ди­ри­ген­та Дір­ка Брос­се (Бель­гія) та Мо­ло­ді­жно­го ака­де­мі­чно­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру «INSOЛьвів», со­лі­стів: Хан­не Ро­ос, со­пра­но (Бель­гія), Ар­те­ма Шма­гай­ло, ві­о­лон­чель (Укра­ї­на — Бель­гія). На­га­да­є­мо, на­ціо­наль­не свя­то День Ко­ро­ля, або День ко­ро­лів­ської сім’ї від­зна­ча­є­ться в Бель­гії з 1866 року! Це свя­то бу­ло за­сно­ва­но ко­ро­лем Ле­о­поль­дом II, а уро­чи­сто­сті про­во­дя­ться на честь свя­то­го Аль­бер­та, який вва­жа­є­ться по­кро­ви­те­лем ко­ро­лів­ської сім’ї. Цей день сим­во­лі­зує єд­ність бель­гій­ської на­ції в її по­лі­ти­чно­му, куль­тур­но­му і мов­но­му рі­зно­ма­ніт­ті. В Укра­ї­ні з та­ким роз­ма­хом цей день, як сим­вол між­куль­тур­но­го по­ро­зу­мі­н­ня лю­дей рі­зних на­цій і на­ро­дів, спри­я­н­ня по­ши­рен­ню ми­ру і вза­єм­ної до­бро­зи­чли­во­сті, змі­цне­н­ня дру­жби — свя­тку­ва­ти­ме­ться впер­ше. Сим­во­лі­чно, що са­ме з на­го­ди цьо­го Дня за ди­ри­гент­ський пульт ста­не яскра­вий, ба­га­то­гран­ний і по­пу­ляр­ний в сві­ті ма­е­стро і ком­по­зи­тор Дірк Брос­се. Йо­го мю­зи­кли йдуть у те­а­трах рі­зних кра­їн (Дірк Брос­се ди­ри­гу­вав всі­ма про­від­ни­ми бель­гій­ськи­ми ор­ке­стра­ми!). Йо­го ди­ри­гент­ський до­свід вклю­чає спів­пра­цю з кра­щи­ми сим­фо­ні­чним ор­ке­стра­ми сві­ту. У Ки­є­ві ма­е­стро ви­сту­пить впер­ше — з Мо­ло­ді­жним ака­де­мі­чним сим­фо­ні­чним ор­ке­стром «INSO-Львів», ху­до­жнім ке­рів­ни­ком яко­го є сла­ве­тний укра­їн­ський ком­по­зи­тор Ми­ро­слав Ско­рик, по­ві­дом­ляє Алі­са АНТОНЕНКО.

ФОТО З САЙТА DIRKBROSSE.BE

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.